Egil Hagen

På Stortinget for å bekjempe «helsemafiaen»

Protrettbilde av Egil Hagen

Den nye «helsemafiaen» har siden innføringen av Arbeiderpartiets foretaksmodell i 2001 utfordret og bekymret leger og helsearbeidere i hele landet. Tidligere indremedisiner og tillitsvalgt ved Arendal sykehus, Egil Hagen, er en av dem som nå fortsetter kampen for en mer human helsepolitikk, som pensjonist og førstekandidat til Stortinget for Helsepartiet i Agderfylkene.

Intervjuet av: Anne Beth Moslet

Da lille Egil Hagen trådte sine første barnesko i Follebu i Gausdal, i nærheten av Bjørnstjerne Bjørnsons gård Aulestad i Gudbrandsdalen, sto det kanskje ikke skrevet i stjernene at han skulle bli doktor. Ei heller Stortingskandidat for Helsepartiet.

Det var ingen leger eller akademikere i familien. Men Egil hadde besteforeldre i nærheten med mange bøker i bokhyllene. Der fant han et medisinsk oppslagsverk fra 1950-tallet: «Norges Røde Kors legebok». Det leste han fra perm til perm. Etter å ha flyttet til Oslo og fullført eksamen artium, valgte den målbevisste gutten fra landsbygda å bruke tre år på å samle videre poeng for å komme inn på medisinstudiet.

  • Ble dette en såkalt «klassereise»?

-Nei, det var det overhodet ikke. Jeg var tvert i mot stolt av ikke å ha en akademisk bakgrunn. På medisinstudiet møtte jeg selvsagt mange hvis foreldre var leger. Men det var aldri noe problem. I militærtjenesten ønsket jeg intuitivt å bli «skipslege» og skrev i min søknad at «jeg er sjøsterk og glad i båtliv», sier Egil som da var nyutdannet lege og ferdig med turnustjeneste. Skipslege ble han, om bord på KNM Narvik.

Egil Hagen begynte ved Lipidklinikken på Rikshospitalet og fikk sin første innsikt i risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer fra 1989 til 1991.

  • Det var interessante år med mye ny og nyttig kunnskap, minnes Egil.
    Deretter ble han stipendiat ved Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo fra 1991 til 1996, disputerte til doktorgrad i 1999, fastlege ved Eydehavn ved Arendal fra 1996 til 1997, assistentlege ved medisinsk avdeling ved Arendal sykehus fra 1998 til 2002 og Rikshospitalets nyreseksjon fra 2002-2003. I hans siste virke var Egil overlege ved medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus Arendal fra 2003 til 2018.

Nå er Egil Hagen pensjonist. Han har engasjert seg i Helsepartiet som fylkesleder i både Aust- og Vest Agder, hvor han står på Stortingslisten for begge de tidligere fylkene. Egil er varamedlem til kommunestyret i Arendal og primus motor bak partiets program i Arendalsuken hvor han nok en gang kaster seg ut i den politiske debatten.

Der vil han si sin hjertens mening om foretaksmodellen og annet som har gått på tverke i norsk helsevesen. Egil Hagen går gjerne til kjernen av problemet.

Helsemafia

-Foretaksmodellen har avdemokratisert vårt sykehusvesen. I praksis er styringsmakten overlatt til en liten gruppe sentrale ledere i både de lokale og de regionale foretakene. Det er fristende å kalle disse gruppene for helsemafiaen, sier Egil Hagen og understreker at mange i sykehus og foretaksstyrene har liten eller ingen helsefaglig bakgrunn.

-Hva betyr dette i praksis for styringen av spesialisthelsetjenesten?

-Det betyr at de ansatte og politikerne er satt på sidelinjen som maktesløse tilskuere og har svært liten reell innflytelse. Det betyr faktisk at den sterke helsemafiaen som suksessivt har overstyrt våre folkevalgte organer helt siden 2001, fortsetter sin kamp for å befeste helseforetaksmodellen. Den er uegnet til helsefag og mennesker, selv om den kanskje er ok for kortsiktige, økonomiske kutt.

  • Vi ser et altoverskyggende økonomifokus og manglende vilje for å legge til rette for god og omsorgsfull behandling av syke mennesker. I tillegg ser vi en iver etter å nedlegge lokalsykehus og utfasing av effektive avtalespesialister – for å spare penger.

-Et stort problem er også at både drift og investering ved sykehusene går fra samme budsjett. Det betyr at dersom man skal investere i nybygg og vedlikehold, må man redusere på driften. Det går ut over pasientene å ha gode bygg og godt materiell! I mange tilfeller må man også redusere bemanning og eventuelt legge ned eller redusere lokalsykehus. Alt dette motarbeider god pasientbehandling og virker på meg som ren galskap, sier Egil Hagen.

-Kan du utdype hva som egentlig skjer?

-Ja. Jeg kan vise til den utviklingen jeg selv erfarte fra Arendal sykehus gjennom mange år. Jeg så hvordan en toppstyrt nedbemanning og innsparing av medisinske ressurser skjedde rett foran øyne våre. Jeg var også vitne til at ansatte ved Arendal sykehus to ganger demonstrerte med munnbind, som tegn på at ledelsen ikke hørte på dem. Samtidig var det massedemonstrasjoner mot foretaksreformen og nedleggelse av lokalsykehus i hele landet.

