Organiseringen må avspeile samfunnsoppdraget

Helsepartiet får foruroligende sterke henvendelser fra varslere som har påpekt systemmangler i det offentlige. I noen tilfeller går det bra og feilen blir rettet. Altfor ofte resulterer dette i personlig forfølgelse av varsleren. Liv går i tusen knas. Slik kan vi ikke ha det; systemene er ikke der for egen del, de er der for å tjene innbyggerne.
Deler av offentlig sektor behøver en mer redelig og etisk styring. Derfor har vi hentet dette fra Helsepartiets stortingsprogram, kapittel 4 om offentlig sektor:

Organisering og ledelse av offentlig sektor

Samfunnsoppgavene til offentlig sektor, må gjenspeiles i de faktiske mål for de ulike delene av offentlig sektor. Helsevesenets oppgave, som er å dekke befolkningens behov for god helsehjelp, lar seg vanskelig måle gjennom hvor mye man kutter i kostnader, eller hvor mange minutter som kan spares i ulike arbeidsoperasjoner.

Enhetlig ledelse ble innført med henvisning til et behov for plassering av ansvar. I utgangspunktet burde dette være del av en kvalitetssikring, for å sikre at pasienter får både rettidige og gode helsetjenester. Historier fra både helsepersonell, og pasienter med deres pårørende, avkrefter at en slik ledelsesmodell bedre sikrer pasienter god og rettidig hjelp, når behovet er der. Helsepersonell melder om at den nye organiseringen medfører mye administrasjon, og derigjennom mindre pasientbehandling. Fokus er dreid fra kvalitet til kvantitet. Med andre ord ble det som kan telles og måles, indikatorer for hva som gir verdi i organisasjonen.

Som pasient er man først og fremst opptatt av å få god helsehjelp og omsorg, når behovet oppstår. Kvaliteten på diagnostisering, behandling eller rehabilitering, kan ikke like enkelt måles og telles. Her møtes både pasient og helsepersonell om felles mål, men det er en fare for at det vil gå ut over kvaliteten på tjenestene, når helsepersonell vurderes ut fra faktorer, som ikke nødvendigvis gjenspeiler kvaliteten på tjenestetilbudet.

Mål- og resultatstyring er et lovfestet prinsipp for styring i staten. Den er inspirert av styring og prinsipper i privat sektor. Problemer og interessekonflikter oppstår, når målene ikke samsvarer med samfunnsoppdraget.

Flere benytter begrepet New public management (NPM), når de skal beskrive dagens organisering og styring av offentlige virksomheter. Helsepartiet mener at offentlig sektor må styres av mer tillitsbaserte ledelsesprinsipper, av hensyn til de ansatte, som hver dag gjør sitt ytterste til det beste for pasientene og brukerne av offentlige tjenester.

Helsepartiet vil:

  • at det må være samfunnsoppdraget til de ulike deler av offentlig sektor, som må være førende for utvikling av tjenestene.
  • fjerne det meste av New Public Management i Norge, både når det gjelder ordningene og tankegangen/ideologien bak.
  • at ansatte i offentlig sektor skal anerkjennes for sin kompetanse, og involveres i utvikling av tjenestene
  • at det skal være trygt å varsle om uheldige forhold og ytre sine meninger, også for offentlig ansatte