Helsepartiet er et verdiparti

Helsepartiets stortingsprogram 2021-2025 er bygget på menneskeverd, omsorg og respekt for enkeltmennesket.
Det lønner seg både etisk, menneskelig og økonomisk å ta best mulig vare på hverandre -og på helsen.
Understående tekst er hentet fra vårt stortingsprograms første kapittel.

1. Et valg av verdier

Vi vil sikre verdighet, omsorg og respekt for enkeltmennesket. Helsepartiet vil bidra til god helse og høy livskvalitet, med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger.

I Helsepartiet bygger vi vår politikk på folks erfaringer, sunn fornuft, etikk, faglig, vitenskapelig og forskningsbasert kompetanse, menneskeverd, menneskerettigheter og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). I dag hviler dessverre mye av rikspolitikken på ovenfra-og-ned-systemer, der enkeltmennesket ofte blir overlatt til å klare seg som best det kan. Vi snur pyramiden. Systemene er til for innbyggerne – ikke omvendt!

Helsepartiet vil sikre innbyggerne de tjenester folk behøver.

Samfunnet og helsetjenestene skal forebygge, behandle og rehabilitere.

NAV skal hjelpe mennesker som har utfordringer, i og utenfor arbeidslivet.

Skolevesenet skal ruste barn for fremtiden, med utdanning og sosial læring.

Politiet skal gi folk trygghet innenlands, og forsvaret skal sikre oss mot ytre fiender.

I dag ser vi at deler av kjerneoppgavene må vike for politiske og økonomiske mål, som inntjening i helsetjenestene, sysselsetting og sentralisering. Dette er ikke akseptabelt. Felleskapet skal sørge for løsninger på folks utfordringer.

Helsepartiet finner det uverdig med modeller, som prioriterer systemet foran innbyggernes behov. Blant disse modellene er Helseforetaksmodellen, New Public Management, Nye Metoder, Beslutningsforum, Nærpolitireformen og NAV. Resultatene fremstilles i hovedsak som økonomiske verdier, mens de menneskelige aspektene settes til side. Helsepartiet vil sikre at resultatene regnes i nytteverdi for innbyggerne. Økonomi er et virkemiddel, men kan ikke være eneste mål.

Brutto nasjonalprodukt og økonomi, står i dag øverst på myndighetenes agenda. Helsepartiet vil ha en ansvarlig økonomi, der innbyggernes livskvalitet prioriteres høyere. Helse er den viktigste forutsetningen for livskvalitet, privat økonomi og samfunnsbidrag. Derfor er investeringer i helse noe av det viktigste nå, spesielt i lys av koronapandemien.

Helsepartiet mener at Norge bør begynne å regne på verdien av brutto nasjonal helse. Ingenting lønner seg mer, enn å investere i helse. Et friskere Norge blir et rikere Norge, både i menneskeverd og i kroner.

Norge styres i dag som om kroner og øre er den høyeste verdi. Selv i et slikt perspektiv, er Helsepartiets politikk den mest fornuftige: Regjeringen rapporterer at 75% av Norges nasjonalformue er verdien av innbyggernes fremtidige arbeidsinnsats. Oljeformuen utgjør kun 2% av nasjonalformuen. Å investere i innbyggeres evne til lønnet og ulønnet innsats, er derfor også den mest økonomisk lønnsomme investering vi kan gjøre. Å investere i helse, er å sikre 75% av nasjonalformuen. Derfor trenger Norge et nytt nasjonalregnskap, der verdien av brutto nasjonal helse er synliggjort og ivaretatt.