Bedre helse for eldre

Forskning viser at en del helsetjenester i altfor liten grad tar hensyn til innbyggernes alder. Både forebygging, behandling og rehabilitering må styrkes for at våre mange eldre skal kunne leve godt og kunne delta i samfunnet og i familien.

Dette er hentet fra Helsepartiets stortingsprogram 2021-2025, kapittel 5 om helse:

Bedre helse for eldre

sykdommer arter seg annerledes hos eldre enn hos yngre pasienter. Ikke alle behandlinger er godt nok tilpasset de eldste. Til tross for at det er de eldre som benytter helsetjenestene mest, er de ofte ikke tilpasset denne aldersgruppen. Det er for lite forskning på behandling av eldre.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen har ikke vært vellykket, heller ikke for de eldste. Kapasiteten i sykehusene er for liten og presset blir for høyt; tid og plass er knappe ressurser. Dette har rammet de eldste pasientene. Terskelen for sykehusinnleggelse er så høy, at mange kommer for sent inn på sykehus og får et tøffere sykdomsforløp, og en dårligere prognose. I tillegg sendes de ofte uforsvarlig raskt ut av sykehuset.

Eldre skal ikke diskrimineres ved rehabilitering

Tilbud om spesialisert rehabilitering skal tilbys til eldre pasienter, på lik linje med andre. Det gjelder både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. I dag har rehabiliteringstilbudet en helt annen kvalitet for mennesker under 60 år, og for mennesker som antas å kunne rehabiliteres tilbake til arbeidslivet, enn for eldre pasienter og pensjonister. Dette er aldersdiskriminering. Rehabilitering skal ikke knyttes til alder eller yrkesaktivitet.

Psykisk helse

Depresjoner, angst og andre psykiske lidelser hos eldre, er ofte underdiagnostisert og underbehandlet.

Helsepartiet vil:

  • styrke forskningen på hvordan medikamenter virker på eldre pasienter.
  • at alle eldre, også de som bor på sykehjem, får lik mulighet som alle andre til sykehusbehandling, dersom de har behov for det.
  • ha lengre liggetid på sykehus for eldre pasienter, der det er medisinsk behov.
  • heve kvaliteten på hjemmetjenestene, omsorgsboliger og i sykehjemmene.
  • styrke det geriatriske tilbudet i spesialisthelsetjenesten.
  • øke folkeopplysningen om demens.
  • innføre tilbud om fysioterapi i hjemmet.
  • styrke tilbudene i alderspsykiatrien.