Helsepartiet Arendal

Helsepartiet – Verdighet, omsorg og respekt

Helsepartiet Arendal ble stiftet 29. november 2018. Helsepartiet Arendal var det første lokallaget som ble stiftet som en del av Helsepartiet Agder.

Vi ønsker ny politikk og nye folkevalgte i Arendal bystyre.

Vi vil ha redelig offentlig forvaltning preget
av verdighet og omsorg
– ikke markedstenkning.

Vi vil at Arendal Kommune skal bruke penger på skole, barnehager og omsorg – ikke prestisjeprosjekter.

Helsepartiet_Arendal_2019. << Klikk på lenken for å laste ned programmet.

Følg oss gjerne på Facebook!

Listekandidater:

Knut Tveiten, ordførerkandidat 997 28 014

Renate Johansen, 481 24 939

Tone Pernille Sivertsen, 994 69 957

Lill Thommesen, 413 06 460

Erling Steen, 410 28 688

Pål Frydenberg, 907 76 079

Finn Øygarden, 911 16 761

Tove Andreassen, 902 09 610

Daniel René Thommesen, 938 42 622

Marit Melvær, 476 53 924

Bjørn Liene Gundersen, 975 39 953

Egil Hagen, 907 16 053

 

KOMMUNEPROGRAM, ARENDAL 2019 – 2023

Helse og Omsorg – fra vugge til grav

Helsepartiet ser på de kommunale tjenestene innenfor helse og
omsorg som svært sentrale for befolkningen, uansett alder.

Vi ønsker en radikal endring i sektorene.

Vi ønsker å gjeninnføre tillit til at fagfolk tar kloke
beslutninger basert på riktig kunnskap.

Ledelse
• Helsepartiet vil ha tillit- og kunnskapsbasert ledelse.
• En faglig leder skal ha beslutningsmyndighet med en solid faglig og etisk forankring.
• Ledelsen må arbeide med faglig utvikling, bekymringsmeldinger og avvik. Disse skal brukes som grunnlag til forbedringer.
• Alle bekymringer, meldinger og avvik skal tas på alvor og besvares skriftlig.
• Medarbeidere i kommunen skal trygt kunne varsle om kritikkverdige forhold.

Tjenestetilbud
Behovet øker med antall eldre og demente. Tilbudet må tilpasses utviklingen.
• Nok sykehjemsplasser.
• Vi ønsker å bygge 4 mindre helsehus (sykehjem) fremfor 2 store.
• Eget kjøkken på sykehjemmene for de som har hjemmebaserte tjenester.
• Ved vurdert behov skal også hjemmeboende som sogner til sykehjemmet kunne bestille mat, og få denne kjørt hjem.
• Fleksible åpningstider på dagsentrene.
• Vi vil bedre rehabiliteringstilbudet innad i kommunen.
• Ny legevakt med god parkering og adkomst.

Fastlege
• Flere kommunale fastleger med fleksible åpningstider.
• Mer tid til den enkelte pasient ved at basistilskuddet økes.
• Flere rekrutteringsstillinger på 5 år for å utdanne nok fastleger.

Organisering av den kommunale helsetjenesten
• Omorganisere tjenestekontoret.
• Involvere pårørende, pasienten og fastlegen i vurderingen av pasientens behov for tjeneste.
• Gjeninnføre bruken av støttepersonell ved helse og omsorgsinstitusjonene
(f.eks kokk, vaktmester, turnusansvarlig, fagansvarlig).
• Felles IT-løsning for alle helseinstitusjoner
(fastleger, sykehus, hjemmebaserte tjenester).
• Støtte videre utvikling av velferdsteknologi.

Bemanning
Økt og god grunnbemanning vil sikre den ansattes arbeidsmiljø, forebygge utbrenthet og håndtere uforutsette hendelser.
Dette vil bidra til å redusere gjennomtrekken av helsefagarbeidere og sykepleiere samt sikre fremtidig rekruttering i sektoren.
• Flere 100 % stillinger.
• Ønsketurnus med vakt kun hver 3. helg.
• Del-finansiert videreutdanning for å stå lengst mulig i arbeid.
• Relevant og planlagt videreutdanning som utløser høyere lønn.
• En institusjon skal kun ha 1 leder. Miljøverter og støttepersonell skal jobbe rett under denne, slik at man unngår fordyrende mellomledere.

Psykisk helse
Forebygging og tidlig innsats er bedre enn å reparere.
• Helsesykepleier (minst 1 pr 300 elever).
• Minst 1 sosiallærer pr skole.
• Kveldsåpen helsestasjon for ungdom.
• Gjeninnføre utekontakten for ungdom.
• Utvide psykologtilbudet i Arendal.
• Etablere døgnåpent psykiatrisk lavterskeltilbud – alltid en seng tilgjengelig.
• Forbedret ettervern for rusmiddelavhengige.
• Tilbudet til mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk må være varig og stabilt over flere år. Det må inkludere hele familien.
• Pasienter med sammensatte behov må ha en koordinator.

Kommunalt frikort
• Kommunalt frikort og støtte til egenandel for minstepensjonister og uføre

Oppvekst
Barna er fremtiden. Alle barn trenger gode oppvekstmiljøer med nærhet til
skole og barnehage. Tidlig innsats er viktig for et godt resultat.

Barnehage
• Beholde dagens barnehagedrift med både offentlige og private barnehager.
• Helsepartiet ønsker en reform for barn og familier med spesielle behov. Hjelpen må rettes mot det reelle behovet i hele familien.

Skole
• Beholde Eydehavn, Flosta og Nesheim skole.
• Innføre helhetlig modell for forebygging av selvmord blant barn og unge.
• 1 helsesykepleier pr 300 elever ved alle grunnskoler og videregående.
• Faste politistillinger på Sam Eyde videregående skole.
• Karakterer bør erstattes av mer motiverende vurderingsformer.
• Flere lærlingeplasser.
• Kontinuerlig kvalitetsforbedring i spesialundervisningen. Barn med spesielle behov må møte relevant utdannet personell i timene
(spesialpedagoger og fagarbeidere).

Barnevern
Barnevernet har i mange år slitt med underbemanning. Bemanningen må økes. Hver saksbehandler bør i gjennomsnitt ha inntil 15 saker til enhver tid.
• Hjelpetiltak kan drives av private og offentlige tjenesteytere.

NAV
• NAV slik det fremstår i dag bør omorganiseres.
• Myndighet må flyttes nærmere brukerne.
• Småjobbsentral for ungdom etableres.
• Aktivitetsplikt for arbeidsledige på dagpenger.
• Helsepartiet ønsker å opprette minst 100 praksisplasser for arbeidsløse og sosialklienter. Praksisen organiseres slik at den enkelte ikke avslutter en praksisplass uten at vedkommende er i skole eller arbeid.

Kultur
• Avvikle støtten til Kilden i Kristiansand. De frigjorte midlene skal benyttes til kulturtiltak for ungdom i samråd med ungdommens bystyre.
• Billige ferjer til holmer og skjær. Ut i det fri uten at lommeboka må svi.
• Tilrettelegge for at frivillige organisasjoner kan arrangere turer på dagtid.

Næring
• Arendal kommune skal bli bedre som næringsvennlig kommune.
• Vi vil legge til rette nye tomter for næringsvirksomhet.
• Søndagsåpne butikker i sommerferien.
• Faste boder på torvet til lokalproduserte varer.

Miljø
Overgang til nullutslipp fra alle kommunale kjøretøy og eiendommer.

Til lands
• Flere ladepunkter for oppladbare kjøretøy.
• Flere innendørs sykkelparkeringer med lås og lading.
• Elektriske busser.
• Flere tilgjengelig søppelbøtter i byen.
• Nybygde hus bør ha alternative energikilder.
(f.eks solcelle, varmepumpe, vann, fjell, luft).
Til vanns
• Etablere septiktømming for båttrafikken.
• Elektriske ferjer.
• Se på mulighet for å etablere gjestehavn i skjærgården.
• Deponi for snø; smelte og renseanlegg.
• Landstrømanlegg til cruisetrafikken.
• Vannscooterforbud i Nidelva og Alvekilen.
• Kartlegging av miljøtrusler under vann i Raet nasjonalpark.

