Knapt flertall for Aker og Gaustad – men Helse Sør-Øst utsetter

De ansatte nådde bare nesten frem

– Men kanskje nådde de helt frem til den direktøren i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus?

Cathrine Lofthus, direktør i Helse Sør-Øst anbefaler utsettelse av behandlingen av Oslosykehusenes fremtid
Faksimile fra Dagens Medisin: Direktør i Hlelse Sør-Øst, Cathrine Lofthus, ønsker en timeout når det gjelder Gaustad, Aker og Ullevål. 7. desember ut med at hun anbefaler styret i Helse Sør-Øst å utsette behandlingen sv OUS-Utbyggingen til 31. januar 2019
De tre ansatterepresentantene, fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet, vant ikke frem da styret i Oslo Universitetssykehus 6. desember, med bare en stemmes overvekt, vedtok å anbefale Helse Sør-Øst å gå videre med planene for utbygging av Aker og Gaustad. Helse Sør-Østs direktør valgte imidlertid allerede dagen etter overraskende å be styret sitt om å utsette avgjørelsen til 31. januar. Ledelsen i Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst har i  hele år hatt som mål at Helse Sør-Østs styre skulle behandle – og vedta konseptfaserapporten med planen om å bygge nye sykehus på Gaustad og Aker og legge ned Ullevål Sykehus 13. desember i år. Folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus ser på utsettelsen som en liten seier:

Dette tyder på tvil i det minste, det har vi ikke sett spor av tidligere. Ledelsen har hatt som et klart mål å fatte vedtak om å gå videre med planene i år, så dette kan bare være positivt for oss som vil redde Ullevål!

På sitt styremøte 6. desember gikk imidlertid styret i Oslo Universitetssykehus inn for direktør Bjørn Eriksteins planer til tross for økende tvil blant ansatte, negative oppslag i media og økende bekymring i mange politiske miljøer. Den siste tiden har både de 76 meter høye tårnene som skal bygges på Gaustad og økningen på 10 milliarder kroner i  kostnadsoverslagene vært fremme i media. Det er økende motstand mot prosjektet, som mange mener både er risikabelt og alt for dyrt. Økonomidirektør Morten Reymert redegjorde for de økonomiske forholdene og sa blant annet at det var store gevinster å hente på mer rasjonell drift i nye bygg.

– Noen kaller dette en sprekk, sa han, men det er ikke en sprekk det er endrede premisser som har ført til økningen.

Faksimile fra Nrk.no
Ledelsen ved Oslo Universitetssykehus, som la frem rapporten fra konseptfasen, mente likevel at planene var forsvarlige og anbefalte styret å gå videre med arbeidet. Det var enighet om at det er mange områder som krever videre utredning i neste fase også fra ledelsen.

– Jeg sier ikke at dette er lett, men jeg mener det er mulig, sa direktør Bjørn Erikstein.

Styreleder Gunnar Bovim støttet direktøren i dette og mente at risiko må man kunne leve med i en vedtaksfase og sa at usikkerhet vil det alltid være knyttet til så store prosjekter.

Stor interesse for styremøtet

Aker Sykehus Venner stiller alltid opp, fra venstre Randi Werner-Erichsen, Ragnhild Rivertz, Bente Odner og leder Maren Rismyhr.
Det var et fullt i auditoriet på Rikshospitalet onsdag kveld, og utenfor stod demonstranter fra Aker Sykehus Venner og Redd Ullevål Sykehus med plakater med et tydelig krav: «Stopp – Snu». Aktivistene delte også ut et brev fra Plan- og Bygningsetaten som inneholdt en overordnet risikovurdering av prosjektet til både styremedlemmer, ledelse og publikum før møtet. I brevet beskriver etaten flere alvorlige problemer ved Gaustadplanen. De mener at området er for lite i forhold til behovet, at planene ikke tar tilstrekkelig hensyn til det fredede Gaustad sykehus og at 76 meter høye bygg når høyhusgrensen i Oslo er på 42 meter, gir svært høy reguleringsrisiko.
Sykehusaktivitst Randi Wermer-Erichsen utleverer styrepapirer hun er bekymret for at mangler til styreleder Gunnar Bovim.
Motstanderne av utbyggingen på Gaustad var svært opptatt av et styret skulle få brevet og var urolige fordi det ikke lå inne som en del av sakspapirene på internett.

