Bedre tilgang på BPA (brukerstyrt personlig assistanse)

Bedre tilgang på BPA (brukerstyrt personlig assistanse)

Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste svært mange er fornøyde med. Dette er en tjeneste som pasienten råder over selv og hvor den enkelte styrer arbeidet til assistenten. Dette gjør at mennesker med funksjonsnedsettelser og alvorlig sykdom kan få muligheten til å leve mer aktive og selvstendige liv.

Helsepartiet vil styrke og utvide BPA-ordningen og gi flere rett til å velge å få sine behovet for hjelp dekket gjennom denne ordningen.

Helsepartiet vil:

Utvide retten til BPA slik at den gjelder så lenge pasienten lever og selv ønsker å ha denne ordningen.
Oppheve minimumsgrense på 25 timer for at pasienten skal ha rett til BPA. Retten skal gjelde uavhengig av antall timer det er behov for assistanse.
Retten til BPA skal gjelde også på reiser og forflytning mellom kommuner. Reglen om at det er oppholds- kommunens ansvar oppheves.
Sikre foreldre med funksjonsnedsettelse tilstrekkelig BPA slik at de kan fungere i foreldrerollen.
Gjeninnføre den statlige finansieringen av BPA til brukere med stort hjelpebehov.
Innføre statlige retningslinjer for hva BPA kan brukes til, slik at alle brukere i hele landet har samme rettigheter. En BPA bør kunne gjøre oppgaver som vedlikeholder normale funksjoner uten at dette defineres som helsestell.
Bruken av BPA til barn og eldre bør utvides slik at alle som ønsker det kan beholde sine familiemedlemmer hjemme lengst mulig.