God tilrettelegging for lærere på skolene er en forutsetning

Helsepartiet ser at den gjennomgående styringen av offentlig sektor med NPM (new public management) har lagt beslag på enorme ressurser, har fratatt indre motivasjon og pålagt de ansatte så mye tid til dokumentasjon og systemkrav at hovedoppgavene har blitt svekket. Dette kan og må vi endre til det mye bedre.
Hentet fra vårt stortingsprogram for 2021-2025, kapittel 7 om barn, familie og pårørende:

Skolen – skal være en arbeidsplass hvor alle ansatte trives og opplever mestring

Vi har et samfunn hvor mange barn ikke vokser opp med trygge og omsorgsfulle voksne. Vi har også blitt et samfunn med personer fra ulike kulturer og med ulike oppvekstforhold. I tillegg har vi en rask teknologisk utvikling og større grad av internasjonalisering. Barn utsettes for impulser og påvirkninger som var ukjente og uvanlige for bare få år siden. Dette setter helt andre krav til skolen og skolens ansatte. De har ikke lenger bare et ansvar for selve læringen. De har også fått et ansvar for alt som påvirker barnet, fra omgivelsene. Når samfunnet nå forventer og ønsker, at begge foreldrene jobber i 100% stillinger, vil en større del av den oppdragerrollen foreldrene tidligere hadde, naturlig nok bli overført til skolen. Dette har skjedd uten at skolene i tilstrekkelig grad har fått tilført ressurser og kompetanse, til å håndtere den nye skolehverdagen.

Helsepartiet vil at:

  • skolene skal ha bedre grunnbemanning til å utføre sitt samfunnsoppdrag, slik det er ønsket av framtidig næringsliv og vårt demokratiske samfunn.
  • nyutdannede lærere skal ha krav på fadderordning med faglig utdannet veileder det første året etter endt utdanning.
  • lærere som underviser elever med spesielle behov må sikres nok tid til planarbeid, tett samarbeid med hjemmet og faginstanser.
  • lærere skal ha et arbeidsmiljø hvor de får veiledning og støtte når arbeidet oppleves krevende.
  • skolene skal ha mulighet til å gi individuell tilpasset undervisning, uten at elevene først må ha en diagnose.
  • skolene skal ha ansatte med varierende kompetanse, slik at de kan ivareta elevene både faglig og sosialt, sørge for at alle blir sett, hørt, forstått og blir møtt med riktig støtte og hjelp.
  • at elever og lærere skal ha gode ordninger for varsling om uakseptable forhold, uten at de risikerer å bli utsatt for gjengjeldelse, fra elever, skolens ansatte eller foresatte.
  • at det opprettes en uavhengig klageinstans i hver kommune, som kan tre inn i mobbesaker der rektor unnlater å handle. Ombudet skal etter klage fra pårørende eller lærer straks tre inn i saken.