Arendal by og sentrum
Vi vil legge til rette for at flest mulig benytter et attraktivt Arendal sentrum.

Parkering
• 1 time gratis parkering i hele sentrum.
• Egne parkeringsplasser i sentrum til hjemmesykepleie.
• Beboerparkering.
• Flere ladepunkter i sentrum.

Sykkelparkering
• Flere innendørs sykkelparkeringer med lås og muligheter for lading.

Bo i sentrum
• Legge til rette for at flere kan kjøpe leiligheter og bo i sentrum.
• Se på mulighetene for å rive dårlige bygårder og bygge opp igjen med bevart fasade.
• Se på mulighetene for å bygge på en ekstra etasje der det lar seg gjøre.

Kanal
• Vi støtter kanaler i Arendal så lenge det ikke belaster den kommunale økonomien.

Bydelssenter
• Vi er imot å frarøve sentrum handelsgrunnlaget.
• Vi ønsker ingen nye uferdige/halvferdige leilighetskomplekser.
• Vi ønsker å regulere fremdriftsplanene ved bygging slik at det sikres at planlagte bygg reises. (ref Strømsbusletta).

Friluftsliv og folkehelse

Hove
• Innlemme Hoveodden i nasjonalparken.
• Etablere sommercamping på Hove med gangavstand til Hoveodden.
• Etablere gjestehavn med dusj, vaskerom og toaletter.
• Restaurantdrift på Hoveodden.
• Legge til rette for fritidstilbud for hele familien i det gamle leirområdet
– minigolf, padling, seiling, sandvolleyball osv.

Kyststi
• Vi støtter videre arbeid med å etablere kyststien.

Taxibåt
• Vi ønsker at det gis løyve til taxibåt i skjærgården.

Markagrenser
• Verne om markagrensene og grønne lunger for et godt friluftsliv.

Jordbruk
• Verne om dyrket mark og beiteområder.
• Der det finnes en veitrasé, bør den benyttes fremfor å ødelegge jordbruksområder.

Frivillighet
• Styrke og tilrettelegge for mer frivillig arbeid i hjemmetjenesten og institusjoner.
• Flere felles arenaer for frivillige.
• Hjelp til snørydding.

Beredskap
• Bedre planer og flere øvelser for å sikre kommunens bidrag i beredskap, forebygging og sikkerhet for innbyggerne.
• Felles kommunal informasjon til innbyggerne. – «Hva gjør du når katastrofen rammer».
• Det skal være full dekning for nødnett og mobiltelefoni i hele kommunen. Dette gjelder spesielt i parkeringshus og tunneler.
• Infrastruktur (strøm, vei, internett, tlf) skal sikres for at nødetater raskt skal kunne nå frem til kommunens ulike områder.
• Øvelser med skip skal gjennomføres for å sikre mennesker og miljø.
• Brannvesen må ha egen brann/beredskapsbåt.
• Flere politistillinger i Arendal.

Integrering
• Språkundervisning til innvandrere. Legge vekt på kvinners deltagelse.
• Økt oppmerksomhet på å integrere ungdom.
• Obligatorisk kjernetid i barnehage for fremmedspråklige barn.

Økonomistyring
Kommunens økonomi er avhengig av befolkningsutviklingen som vil gi økte skatteinntekter.
Vi vil satse på følende boligområder: Austre Moland, Saltrød, Eydehavn, Kilsund, Løddesøl og sentrum.

Eiendomsskatt
• Statens overføringer til kommunene må økes i takt med at eiendomsskatten fjernes.

Den kommunale eiendomsmasse
• Vi går inn for salg av bygg og eiendom kommunen ikke har behov for.
• Bedre vedlikehold av den kommunale eiendomsmassen.

Kommunale avgifter
• Kommunale avgifter skal fortsatt kun dekke den reelle kostnaden.

 

 

Helsepartiet Arendal

Postboks 188, 4802 Arendal, 997 28 014

Helsepartiet Arendal er lokallag i Helsepartiet Agder