Opptatt av å få bevilget penger så raskt som mulig

Ledelsen ved Oslo Universitetssykehus anså imidlertid denne risikoen for akseptabel og kunne fortelle at nye planskisser er under utarbeidelse. Bjørn Erikstein informerte styret om at i Vestre Viken har de fått bevilget 9 milliarder til nye Drammen sykehus, selv før tomten er kjøpt langt mindre ferdig regulert.

Stor uro i fagmiljøene

Foretaksttillitsvalgt for legene, Aasmund Bredeli leser opp protokolltilførselen fra de ansattes styrerepresentanter
De ansattes tillitsvalgte har lenge uttrykt betenkeligheter og bekymring. I et drøftingsmøte som ble avholdt i forkant av styremøtet kom dette tydelig til uttrykk. Det ble pekt på manglende risikovurdering og for lite areal. De ansatte mente dessuten at det var for lite fokus sivil beredskap, arbeidsmiljø og sikkerhet. Det var bekymring både for kapasiteten og kvaliteten spesielt for fødende, kvinner og barn og innen psykisk helse og rus. Økonomisk risiko og urealistiske krav til driften i byggeperioden ble også trukket frem som problematisk. Sykepleierforbundet mente at mengden oppgaver som planlegges overført til Oslo kommune er urealistisk. Hverken Sykepleierforbundet, Fagforbundet eller Legeforeningens tillitsvalgte anså at det var tilrådelig å gå videre med planene. Alternativt forslag til vedtak fra de ansatte De ansattes styrerepresentanter Aasmund Magnus Bredeli (Legeforeningen), Svein Erik Urstrømmen (Sykepleierforbundet) og Else Lise Skjæret-Larsen (Fagforbundet) fremmet derfor et alternativt forslag til vedtak i styremøtet. De forslo at en alternativ lokalisering skulle utredes før forprosjekt ble igangsatt. De begrunnet dette både med den betydelige risikoen, som resten av styret også delvis anerkjente, samt den manglende oppslutningen blant de ansatte. De pekte også på at det er politisk motstand mot Gaustadutbyggingen, noe også flere av de øvrige styremedlemmene også nevnte. Forslaget fra ansatterepresentantene fikk tre stemmer. Bjørn Eriksteins forslag ble vedtatt med fire stemmer. De ansattes styrerepresentanter gir uttrykk for sine betenkeligheter i en omfattende protokolltilførsel.

Det er viktig at motforestillingene og den betydelige risikoen er dokumentert i styrepapirene, sa en av dem til oss. Da kan ingen i ettertid si at de ikke visste..

  Direktør Bjørn Eriksteins forslag vedtatt med fire mot tre stemmer: Vedtak i sak 77/2018:

 1. Styret tar konseptrapporten Aker og Gaustad til etterretning og anbefaler Helse Sør-Øst RHF å legge rapporten til grunn for videre arbeid med forprosjekt for utbygging på Aker og Gaustad.
 2. Styret gir sin tilslutning til oppdatert økonomisk langtidsplan 2019-2062 for Oslo universitetssykehus HF.
 3. Styret mener at en utbygging som også inkluderer gynekologi, barn og føde i tillegg til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i etappe 1, vil gi sikrest og mest effektiv drift samt best driftsøkonomi. Styret konstaterer imidlertid at disse områdene bør utredes noe mer før forprosjekt og at finansielle hensyn også tilsier en forskyvning i tid.
 4. Styret mener imidlertid at utbyggingen for gynekologi, føde og barn i tillegg til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling må søkes gjennomført i forlengelsen av etappe 1.

