Frist for utredning og rett til hjelp

Når norske pasienter ikke blir utredet raskt nok, fordi lidelsene er uklare og helsefaget ikke har nødvendig kunnskap, hender det at pasienter faller mellom flere frister. Slik mister folk med store utfordringer den hjelpen de har krav på. Slike fallgruver kan ikke aksepteres.
Det finne gode løsninger på disse utfordringene, men dette krever politisk vilje. Den viljen springer ut av demokratiets stemmer ved valg.

Derfor står dette i Helsepartiets stortingsprogram 2021- 2025, kapittel 5 om helse:

Frist for utredning

Flere pasienter som ikke blir ferdig utredet, kommer i en uavklart situasjon i forhold til ordningene i NAV, og opplever at de blir overlatt til seg selv. Er man sykmeldt eller har arbeidsavklaringspenger (AAP), risikerer man å miste støtten, fordi man ikke er ferdig utredet, med en diagnose.

Her må spesialisthelsetjenesten og NAV samarbeide og komme frem til en felles forståelse. Ytelser fra NAV må ikke stoppes, før en pasient er ferdig utredet av spesialisthelsetjenesten.

Helsepartiet vil:

  • kreve frister for når en pasient skal være ferdig utredet i spesialisthelsetjenesten.
  • at pasienter som ikke er ferdig avklart innen en gitt frist, får rett til en ny vurdering, i Norge eller i utlandet.