Resolusjon 3: Helsepartiet går inn for FNs miljømål

RESOLUSJON NR. 3 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 11-12 MAI 2019

HELSEPARTIET TILSLUTTER SEG FNs MILJØMÅL

Klodens helse og verdens miljø er avgjørende for menneskers, dyrs og planters livsvilkår. Helsepartiet støtter fullt opp under FNs vedtatte klimamål, om at klodens snittemperatur ikke øker mer enn 1,5 grad. Ved færre uheldige miljøkonsekvenser bør økningen bli enda lavere.

Klodens miljø er påvirket av menneskelig aktivitet, muligens i tillegg til naturlige svingninger. Det er uansett den menneskelige aktiviteten vi kan påvirke og må ta ansvar for.

Det er smertefullt å legge om, kutte ned og stramme inn. Det er likevel ingen vei utenom, og vi kan ikke la være å ta konsekvensene av status presens, av bekvemmelighetshensyn. Verdens forskere har med stor overbevisning bevist at vi er på feil vei.
Viljen til å gjøre det rette må både fremelskes og forlanges, gjennom ulike politiske grep som informasjon, incentiver, pålegg og forbud.

Helsepartiet vil følge opp FNs sju klimamål:

  • Bidra til stopp i bruken av fossile drivstoffer, som er verdens klimaproblem nummer én. Ved forbrenning av fossile brensler som olje, gass og kull dannes mye CO2. FNs mål om nullutslipp i 2025 må etterstrebes med både harde og myke midler – dette haster!
  • Transportbransjen må legge om til mer klimabevisst drift. I 2021 vil Norge har 60 ferger med batterier og behov for el-lading. Vegdirektoratet må ha på plass standardløsning for dette innen 2021, og tilgang for 1,5 millioner ladinger per år. Videre må tiltak legge til rette for økt elektrifisering av all transport som i dag drives med fossile brennstoffer.
  • Energikrevende industri og prosessindustri må legge om produksjonsmetoder for mer klimavennlige løsninger enn i dag. CO2-utslipp som bidrar til temperaturøkning må begrenses med ny teknologi og utslippskutt.
  • Klimavennlige byer med en høy andel selvdyrket mat, levende parker og lave utslipp er en nødvendighet for fremtiden. Offentlig kommunikasjon må bygges ut og anlegg for innendørs dyrkning av mat bør opprettes. Byplanlegging må gjøres med høy klimabevissthet.
  • Planter og dyr sikrer menneskeheten. Rundt 3000 arter av planter og dyr er truet i Norge pga oss mennesker. Verdens biodiversitet må vernes, som klodens rikeste ressurs. Biodiversitet i dyre- og planteliv er en forutsetning for fremtidig forskning og overlevelse. Populasjonen av klodens ville dyr er gått ned med hele 60% siden 1975.
  • Sirkulær økonomi: Ved å sikre verdikjeder for mer effektiv gjenvinning og beholde verdien i ressursene, kan mer av klodens produkter resirkuleres. Dette vil kutte energiforbruk og forurensning. Allerede 1. august 2018 var klodens energiressurser for hele 2018 brukt opp. Det vil si at resten av året tæret vi på naturressurser som jorda trenger mer enn ett år på å gjenopprette. For hvert år kommer denne datoen tidligere og tidligere.
  • Karbonfangst og lagring: CO2 er en drivhusgass som bidrar til å øke klodens temperatur. For å nå målet om ikke høyere enn 1,5 grader temperaturøkning må CO2 fanges og lagres.CCS (Carbon Capture and Storage) kan gjøres ved å pumpe CO2 tilbake, dypt inne i jordskorpen. Helsepartiet mener det er en prioritert statlig oppgave å bidra til finansiering av forskning for morgendagens løsninger innen karbonfangst og lagring.Norges naturressurser tilhører hele folket.
  • Helsepartiet vil innføre hjemfallsrett og grunnrenteprinsippet for bruk av landets naturressurser. Grunnrente skal kreves ved oppdrett i vann, elver, sjø og havområder etter samme mal som NVE har for vassdragsutbygging. Utbygging av vindkraft skal avgiftsbelegges etter samme prinsipp. Det samme gjelder slamdeponering i elver, fjorder, hav og vassdrag.

2 thoughts on “Resolusjon 3: Helsepartiet går inn for FNs miljømål

  1. Jeg er enig i mye , men hadde håpet at dere hadde sagt blankt nei til videre utbygging av vindkraft på land.

  2. Vi skal lage en revidert resolusjon om vindkraft som vårt Landsmøte skal vedta og som blir grunnlaget for den politikken vi går til valg på til Stortingsvalget i 2021.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *