Kunne dere ikke arbeide i et etablert parti?

Kunne dere ikke arbeide i et etablert parti?

Svaret er nei! sier nestleder Lene Haug

Hun prøve i mange år å jobbe internt i Høyre men følte ikke at hun kom noen vei. Utrykket «godt nok» gjennomsyret helsepolitikken og det et veldig sterkt fokus på å spare penger.

Lene Haug fikk en alvorlig vekker da hennes far fikk hjerneslag 63 år gammel og plutselig var helt avhengig av hjelp.

Helsepartiet vil ha en verdig eldreomsorg og vil satse på rehabilitering for alle

Fra Helsepartiets prinsipprogram:

En verdig eldreomsorg og god seniorpolitikk

Eldre er like forskjellige som den øvrige befolkningen. Seniorpolitikken skal også fokusere på de eldre som en viktig ressurs i samfunnet. Ikke minst bidrar mange seniorer med viktig frivillig innsats. Helsepartiet vil at eldre skal kunne arbeide og bidra i den grad de selv ønsker det. Det må etableres gode, ulike tilbud til eldre som i varierende grad har behov for bistand i hverdagen. Dette skal gjøres med et langt bedre hjelpetilbud til eldre som bor i eget hjem og med flere ulike former for seniorboliger og omsorgsinstitusjoner som gir større rom for individuelle tilpasninger og valgmuligheter.

Helsepartiet tror ikke på myten om at alle eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Mange eldre er altfor syke før de får innvilget sykehjemsplass. Det må være et mål at mennesker skal være friskest mulig, og klare seg godt i eget hjem. Eldre med behov som selv ønsker dette skal få tilbud om plass på sykehjem eller i egnede omsorgsinstitusjoner. Eldre pasienter skal også sikres et langt bedre tilbud på sykehusene, geriatrien må rustes opp. Eldre har ofte behov for lengre liggetid på sykehusene. Eldre syke mennesker skal ikke være kasteballer mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Helsepartiet vil:

Gjennomføre stort eldreløft og heve kvaliteten i hjemmetjenestene, i omsorgsboliger og i sykehjemmene. Tilbudene må i langt større grad tilpasses den enkeltes behov og ønsker; igjen behøves et samarbeid mellom fagfolk og pasienter.
Styrke det geriatriske tilbudet i spesialisthelsetjenesten.
Ha økt bemanning på sykehjemmene. Sykehjemspasienter har ikke bare fysiske behov, også psykiske behov skal dekkes.
Innføre nasjonal bemanningsnorm og kompetansekrav.
Innføre aktiv omsorg, som kan bety at hver enkelt pasient får lov og mulighet til å delta med sine ressurser- om de er små eller store. Mestringsglede er psykisk omsorg.
Fjerne praksis som fratar sykehjemsbeboere de samme rettigheter og helsetjenester som resten av befolkningen. Verdighetsgarantien skal være mer enn tomme ord!
Opprette spesialiserte sykehjem der det er grunnlag for dette i befolkningen.
Demenskoordinator skal være en del av det lokale tilbudet. Øke folkeopplysningen om demens.
Sørge for fysisk aktivitet og fysioterapi i sykehjemmene og til hjemmeboende eldre.
Satse mer på hverdagsrehabilitering i hjemmetjenestene.
Lovfeste at sykehjem og andre omsorgsinstitusjoner skal ha heldøgns tilgang til lege på vakt, hele året.
Styrke alderspsykiatrien. Mange eldre med psykiske problemer mottar lite hjelp fordi de er «for gamle». Dette er diskriminering.

Les mer om et Helsepartiets ønske om å satse på rehabilitering i prinsipprogrammet

Fra Helsepartiets stortingsprogram

Helsepartiet vil ha sykehjem i verdensklasse

Det bygges ikke nok sykehjem. Tidligere løfter om utbygging har blitt brutt til gangs. Eldre og syke mennes- ker må vente altfor lenge på sykehjemsplass, og kriteriene er for strenge. Norge skal sykehjem av meget høy kvalitet.

Helsepartiet vil:

Sørge for en storstilt statlig finansiert utbygging av sykehjem.
Ha nasjonale kriterier for tildeling av sykehjemsplass.
Sikre en reell tilgang til sykehjemsplass for alle som trenger det.
Gi alle over 90 år, som ønsker det selv, rett til syke- hjemsplass eller andre typer omsorgsboliger, uansett helse.
Heve ambisjonene for innhold og standard på sykehjemmene.
Innføre en nasjonal bemanningsnorm med klare krav til faglig kompetanse.
Bemanningsnormen må gjelde pr pasient og ikke pr seng.
Gjeninnføre støttepersonell som sekretærer, vaktmestere, kjøkkenpersonale, mm.
Ansette flere fysioterapeuter, ergoterapeuter, aktivitører og miljøarbeidere.

Om hjemmeomsorg

Det er en myte at eldre vil bo hjemme så lenge som mulig

Det er usikkert hvilket grunnlag denne myten er basert på, men faktum er at politikere og helsebyråkrater stadig gjentar denne myten uten å vise til kilder eller undersø- kelser som kan bekrefte påstanden. Helsepartiet ønsker å ettergå kildene for denne forestillingen. Det er selvsagt at alle mennesker vil bo hjemme i egen bolig dersom dette oppleves som trygt og forsvarlig. Når dette ikke er tilfelle er det behov for andre og differensierte boformer.

Helsepartiet mener at terskelen for å få sykehjemsplass er altfor høy.

Mennesker med funksjonsnedsettelser, alvorlig sykdom, barn og eldre mottar -og vil også i fremtiden motta- man-ge av sine omsorgstjenester i hjemmet. Mennesker som ønsker dette skal så langt som mulig få bli boende i sine egne hjem. Også pårørende som bor sammen med pasienten skal få ivaretatt sine behov for privatliv, fritid og avlastning. (Se også kapittel om pårørendepolitikk i stortingsprogrammet). Mange hjemmeboende pasienter har behov for spesiali- sert omsorg, dette krever bedre tilrettelegging enn i dag.

Helsepartiet vil

Organisere hjemmeomsorgen i spesialiserte team med ansvar for et bestemt antall hjemmeboende pasienter. I disse teamene skal det være ansatte med ulik fagkompetanse som samarbeider om pasientene og de pårørende. Hjemmeomsorgsteamene skal ha sykepleiere, helsefagarbeidere, psykiatriske sykepleiere, fysioterapeuter, logopeder, sosionomer, ergoterapeuter, leger og så videre.

• De ansatte kan gjerne være tilknyttet sykehusene

• Teamene skal ha ansvar og beslutningsmyndighet for medisinskfaglige vurderinger og tilrettelegging for sine pasienter.

• Hver person med omsorgsbehov skal ha rett til å ha en fast helsekoordinator i teamet.