Fysioterapi for langtidssyke, kronikere og mennesker med store funksjonsnedsettelser

Helsepartiet vil ha gjeninnført en liste over hvilke pasienter som skal ha rett til full refusjon på fysioterapibehandling, deriblant nyopererte.

Fysioterapi for langtidssyke,  kronikere og mennesker med  store funksjonsnedsettelser

Helsepartiet vil sikre at pasienter som har vært igjennom større operasjoner som påvirker funksjonen og medfører sykmeldinger / utelukkelse fra arbeidslivet, får rask og adekvat rehabilitering. Pasienter skrives i dag fort ut fra sykehusene og kontinuitet i behandlingen er viktig for at operasjonen får et optimalt resultat for den enkelte.

Helsepartiet vil i tillegg at det settes ned et faglig utvalg som skal vurdere hvilke andre kriterier som skal legges til grunn for at pasienter skal få fri fysioterapibehandling.

Forrige: Gode boliger for mennesker med spesielle behov
Neste: En smilende tannhelse

I vårt prinsipprogram  har vi dessuten vedtatt følgende:

Styrket tilgang til fysioterapeuter og psykologer i kommunene. Avvikle ordningen med driftstilskudd og innføre reelt, fritt behandlingsvalg.

Om rehabilitering og habilitering

Helsepartiet vil ha en storsatsning på rehabilitering og habilitering. God rehabilitering innebærer tidlig innsats for å hindre tap av funksjoner, arbeidsevne og livskvalitet. Behov må kartlegges tidlig og det må settes inn nok ressurser slik at ikke praktisk bistand, hjelp og pleie blir en kompensasjon i stedet for rehabilitering. For å få til god rehabilitering og habilitering, må kommunikasjonslinjene med og rundt pasienten bli langt bedre. Hva som er spesialisthelsetjenestens, hva som er primærhelsetjenestens ansvar og hva som er NAVs ansvar, må spesifiseres krystallklart. Det samme gjelder hvordan de skal samarbeide. Helsepartiets langsiktige mål er dog at pasientene skal få alle sine tjenester koordinert på samme forvaltingsnivå – i politisk styrte helseregioner. Først og fremst må det imidlertid bevilges langt større ressurser til rehabilitering og habilitering. Det er ikke mulig å få til bedre resultater for pasientene uten et stort økonomisk løft.

Les mer om satsing på rehabilitering og habilitering i vårt prinsipprogram her

Forrige: Gode boliger for mennesker med spesielle behov
Neste: En smilende tannhelse

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021

Helsepartiet stortingsprogram for 2017   Last ned