Fylkespolitikk – rammeprogram for alle fylker

Dette er Helsepartiets overordnede fylkespolitikk


Fylkeslagene har i tillegg vedtatt lokale fylkesprogrammer som som utfyller rammeprogrammet med punkter om lokale forhold. Se våre fylkeslag her. Helsepartiets rammeprogram for fylkespolitikken ble vedtatt på landsmøtet i 2018.

For øvrig politikk se informasjon vårt prinsipprogram, og stortingsprogram.


Innledning
– Dette er Helsepartiet

Helsepartiet ønsker ny og bedre styring av offentlig sektor
og en politikk som forvalter skattebetalernes penger bedre og mer samfunnsøkonomisk.

Helsepartiet vil investere i innbyggernes liv, helse og sikkerhet.

Helsepartiet fordi liv og helse er viktigst.

Helsepartiet ble stiftet i 2017 og stilte til Stortingsvalget åtte måneder senere

Helsepartiet er et blokkuavhengig parti. Vi jobber for å ivareta velferdsstaten og å utvikle og beskytte den nordiske velferdsstatsmodellen i Norge. Vi er tilhengere av en blandingsøkonomi, slik som vi har i Norge i dag. Vi ønsker en relativt fri privat sektor og gode offentlige velferdstjenester.

Den siste tiden har imidlertid landet beveget seg i en svært uheldig retning. Det virker som å om det faktum at oljen en dag vil opphøre å være en utømmelig kilde til inntekter har fått en del politikere til å miste gangsynet og tape målet med offentlig sektor av synet, målet er og skal fortsette å være befolkningens beste. I det offentlige skal økonomi kun være et middel aldri målet.

I forrige århundre forstå samfunnsbyggerne at det å investere i innbyggerne var å investere i landets fremtid. Det ble bygget opp skolevesen og universiteter, helsetjenester og sosiale ordninger. Det ble satset på offentlige bad, skolefrokoster og trygghet for innbyggerne, også lenge før oljen – da Norge fortsatt var et fattig land. Nå om dagen ser det ut til at det bar bare kutt som gjelder til tross for at vi nå er blitt et av verdens rikeste land. Er ikke det rart?

Vi i Helsepartiet mener at med over 8200 milliarder i Oljefondet har vi råd til å investere i en sunn, frisk og trygg befolkning. Vi vil satse på forebygging og folkehelse, gjennom en tidlig innsats som monner. En innsats der ting blir satt i sammenheng. Pårørende som sliter seg ut i kamp mot det offentlige blir selv syke. Syke som står i kø og venter på behandling blir sykere. Å kutte i tjenestene, spesielt helsetjenestene gjør folk sykere. I tillegg til at det skaper unødvendig lidelse for folk er denne politikken ikke lønnsom for samfunnet på lengre sikt.

Vi vil prioritere liv og helse høyere – fordi liv og helse er viktigst

Vi vil gi mest til dem som trenger det mest

Vi vil satse på verdighet, omsorg og respekt

Helsepartiet ble stiftet for at Norge skulle få en bedre helsepolitikk og helse- og omsorgstjenester uten stoppeklokker – som gjør pasienter sykere og de helseansatte uføretrygdede, om de ikke slutter og finner seg et annet yrke. Vi ville ikke ha et todelt helsevesen der de som har mest får best hjelp i stedet for dem som trenger det mest.

Helsepartiet er likevel ikke noe ettsaksparti – vi har politikk for hele samfunnet. Spesielt for offentlig sektor.

Fra Helsepartiets prinsipprogram
Vi vil fjerne New Public Management – en styringsmodell i det offentlige som er et forsøk på etterligne markedsøkonomi. Det har vært prøvd – det virker ikke! Offentlig sektor blir ikke mer effektiv, og byråkratiet bare vokser.

Vi vil avskaffe foretaksmodellen som offentlige sykehus drives etter, offentlige sykehus skal ikke drives etter en lov som ligner aksjeloven, som om de var bedrifter som skal tjene penger i et konkurranseutsatt marked. De er ikke det og de skal ikke de!

Vi vil ha en tillitsreform i hele offentlig sektor – New Public Management er en modell som har mistillit som grunnpilar og derfor et ekstremt stort behov for kontroll innbygd.

Les prinsipprogrammet og stortingsvalgprogrammet

Helsepartiets overordnede fylkespolitikk

Fylkenes rammer styres først og fremst av Storting og regjering. Helsepartiet ønsker primært en helt ny organisering av helse- og omsorgstjenestene i Norge. Vi ønsker å organisere alle helse- og omsorgstjenestene på samme forvaltningsnivå – nemlig på fylkesnivå. Dette passer godt i forbindelse med at vi nå får nye og større fylker/regioner. En slik omorganisering av helsetjenestene vil vi arbeide for nasjonalt og gjennom fylkestinget.

En slik organisering vil innebære overføringer av tunge oppgaver og ansvar fra både stat og kommuner til fylkeskommunen. Dagens helse- og omsorgstjenester med sitt skille mellom primær- og spesialisthelsetjenesten gjør pasientene til kasteballer i et uverdig økonomisk spill om hvem som skal betale regningen.

Helsepartiet vil:

  • Forlate foretaksmodellen og legge ned de regionale helseforetakene og overføre ansvaret for sykehusene/spesialisthelsetjenesten til fylkene
  • Overføre ansvaret for primærhelsetjenestene fra kommunene til fylkene
  • Endre finansieringen til rammefinansiering og sørger for folkevalgt styring og forvalting av ressursene

Dette er overordnede politiske mål for Helsepartiet. Vi vil ha helsetjenestene på samme forvaltningsnivå slik som praktisert i Valenciamodellen. Dagens foretaksorganisering kombinert med den todelte forvaltningen av tjenestene og samhandlingsreformen har gjort helsetjenestene byråkratiske, dyre og pasientfjerne. Helsetjenestene skal eies og styres av demokratiet gjennom fylkene. Samhandling vil dermed bli mye enklere enn i dag og pasientene blir ikke lenger kasteballer mellom ulike økonomiske nivåer. Før en slik reform iverksettes, bør den prøves ut i en region eller et fylke med et stort sykehus og omliggende kommuner. Det er viktig at helsetjenesten i forsøket fristilles fra gjeldende DRG-koding, takster og så videre. Helsepersonellets prioriteringer må skje ut fra pasientens behov ikke økonomi. Det er også viktig at forsøket får en selvstendig stilling, styres av helsepersonell i førstelinjen og lokale politikere samt får en varighet på minst 4 år.

  • Helsepartiet vil gjennomføre forsøk i en region/fylke med samling av spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten på samme forvaltningsnivå og fristilt fra dagens reguleringer. Vi oppfordrer helsepersonell i kommuner og sykehus til å melde sin interesse for å delta.

Hvis Helsepartiet var i regjering ville vi også:
Prioritere liv og helse mye høyere. Vi ville bruke større andel av BNP på helse- og omsorg og lage en nasjonal investeringsplan for helsesektoren etter modell fra nasjonal transportplan. Det er behov for 200 milliarder til sykehusbygg, sykehjem, maskiner og utstyr frem mot 2025. Dette er investeringer Norge ikke har råd til å unnlate å ta. Sikre statlig finansiering av eldreomsorgen.

Hvis Helsepartiet styrte fylket:

Ville vi prioritere mer ressurser til helsetjenester for innbyggere. Vi ville satse ordentlig på forebygging, og spare inn penger på unødvendig byråkrati og kontroll med de ansatte.

Vi ville iverksette en skikkelig satsning for å hindre frafall i videregående skole og hindre at ungdom faller utenfor arbeidsliv, skole og utdanning. I dag er dette en av fylkeskommunes viktigste oppgaver. Antallet unge mennesker som faller utenfor såkalte NEET (Not in Employment, Education or Training) har lenge gått feil vei i Norge. Nesten hver tiende person i alderen 20-30 år er nå hverken i arbeid eller utdanning. Dette er en av de største utfordringene for samfunnet i dagens Norge. Her trengs det et krafttak fra fylkene.

Helsepartiet vil sørge for svært gode helsetjenester til ungdom i videregående opplæring og annen psykososial oppfølging på skolene for dem som trenger det for å hindre frafall.


Mer fra Helsepartiets overordnede fylkespolitikk

Fylkespolitikk for videregående skole og oppfølging av ungdom!
Politikerløfter fra alle Helsepartiets kandidater til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer.