Bedre politikk for mennesker med funksjonsnedsettelser

Bedre politikk for mennesker med funksjonsnedsettelser

Mange med funksjonsnedsettelser har et stort behov for helse- og omsorgstjenester. Like viktig er mulighetene til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre. Slik deltagelse krever tilrettelegging fra samfunnet.

Helsepartiet vil:

Legge til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal få best mulig adgang til utdannelse.Arbeide for at mennesker med funksjonsnedsettelser i størst mulig grad skal kunne delta i det ordinære arbeidslivet.At de som ikke er i stand til å delta i ordinært arbeidsliv skal få tilbud om tilrettelagt arbeid.Etablere en nasjonal transportordning (TT-ordning) for mennesker med funksjonsnedsettelse.Sikre bedre tilgjengelighet og etterstrebe universell utforming i så stor grad som mulig i det offentlige rom.Sikre at retten til nødvendige hjelpemidler skal være forankret i folketrygdloven og være lik over hele landet. Hjelpemiddelsentralene må styrkes slik at ventetiden blir kortere. Alle skal sikres tilgang til et bredt produktutvalg, ny teknologi og individuelt tilpassede hjelpemidler.Utvide retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til også å gjelde personer med et mindre assistansebehov enn 25 timer per uke. Pasientens behov for hjelp må avgjøre, mer enn antall timer dette behovet regnes ut til.Utvide retten til BPA slik at mennesker over 67 år også omfattes av ordningen.

Mer om BPA

Les mer om Helsepartiets politikk for fremme bedre tilgjengelighet og større muligheter tilrettelegging for deltagelse og inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser.

Fra Helsepartiets prinsipprogram vedtatt på ekstraordinært årsmøte på Lillestrøm 8. februar 2017

Fra kapitelet: Helsepartiet vil sikre et godt, trygt og rettferdig pasienttilbud til alle

Pasient- og brukermedvirkning – fokus på hvert enkelt menneskeRask tilgang på nye medisiner og behandlingerAkuttsykehus og gode ambulansetjenester i hele landet – trygghet og sivil beredskapØkt trygghet for pasienter, pårørende og ansatteRehabilitering og habilitering er en god, riktig og viktig investering i menneskerMuskel- og skjelettlidelserEn verdig eldreomsorg og god seniorpolitikkDU ER HER: Bedre politikk for mennesker med funksjonsnedsettelserEn tryggere barndom for alle barnBarnas helse – sikre en bedre hverdag for syke barnUavklarte lidelserRusomsorgPsykisk helseForebygging og folkehelseEn verdig avslutningSamfunnsansvar og etikk i helse- og omsorgssektoren