Forslag til vedtak fra Aasmund Magnus Bredeli (Legeforeningen), Svein Erik Urstrømmen (Sykepleierforbundet) og Else Lise Skjæret-Larsen (Fagforbundet) avvist med fire mot tre stemmer

 1. Styret ser behovet for rask progresjon i sykehusplanleggingen og tar konseptfaserapporten til orientering. Styret merker seg at det er avdekket betydelig risiko, særlig knyttet til tomte-regulering og de økonomiske forutsetningene i prosjektet.Utredningen etterlater også en del uavklarte spørsmål knyttet til driftskonsept og innhold i første etappe.Styret anbefaler derfor at alternativ lokalisering utredes før man går videre i forprosjekt, jfr punkt 5 i HSØ styrevedtak 072-2017.  Dette vil styrke fremtidig beslutningsgrunnlag. Styret ber om at det parallelt jobbes med avklaringer i forhold til gjennomføringsrisikoen og uavklarte forhold i prosjektet.
 2. Styret tar forslaget til oppdatert økonomisk langtidsplan 2019 – 2062 for Oslo Universitetssykehus til foreløpig orientering.
 3. Styret konstaterer at vedlagte tilleggsutredning ikke er utredet tilstrekkelig til at et vedtak kan fattes på nåværende tidspunkt.

Dette er planen:

 • Ullevål sykehus skal legges ned
 • Det skal bygges et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet og et lokalsykehus på Aker.
 • Radiumhospitalet skal bestå som spesialisert kreftsykehus.
 • Utbyggingen skal skje i to etapper første etappe er beregnet å koste 32,5 milliarder, mens etappe to er beregnet til 13,1 milliarder kroner.
 • Nye Aker får et areal på 225.000 kvadratmeter, inkludert ny storbylegevakt Makshøyden på Aker blir 63 meter. Sykehuset på Gaustad får et areal på 160.000. Makshøyden på Gaustad blir 76 meter (16 sykehusetasjer)
 • Målet er oppstartsbevilgning på statsbudsjettet for 2020 og byggestart tidlig i 2022.

Aker vil da stå ferdig i 2028 og Gaustad i 2029 LES MER: Se også rapport om akuttmiljøet om akuttmottak, traume og beredskap – Fokusgruppe 3. Denne rapporten er en ganske stor kontrast til de faglige begrunnelsene om fordelene med samling som ledelsen ved sykehuset presenterer i konseptrapporten – Aker og Gaustad

2 thoughts on “Knapt flertall for Aker og Gaustad – men Helse Sør-Øst utsetter

 1. Lederen av styret med dobbeltstemme? Dvs 3 mot 3? Utrolig om man vil fortsette et så stort prosjekt med så syltynt flertall.

 2. Å fortsette å benytte Ullevål-tomta vil jo koste den norske stat og skattebetalerne en brøkdel av hva dette urelistiske prosjektet ville koste. Dessuten haster det mer med Aker slik at Groruddalens innbyggere kommer «hjem» igjen, og slipper å bli transportert helt til A-hus, som i dag. Denne lange veien utgjør en unødig belastning Groruddalens pasienter og pårørende. Og Helsebudsjettet er ingen Sareptas Krukke, slik dessverre enkelte i toppledelsen av Oslo Universitetssykehus kan synes å tro. Det er mange oppgaver som er langt viktigere rundt om, og som haster. Disse kan ikke uten videre skyves til side. Dessuten har vi ikke råd til å miste Ullevål sykehus, som både er lokalsykehus i Oslo, samt landets største og viktigste lokalsykehus. Denne store, flate tomten gjør det mulig å ikke måtte bygge så høyt som på Gaustad. Ledelsen ved Oslo Universitetssykehus er nødt til å besinne seg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *