Barnevern og barns rettigheter

Barnevern og barns rettigheter

Barnevernet skal ivareta utsatte barn og deres familier. Barnevernets oppgave er også å bistå foresatte som har barn i en utsatt situasjon, for eksempel med tiltak i samarbeid med hjemmet ovenfor barn som har havnet i utsatte miljøer. Barnevernet har plikt til å gripe inn ovenfor alle barn som er i fare. Slike tiltak skal i all hovedsak skje i tett samarbeid med foresatte til beste for barnet.

Helsepartiet vil:

Arbeide for å styrke barns rettigheter til å få en trygg oppvekst; i hjemmet, på skolen og i alle fritidssysler.

God behandling av barnevernssaker

Den private part i barnevernssaker skal fritt få velge advokat, må sikres forsvarlig rettshjelp og få føre de vitnene og bevisene de selv ønsker. Det er viktig at hele journalen blir hensyntatt i barnevernssaker. Helsepartiet vil sikre den private part full innsynsrett i egen sak.

Omsorgsfull omsorgsovertagelse

Barn og ungdom på tvangsvedtak må aldri bli utsatt for unødvendig tvang. Å være på tvang er ikke det samme som å bli utsatt for tvang. Det må sikres forsvarlig samvær med foreldre, søsken og nettverk. Disse barna må spesielt sikres tilgang til forsvarlig behandling både i primær- og spesialisthelsetjenesten, herunder også tannhelsetjenester.

Det er å anta at langt de fleste barn i barnevernets omsorg har behov for psykisk helsehjelp. Mange lider under alvorlige traumer. Her er tidlig innsats en nøkkel. Alle barn under barnevernets omsorg skal ha egen tilsynsfører med kompetanse, her må praksis innskjerpes betraktelig. Dersom politiet tilkalles skal også en ansatt i barnevernet være tilstede. Politiet må ikke utøve unødig tvang.

Det er særdeles viktig for fremtiden til en svært utsatt gruppe at de blir sikret forsvarlig skolegang. Retten til selvbestemmelse og medvirkning må tillegges stor vekt og respekteres.

Helsepartiet vil:

Sikre et forsvarlig budsjett til kommunalt barnevern. Sikre en profesjonell, kommunal og flerfaglig barnevernstjeneste. Gi barnevernet et kompetanseløft. Sikre at enslige mindreårige asylsøkere sikres samme rettigheter som norske barn. Utvikle en autorisasjonsordning for barnevernsansatte. At familieplasseringer skal være førstevalget der omsorgsovertagelse er nødvendig. Vurdere å overføre barnevernssaker fra barnevernsnemnda til tingretten slik et tingretten blir førsteinstans i barnevernssaker.

Syke barn og barnevern

Også skoleelever må ha lov til å være sykemeldt, og ikke risikere bekymringsmeldinger til barnevernet av den grunn – dette er kun tilsynelatende til barnets beste når barnet er sykt og trenger ro. I henhold til veiledere fra Bufdir og Udir skal ikke skolefravær som er attestert fra lege regnes som ugyldig fravær, og etter vår tolkning bør det heller ikke være grunn til melding til barnevernet. Dersom skolen er bekymret for at det kan foreligge mangelfull omsorg for barnet, kan de benytte mulighe- ten for å drøfte anonymt med barnevernstjenesten. Slik unngår en unødige meldinger, og får hjelp til å formulere det man virkelig er bekymret for.

Helsepartiet vil:

At legeerklæring ved alvorlig sykdom må være tilstrekkelig til å hindre bekymringsmelding til barnevernet kun basert på stort fravær.

Mer politikk for syke barn og deres foreldre

En bedre hverdag for syke barn

Helsepartiet vil sikre en bedre hverdag for syke barn. Familier med alvorlig eller langvarig syke barn befinner seg i krise. Samfunnet må legge til rette for best mulig vilkår for å hjelpe disse familiene. Et sykt barn rammer ofte … Fortsett å lese

Om barns rett til en trygg barndom

Helsepartiet vil sikre en bedre hverdag for syke barn. Familier med alvorlig eller langvarig syke barn befinner seg i krise. Samfunnet må legge til rette for best mulig vilkår for å hjelpe disse familiene. Et sykt barn rammer ofte … Fortsett å lese

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021