Gode boliger for mennesker med spesielle behov

Gode boliger for mennesker med spesielle behov

Som en følge av HVPU-reformen, der ansvaret for utviklingshemmede ble overført fra fylkeskommunen til kommunen, ble de tilrettelagte institusjonene for disse gruppene nedlagt. Hensikten var at hver og en skulle få bo i egen bolig, og integreres i lokalmiljøet. I praksis har dette vist seg vanskelig å gjennomføre i mange kommuner. Derfor har det oppstått en type «halv- institusjoner» som delvis er unntatt lovgivningen for heldøgnsinstitusjoner. Helsepartiet er bekymret for den medisinskfaglige kvaliteten og den oppfølgingen beboerne får i det som gjerne kalles «samlokaliserte boliger». Disse boligene er lite kjent og blir i liten grad ført tilsyn med.

Helsepartiet vil:

Kartlegge alle slike samlokaliserte boliger.Underlegge de samlokaliserte boligene samme lov- og kvalitetskrav som andre heldøgnsinstitusjoner.Vurdere å åpne små, spesialiserte og egnede institusjoner for psykisk syke og utviklingshemmede med sammensatte og svært store behov, som ikke har mulighet til å bo i egen bolig.Husbankens rolle må styrkes, og det kan ikke væreopp til den enkelte kommune om den vil benytte seg av Husbankens midler. Et trygt sted er grunnlaget forå kunne leve et normalt familieliv, være yrkesaktiv og delta i samfunnet. Dersom en selv eller et familie- medlem får funksjonshindring, kan man risikere å måtte flytte på institusjon dersom boligen ikke er tilpasset.

Forrige: Sykehjem i verdensklasseNeste: Fysioterapi for langtidssyke, kronikere og mennesker med store funksjonsnedsettelse

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021

Helsepartiet stortingsprogram for 2017