55 prosent av verdens befolkning har ingen sosial sikkerhet

Trygd og andre former for sosial sikkerhet er en menneskerettighet. Men sosiale sikkerhetsordninger er likevel ikke en realitet for flertallet av verdens befolkning, viser en ny rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen.

29. november publiserte FNs arbeidsorganisasjon ILO en ny rapport om den rollen sosial sikkerhet (social protection) spiller for å nå FNs bærekraftsmål. Rapporten gir en oversikt over ulike trender omkring sosial sikkerhet i verden i dag, og viser ulikheter mellom land.

Sosial sikkerhet er avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål. ILO-rapporten fokuserer spesielt på bærekraftsmål 1.3:

«Innføre nasjonalt tilpassede ordninger for sosial sikkerhet for alle, inkludert minimumsstandarder, og innen 2030 nå de fleste fattige og sårbare».

 

Bare 29 % har et godt sikkerhetsnett

ILO beregner at det er bare 29 prosent av verdens befolkning som er dekket av slike ordninger. Det vil si at hele 71 prosent av verdens befolkning – altså 5,2 milliarder mennesker – ikke, eller kun delvis, er dekket av sosiale sikkerhetsordninger. Dette inkluderer 152 millioner arbeidsledige som ikke har arbeidsledighetstrygd, ifølge rapporten.

55 % av verdens befolkning er ikke dekket av noen som helst form for sosiale sikkerhetsordninger.

Begrepet «sosial sikkerhet» er en sekkebetegnelse for en rekke økonomiske og sosiale rettigheter. ILO-konvensjon nr. 102 har en liste over hvilke ni rettigheter som faller inn under sosial beskyttelse. Listen inkluderer støtte til medisinsk hjelp, sykepenger, og trygd for arbeidsledighet, alderdom og yrkesskader.

Sosial sikkerhet er også en del av menneskerettighetene: I artikkel 9 i konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter står det: «Konvensjonsstatene anerkjenner retten for enhver til sosial trygghet, innbefattet sosialtrygd.». Dette innebærer at statene som har sluttet seg til konvensjonen må etablere en form for trygdeordninger.

Kilde: FN-sambandet

Legg igjen en kommentar