Du skal bo der du selv ønsker og er trygg

«Eldre mennesker ønsker å bo hjemme» hevder regjeringen. Vel, det gjelder nok en del eldre som føler seg trygge og er friske nok til det. Syke og ensomme mennesker som er redde i hverdagen, eldre som ikke klarer seg selv og folk som er ensomme, skal ikke behøve å bo alene hjemme.
Dette er hentet fra Helsepartiets stortingsprogram 2021-2025, kapittel 8 Den tredje alder.

Bo hjemme, i omsorgsbolig eller på sykehjemmet

Sykehjem eller omsorgsbolig er det siste hjemmet for mange. Der skal det være godt å leve. Eldre som ønsker det, skal så langt som mulig, få tilrettelagt forholdene for å bo i eget hjem.

Mange hjemmeboende har behov for spesialisert omsorg. Det vil kreve en bedre tilrettelegging enn vi har i dag. For å øke tilbudet, mener Helsepartiet at sykehjem, aldershjem, og omsorgsboliger som holder nasjonale standarder, kan drives av både offentlige, ideelle og kommersielle aktører etter samme prinsipp som barnehager. Pengene følger beboeren og de kan fritt velge sykehjem, aldershjem eller omsorgsbolig der det er ledig plass.

Stoppeklokkeomsorgen med vedtak ned på minutter om dusj, pleie mm må fjernes. Det samme skal bestiller/utførermodellen.

Spesialiserte sykehjem eller gode avdelinger for unge skal bygges ut der det er behov.

Helsepartiet vil:

 • ha full dekning av syke- og aldershjem gjennom offentlige og private tilbud.
 • innføre en nasjonale standard for tildeling av sykehjemsplass.
 • øke grunnbemanningen på alders- og sykehjemmene.
 • sikre våre eldre et næringsrikt og variert kosthold, hvor den enkeltes behov blir respektert og ivaretatt. Det skal være valgmuligheter til alle måltider. Maten skal fortrinnsvis tilberedes og serveres fra eget avdelingskjøkken.
 • innføre nasjonal standard for god og tilstrekkelig faglig bemanning og lege på vakt.
 • ha en hvilende nattevakt med ansvar for sikkerhet, i tillegg til øvrig personal.
 • øke støttepersonell som vaktmester, helsesekretærer og kjøkkenpersonell.
 • tilby flere hele stillinger.
 • øke tilbudet av spesialiserte sykehjem.
 • sørge for sykehjems-tilbud tilpasset yngre brukere, eventuelt omsorgsboliger.
 • sørge for fysisk aktivitet og kulturelle tilbud for å bidra til bedre helse og trivsel.
 • øke tilbudet av fysioterapi og ergoterapi i sykehjemmene og hjemmeboende eldre.
 • organisere hjemmeomsorgen i spesialiserte team med ulik fagkompetanse.
 • sykehjemetaten som forvaltningsnivå i Oslo må nedlegges.
 • hjemmetjenestene skal styres og koordineres av kommunen/bydelen.
 • tilby aldershjem til alle over 75 som har behov og ønsker det selv.
 • ingen skal dele rom med andre dersom de ikke ønsker det!


  Verdighetsgarantien skal være mer enn tomme ord!