Regjeringen prioriterer Oslo langt foran Innlandet

Bekymret for sykehusene i Innlandet

Helsepartiet er bekymret for sykehusene i Innlandet der det er prekære behov for nye bygg og rehabilitering. Vi har lenge advart om at det nye gigantsykehuset på Gaustad vil få store konsekvenser for Innlandet. Torsdag 17. oktober er det budsjetthøringer i Helse- og omsorgskomiteen. Helsepartiet Innlandet har sendt skriftlig høringsinnspill med sine synspunkter til komiteen.

Helsepartiet advarer – Innlandet kan bli den store sykehustaperen!

De store utbyggingene som Helse Sør-Øst planlegger i Oslo har ført til at investeringer i Sykehuset Innlandet ikke lengre er prioritert. Helsepartiet har i lang tid advart om dette. Det er vedtatt et målbilde for et fremtidig stort sykehus ved Mjøsbrua, det såkalte Mjøssykehuset, men Helse Sør-Øst har ikke satt av penger til dette prosjektet. Helsepartiet støtter ikke dette målbildet som også innebærer nedleggelse av tre av fem sykehus i Hedmark og Oppland. Vi går inn for å fornye og rehabilitere de eksisterende sykehusene, og blant annet og nye bygg på Hamar Sykehus. Problemet er at det ikke er penger til noe slikt heller og vi er redde for at en opprusting av sykehusene i Innlandet vil bli skjøvet langt frem i tid. Regjeringen Solberg la 7. oktober frem forslag til statsbudsjett for 2020 der den gikk inn for å gi lånegaranti til den omstridte Aker/Gaustadutbyggingen i Oslo.


Hør gjerne Helsepartiets podkast om saken dersom du vi vite mer om hvorfor Helsepartiet er imot disse planene. Og les mer her >>


  Leder i Helsepartiet Innlandet, Peter Andersen har levert skriftlig høringsinnspill til budsjetthøringene i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.