Fakkeltog i Arendal

-Jeg holdt appell ved et stort folkemøte, etter et fakkeltog i Arendal i 2010, med protester mot den pasientfiendtlige nedbemanning og ressurskutt ved både barneavdelingen og nevrologisk avdeling ved Arendal sykehus, sier Egil Hagen, som etter sin mange års erfaring fra Sykehuset Sørlandet Arendal som både indremedisiner og fagtillitsvalgt for Legeforeningen nå har valgt å vie sine pensjonistår til å bygge opp det nye Helsepartiet. De er som er kommet godt i gang i Arendal etter siste kommune- og fylkestingsvalg i 2019.

-Hvorfor vil du satse på Helsepartiet?

-Noen er nødt til å stanse denne ensidige budsjettfundamentalismen som medfører mangel på omsorg for syke mennesker. Helsevesenet må baseres på faglige og medmenneskelige premisser. Hovedmålet må være å legge til rette for god og verdig pasientbehandling. Fagfolk må i samråd med pasienter legge premissene for dette. Politikerne må bestemme om samfunnet har råd og dersom de mener det ikke er nok penger, må det kommuniseres tydelig til befolkningen.

-Etter 20 år med den såkalte «helseforetaksmodellen» etablert i 2001, har ledelsen og budsjettene blitt viktigere enn pasientene. Dette er tragisk. Det kan ikke fortsette slik.

-Helsepartiet er opptatt av et mer humant helsevesen hvor pasientenes behov settes først. Vi vil investere mer i helse. Å ha en friskest mulig befolkning er vår beste garanti for et bærekraftig og godt samfunn. Derfor vil Helsepartiet kjempe for å avskaffe helseforetaksmodellen som nå har ført hel galt av sted, uten at politikerne griper inn. Tvert imot har alle partier i alle regjeringer de siste tiårene akseptert helseforetaksmodellen og ikke evnet å tatt det nødvendig oppgjøret med Ap og Høyre som hovedsakelig står bak.

-Sannheten er dessverre at vår helseminister Bent Høie rett og slett har avstått fra å gripe inn. Han har latt helsemafiaen styre egenrådig. Når politikere abdiserer ved å overlate styret til en byråkratisk elite, er demokratiet i fare. Dette vil jeg være med å bekjempe gjennom Helsepartiet, sier Egil Hagen som ser frem til å fortsette kampen mot helseforetaksmodellen.

Små sykehus kveles

-Tragedien er at nye store sykehus «kveler» små sykehus ved å tappe dem for ressursene de trenger for å sikre de funksjonene som lokalsykehusene garanterer befolkningen sin. Her i Agderfylkene ser vi dette helt tydelig ved at Kristiansand Sykehus tapper Arendal og Flekkefjord for funksjoner og ressurser.

-Hvordan erfarte du som tillitsvalgt ved Arendal sykehus at styret vedtok nye endringer?

-Den strategien som sykehusledelsen brukte ved Arendal sykehus, er så vidt meg bekjent en styringsmekanisme som benyttes ved helseforetak i hele landet. Når det sammenslåtte sykehusene, de såkalte helseforetakene, planlegger endringer, benyttes den samme enkle strategi.

-Først bestemmer en kjernegruppe, forankret i sykehusledelsen, hva de vil gjennomføre. Deretter settes det ned en «arbeidsgruppe» med et mandat hvor konklusjonen i praksis fremgår av mandatet og vanligvis innebærer det at det største sykehuset, dvs Kristiansand, får mest ressurser. Det hele er et spill hvor de store sykehusene og helsemafiaen bestemmer spillereglene og stor sett vinner. Ansatterepresentantene er i mindretall og taper kampen mot overmakten. De andre representantene er utnevnt av styreledelsen og flere byttes ut om de ikke er lydige mot styretledelsens vilje. Det er en pussig form for demokrati! Dette går Helsepartiet sterkt imot. De ansatte, som har skoene på, bør være mist like mange.

-Hvordan var det før helseforetaksmodellen ble innført i 2001?

-Da var hvert enkelt sykehus i hele landet selvstendige enheter med en direktør, eget styre og ansvar for egen økonomi og underlagt en politisk styring av Fylkeskommunen. Men etter foretaksreformen ble lokalsykehusene slått sammen i såkalte helseforetak i hver region og underlagt et styre og en administrerende direktør.

-I Agderfylkene ble direktør, Jan Roger Olsen, ved Kristiansund sykehus sjef også for sykehusene i Arendal og Flekkefjord. Dette medførte kamp om fordelingen av ressursene ved avdelingene ved hver eneste korsveg. Det var mange endringer og hver endring ble vedtatt etter reglene jeg nettopp nevnte. Det største sykehuset vant stort sett.

-Kan du vise til konkrete eksempler?

-Ja, barneavdelingene og de nevrologiske avdelinger ved Kristiansand og Arendal ble slått sammen og styrt fra Kristiansand Sykehus. Dermed ble Arendal gang på gang tappet for ressurser etter innføringen av den nye foretaksmodellen i 2001, sier Egil Hagen som nå virkelig gleder seg til Arendalsuken og valgkampen sammen med partikollegaer fra hele landet. Helsepartiet stiller til valg i hele Norge, men i Agder er Egil Hagen partiets spydspiss.