Fastlegeordningen må reddes!

Allerede da fastlegeordningen tro i kraft i 2001 var antallet fastleger kraftig underbemannet. Fastleger er mangelvare! Derfor har hver fastlege altfor mange pasienter på sine lister og de fleste fastlegene er overarbeidet.

Til mange deler av landet sliter de med å finne søkere til disse viktige stillingene. Byråkratiske oppgaver er blitt lagt på fastlegene i økende monn. Lovkravet sier at du skal få time innen fem dager. Mange bryter i dag denne garantier og pasienter lider.
Norge har en fastlegekrise som bare vokser.

Helsepartiet mener at Norge må ha mye høyere ambisjoner for befolkningens helse. Det krever politisk vilje, men slik vilje springer ut av velgernes stemmer ved valg.
Hva vil du? Hvilke politiske områder er viktige for deg?

Dette er hentet fra vårt stortingsprogram 2021-2025, i kapittel 5 om helse:

Fastlegeordningen

Mange leger varsler om at fastlegeordningen er i krise, slik den fungerer i dag. Det mangler fastleger, og de er ujevnt fordelt utover landet. Fordi støtteordningene er for dårlig, unngår mange nyutdannede leger å etablere seg i distriktene. Fastlegene blir pålagt altfor mange rapporterings – og administrative oppgaver. Det reduserer tiden fastlegen får med pasientene sine.

Helsepartiet vil:

  • at etableringsordningen gjøres bedre, slik at det er attraktivt å bli fastlege.
  • avgrense kontroll- og rapporteringsoppgavene til fastlegene.
  • ha et godt og fungerende journalsystem mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, slik at rapporteringen forenkles.