Resolusjon 5: Barn i sykdom og krise kan ikke vente på byråkratiet

Forslagsstiller: Helene Spro

Pleiepenger er en ytelse som gis til foreldre når de i en periode må ivareta sykt barn på heltid. Ytelsen er en kompensasjon for tapt inntekt.

Ytelsen betales av NAV etter legeerklæring fra sykehuslege.

Ved akutt sykdom som krever medisinsk behandling, går dette automatisk; behandlende lege skriver erklæringen umiddelbart.

Når barnet har andre, kroniske, diagnoser -som ikke krever akutt sykehusbehandling- er prosessen en helt annen. Erfaringer viser at altfor mange, gjennom saksbehandling og byråkrati, opplever ordningen som så krevende og komplisert at de ender opp med å resignere og falle utenfor. Slik kan ordningen ikke være tenkt, ei heller fortsette.

Erfart eksempel:
Mor til barn med autisme og hjerneskade opplever at NAV krever legeerklæring fra sykehuslege, i dette tilfellet BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk avd). BUP på sin side krever henvisning hvor fastlege gjør en egen utredning av barnet, til tross for at to diagnoser allerede foreligger. BUP kan altså avvise henvisningen til tross for at diagnose allerede foreligger, dersom de mener fastlege ikke har klart å utrede barnet godt nok for å henvise videre.

Ventetid for time hos BUP er minst tolv uker fra mottatt henvisning. NAV på sin side har tolv ukers frist for å søke pleiepenger (som altså krever legerklæring). Tiden går og fortvilede foreldre kan stå uten inntekt i lengre tid.

BUP kan også avslå en henvisning hvis pasienten «bare» behøver legeerklæring for å søke pleiepenger; deres oppgave er primært å gi behandling, så de må prioritere dette. Samtidig er BUP den eneste instansen som kan gi legeerklæring for diagnostiserte barn uten akutt medisinsk behov. Ergo blir foreldre med behov for pleiepenger satt i en situasjon der systemene slåss mot hverandre, og foreldrene betaler prisen.

Faktum er at det er PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) som er første instans når et barn har utfordringer. PPT observerer barnet i de situasjoner som er utfordrende for barnet, og det er PPT som har dialog med foreldre, barnehage og skole.

I de fleste tilfeller er det altså PPT som har kunnskapen om barnets utfordringer, men likevel er det kun er BUP som kan skrive legeerklæring. Dette systemet er i dag svært lite velfungerende for barn og foreldre med pleiepengebehov.

Helsepartiet vil:

  • at PPT skal gis myndighet i samråd med fastlege, til å skrive legeerklæring for pleiepenger. Dette vil også avlaste BUP slik at de kan fokusere på primæroppgaven: å behandle barna.
  • at NAV må behandle pleiepengesøknader innen to uker for å unngå at sårbare familier settes i økonomisk krise på grunn av et pleietrengende barn.
  • gå inn for at barn som allerede er diagnostisert av BUP ikke må utredes på nytt av fastlege for å få ny henvisning dersom det oppstår behov for behandling. Dette virker forsinkende, fordyrende og for mange barn med psykiske utfordringer kan dette også være en skremmende og utfordrende tilleggsbelastning.

Se mer om pleiepenger og pleiepengeordningen vedtatt som en del av Helsepartiets stortingsprogram for 2017.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *