Akuttsykehus og ambulansetjenester

Sikre trygghet og god sivil beredskap i hele landet

Når det er akutt behov for helsehjelp, er tid og nærhet helt avgjørende faktorer for utfallet.

Trygghet for liv og helse dreier seg dessuten om mer enn sykdom og skader hos enkeltpersoner. Vi må også ha kapasitet som tar høyde for større katastrofer og flere hendelser samtidig. Den sivile beredskapen må rustes opp, ikke svekkes. God beredskap fordrer at det finnes en overkapasitet som kan settes inn når den trengs. Økte trusler ved blant annet ekstremvær og terrorisme, forsterker behovet.

Helsepartiet vil:

  • Beholde og utvikle lokalsykehusene for å sikre befolkningen nærhet til akutthjelp.
  • Sørge for god ambulanseberedskap i hele landet med biler, helikoptre, fly og båter, tilpasset regionale behov.
  • Styrke legevaktene og sørge for flere ressurser til legevaktleger som kan foreta hjemmebesøk.
  • Jobbe mot et større fellesnordisk og europeisk helsesamarbeid.
  • Sikre at Nødnettet bygges ut i hele landet.
  • Legge til rette for tett samarbeid mellom nødetatene og den viktige frivillige beredskapen i samfunnet.

Fra Stortingsprogrammet for 2017-2021


Hvert år er om lag 1,5 til 2 millioner nordmenn innom et sykehus. Mange venter uakseptabelt lenge på nødvendig helsehjelp. Med en av Europas lengste køer inn i spesialisthelsetjenesten (sykehusene) ser vi at Norge har kuttet for mye i kapasiteten, med nedleggelse av halvparten av sykesengene på 25 år.


Les mer om Helsepartiets politikk når det gjelder sykehus og spesialisthelsetjenesten i Norge i stortingsprogrammet.

Fra Helsepartiets prinsipprogram vedtatt på ekstraordinært årsmøte på Lillestrøm 8. februar 2017

Fra kapitelet: Helsepartiet vil sikre et godt, trygt og rettferdig pasienttilbud til alle