En moderne fastlegeordning

En moderne fastlegeordning

Ifølge kartlegging er fastlegeordningen den offentlige tjenesten befolkningen er nest mest tilfreds med i Norge, etter bibliotekene. Likevel kritiseres ordningen både av ansatte og mange pasienter. I snitt er hver nordmann innom primærhelsetjenesten tre ganger i året. Leger og sykepleiere gjør en enorm jobb for folks helse, men deres arbeidsoppgaver som statens sekretærer og som portvoktere til spesialisthelsetjenesten, tærer på en aldrende stab av fastleger. Nyutdannede leger kvier seg for å etablere seg som fastleger og mange steder i landet er det store utfordringer med å rekruttere nok fastleger til å dekke befolkningens behov.

Helsepartiet vil:

Videreutvikle og modernisere dagens fastlegeordning.
Øke rekruttering til fastlegeordningen ved å gjøre deres gjerning rikere på fag og fattigere på dokumentasjon og unødig papirarbeid.
Ha større fleksibilitet i fastlegeordningen med faste ansettelser via sykehusene, og i offentlige fastlegekontorer. Dette vil spesielt være egnet for nyutdannede leger som ikke ønsker å starte karrieren med alle de store investeringer egen praksis krever.
Begrense endel av kontroll- og sekretæroppdragene fastlegene settes til i stadig økende grad. Legge til rette for at fastlegene i større grad kan knytte til seg syke- pleierassistanse mm.
I større grad legge til rette for at pasienten følges opp av sin fastlege når pasient flytter på sykehjem.
At barn og unge får fri fastlegehjelp til og med myndighetsalder.

Forrige: Helsefagarbeidere, hjelpepleiere og ufaglærte i helse- og omsorgsyrker.
Neste: Hjemmeomsorg

Vil
du engasjere deg i Helsepartiet?