Får du den hjelpen du trenger?

Norge har aldri hatt bedre økonomi enn i dag. Oljeformuen / pensjonsfondet er mange ganger større enn man våget å drømme om da fondet ble startet i 1990.
Her kan du følge størrelsen på fondet til enhver tid. I juli 2021 var fondet for første gang på over 12.000 milliarder kroner. Dette er verdens største offentlig eide fond!

Allikevel er verdien av innbyggernes arbeidsinnsats uendelig mye mer verd enn oljefondet. Regjeringen fastslår at oljeformuen utgjør 2% av landets nasjonalformue – mens vårt arbeid i fremtiden er 75% av nasjonalformuen!

Helsepartiet hevder at innbyggernes helse er en forutsetning for å arbeide. Dernest kommer behovet for utdanning. Norge har i dag Europas høyeste andel utføre og blant de høyeste tallene for sykmelding! Enormt mye livskvalitet og arbeidsevne går i dag tapt fordi vi har for lite helsekapasitet, for lite forebygging og for dårlig rehabiliteringstilbud.

Enormt mange mennesker mister i dag både livskvalitet og arbeidsevne. Lojaliteten til samfunnet smuldrer også når felleskapet ikke stiller opp, men tvert imot smuldrer. Dette kan gå ut over både kropp og psyke.
Helsepartiet har mye høyere ambisjoner for landet og innbyggerne – både som individer og som samfunn. Vi ser at investeringer i enkeltmennesker, både som forebygging, behandling og rehabilitering av kropp og psyke gir et bedre land, og viktigere: bedre liv for enkeltmennesket.


Vår politikk handler om å stoppe helselekkasjene og investere i enkeltmennesket. Da vil vi få en friskere befolkning, mindre lidelse og mye høyere produksjon og bedre økonomi, både som samfunn og enkeltvis.

Dette er hentet fra Helsepartiets stortingsprogram for 2021-2025, kapittel 6 om velferdssamfunnet

Velferdssamfunnet

– vi får etter behov og yter etter evne

Helsepartiet ser at sikkerhetsnettet i velferdssamfunnet svekkes. Endringene fører til et kaldere samfunn, der de som rammes ikke lengre kan være trygg på at storsamfunnet er der for dem.

I forrige århundre forsto samfunnsbyggerne, at investering i innbyggerne, er å investere i landets fremtid. De bygget opp skoletilbudet og universiteter, helsetjenester og sosiale velferdsordninger. De satset på offentlige bad, skolefrokoster og trygghet for innbyggerne. Dette fikk de til lenge før Norge fikk enorme oljeinntekter.

Regjeringene som har styrt etter år 2000, har systematisk bygget ned de kollektive velferdsordningene gjennom en rekke reformer. Begrunnelsen har vært, at staten ikke har råd til å opprettholde ordningene i samme form som tidligere. Kutt og innsparing i de offentlige tjenester, har høyere prioritet enn gode velferdsordninger til befolkningen. Dette til tross for at vi nå er et av verdens rikeste land.

Dagens praksis i NAV, har ført til at for mange får avslag på søknader om uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, og ofte blir stående uten økonomisk støtte. At NAV underkjenner legeattester fra leger som kjenner pasienten godt, bidrar til at man frykter NAV istedenfor at NAV bidrar til løsningen. Syke mennesker blir ikke friskere av å frykte NAV. I tillegg har ikke alle NAV-ansatte gode nok arbeidsvilkår til å yte god service, og gi nok veiledning og oppfølging til brukerne.

Et viktig prinsipp i Norge har vært at de universelle tjenestene skal holde så høy kvalitet, at folk med høyere inntekter ikke ser behov for å kjøpe helseforsikringer og tjenester i det private markedet. Men, stadig flere ser behov for private helseforsikringer og private pensjonsforsikringer, fordi de ikke lenger kan stole på tjenestene og ytelsene fra velferdsstaten.

Helsepartiet vil bevare og styrke velferdssamfunnet

Det er viktig å sikre gode velferdsordninger, som helse- og omsorgstjenester for alle, og det er viktig å sikre inntekt ved inntektsbortfall. Helsepartiet mener at norsk økonomi har mulighet til å sikre velferden – i alle livsfaser – for alle.

Velferdssamfunnet gir etter behov

Mange faller i dag utenfor velferdsstatens støtteordninger. Det er et normalt hverdagsliv som er drømmen for de fleste, når helsen svikter. Og det er nettopp det å få mulighet til en velferd så nær et vanlig, normalt liv, for de som er syke eller av andre grunner har falt utenfor et yrkesaktivt liv, som er det Helsepartiet vil legge til rette for..

For flere kan det å få, eller beholde en jobb, selv om den ikke er mer enn tilsvarende 10-20% stilling, være det som gir en opplevelse av velferd.

For mange er det å få helsehjelp når de trenger det, og for andre igjen er det stabilitet, eller trygghet for at de får hjelp til bolig i form av bostøtte.

Helsepartiet vil :

  • prioritere større bruk av offentlige midler til å styrke velferden.
  • at helsehjelp av høy kvalitet tilbys etter behov.
  • at merutgifter som følge av sykdom/skade dekkes av det offentlige.
  • at mennesker møtes med verdighet og respekt i møte NAV.
  • at NAV ansatte skal ha arbeidsvilkår, som gjør det mulig å møte brukerne med verdighet og respekt.
  • innføre prinsipper om dialog, individuell oppfølging og brukermedvirkning i møte med NAV.
  • at NAV samarbeider med den enkelte bruker, arbeidsgivere, helsevesenet, skoler og forskningsmiljøer,  for å sikre brukervennlige løsninger og effektive tjenester.
  • ha en kvalitetsheving og ansvarliggjøring av saksbehandleres rolle i møte med bruker.
  • sørge for at arbeidsmarkedstiltak i større grad sikrer formell kompetanse.
  • at NAV skal gis større handlingsrom for å finne individuelle løsninger.