Til helse og omsorg komitéen på Stortinget. Helsepartiet i innlandet mener at det har vært en stor omveltning i de lokale sykehusene med tøffe sparetiltak og nedleggelser som er svært negative for pasientene. Ikke minst gjelder dette lungesykehuset på Granheim. Som var et stort godt sykehus pasientene var fornøyde med. Der fikk lungepasienter god spesialisert behandling, trening og rehabilitering. Disse pasientene har blitt overført til en liten avdeling på Lillehammer sykehus og har fått et dårligere tilbud.. Helse Sør-Øst planlegger å bygge et nytt stort hovedsykehus i innlandet som skal hete Mjøssykehuset. Kostnaden vil bli på ca. 8 milliarder kroner. I tillegg skal Hedmark og Oppland etter planen beholde to av dagens fem sykehus, det er foreløpig ikke bestemt hvilke sykehus som skal beholdes. Helsepartiet mener at denne planen er lite hensiktsmessig og at den vil ramme mange pasienter i fylket som vil få svært lang reisevei på værutsatte strekninger for å komme til sykehus. Det er imidlertid vedtatt et «målbilde» om et Mjøssykehus, som Sykehuset Innlandet nå sparer opp egenkapital til, ved å kutte i pasienttilbudet og legge ned psykiatri og altså lungesykehuset Granheim. Dette selv om det slett ikke er sikkert at det blir noen nytt hovedsykehus. Pasientene merker sparekniven selv om Helse Sør-Øst ikke har satt av finansiering til nye sykehus i Innlandet. Helse Sør-Øst prioriterer å bruke penger på prestisjesykehus i Oslo som har en kostnadsramme på 50 milliarder totalt. Vi frykter at Helse Sør-Øst ikke vil ha bærekraft til nye sykehus i Innlandet uansett hvor mye Sykehuset Innlandet klarer å effektivisere. Innlandet er nemlig avhengig av at også Oslo Universitetssykehus effektiviserer sin drift med nærmere 10 prosent de neste fem årene, dersom Innlandet skal få penger til sitt prosjekt. Sparekravene både i Sykehuset Innlandet og ved Oslo Universitetssykehus virker urealistiske, men det forhindrer ikke at forsøkene på sparing går ut over pasientene. Det verste er kanskje at det spare til et stort og dyrt sykehus som vil føre til nedleggelse av tre viktige sykehus. Helsepartiet Innlandet frykter at det vil gå svært lang tid for Helse Sør-Øst har økonomisk mulighet til investeringer i Innlandet på grunn av det store løftet som planlegges i Oslo. Helsepartiet mener prinsipielt at nødvendig helsehjelp er en menneskerett uavhengig av geografi og avstandene i Innlandet er store. Nærhet til helsehjelp er avgjørende for overlevelse både ved sykdom og ulykker. Lokalsykehusene i Innlandet er ikke spesielt små, ei heller i Europeisk målestokk. De eksisterende sykehusene er velegnet for opprustning og videre drift. Det er også mye mer realistisk at Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet vil ha økonomi til opprustningstiltak ved de eksisterende sykehusene og en slik plan vil ikke kreve effektivisering på samme måte som dagens dyre planer. Vi vil skrinlegge planene om nytt sykehus på Mjøsbrua og bevare og utvikle sykehusene på Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Elverum og Tynset. Det er prekære behov for opprustning ved dem alle og sykehuset på Hamar trenger nye bygg. Gode lokalsykehus kan dekke det meste av behovet til innbyggerne gjennom et godt samarbeid mellom sykehusene, med fornuftige virksomhetsplaner og funksjonsdeling. Med gode ambulansetjenester kan spesialistsykehusene i Osloregionen ta seg av avansert og planlagt behandling. Helsepartiet Innlandet er også bekymret for at Kongsvinger sykehus, som nå hører inn under Akershus Universitetssykehus kan bli rammet av kutt og nedskjæringer og tappet for viktige funksjoner slik at befolkningen i Kongsvinger får lang vei til akuttsykehus. Helsepartiet Innlandet mener:

 • at vi skal beholde de lokale sykehusene som vi har per i dag. Og vedlikeholde disse etter behov, ellers vil det bli for store av stander mellom lokal befolkningen og sykehuset de hører til.
 • at Stortinget må be Helse Sør-Øst om en utredning et billigere alternativ for Oslosykehusene enn Aker/Gaustad – et alternativ med fortsatt sykehusdrift på Ullevål
 • at et rimeligere alternativ i Oslo vil kunne gjøre det mulig for Helse Sør-Øst å prioritere Innlandet som har det mest presserende behovet for opprustning av sykehusbygg i hele Helse Sør-Øst.
 • at behovene for investeringer i Helse Sør-Øst må vurderes samlet og et tilgjengelig investeringskapital ikke kan gå til Oslo nå også de øvrige sykehusområdene i Oslo står foran utfordringer knyttet til en historisk oppgavevekst som en følge av demografiske endringer i årene fremover
 • at Granheim Lungesykehus må gjenåpnes snarest.

  Med vennlig hilsen Helsepartiet Innlandet Peter Andersen, fylkesleder

One thought on “Regjeringen prioriterer Oslo langt foran Innlandet

 1. Dette partiet er på villspor i det meste, bare å drømme om at Hamar skal bli en storby og hovedstad i innlandet er feil.
  De store investeringene som er lagt ned rundt Hamar, må andre få nytte av.

  Innbyggerne på en såvidt liten plass i omfang som Hamar er, har svært kort vei til Elverum, Gjøvik og Lillehammer og Oslo, og vil belaste både klimaet og veier/tog mindre enn at alle skal dra til Hamar.

  Partiet bør se på kart over innlandet og avstander, folketall i andre distrikter og den korte avstanden til A-hus før de tar bastant stilling til sin egen egoisme.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *