Helsepartiet -for et friskere Norge

Helsepartiet er det eneste partiet som har helse som gjennomgående rød tråd i vår politikk for alle sektorer. Vi er ikke et høyre- venstreakseparti, men et parti som ser at helse ligger til grunn for all politikk.

For et friskere Norge

Helsepartiets Stortingsvalgprogram for 2021-2025 heter «For et friskere Norge».

Helse er grunnleggende for ditt og mitt liv. En frisk befolkning er også en forutsetning for et bærekraftig samfunn. Men, dessverre blir stadig flere nordmenn kronisk syke og uføre. Ved utgangen av 2019 var 364.000 nordmenn uføretrygdet. I 2019 ble 2/3 av et helt årskull uføretrygdet. Dette går ut over enkeltmennesker og samfunnet. Statens utgifter til uføretrygd har økt, fra 60 milliarder kroner i 2013 til 100 milliarder kroner i budsjettet for 2020, før pandemien påvirket oss. Statens forventede kostnader til uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og sykepenger, er nå like høye som våre samlede årlige utgifter til spesialisthelsetjenesten. Dette kan ikke fortsette.

Hvis Helsepartiet skal lykkes med å skape et friskere Norge, må vi tenke nytt, og velgerne må støtte opp om denne politikken, for å få til fornuftige og gode løsninger. Vi må sikre folks helse på en bedre, mer effektiv og pasientvennlig måte.

Visste du at befolkningens samlede fremtidige arbeidsinnsats utgjør 75% av Norges nasjonalformue? Å sikre enkeltmenneskets helse, er å sikre Norges økonomi og innbyggernes fremtid.

Helsepartiets visjon: Norge skal ha Europas friskeste befolkning innen år 2030

For å få den friskeste befolkningen i Europa, må helsemyndighetene tenke nytt og annerledes om forebygging, behandling og rehabilitering/habilitering. Det er nødvendig å utfordre utdaterte «sannheter», autoriteter og dogmer – både faglige og politiske.

Helsepartiet vil sikre et bedre og mer humant helse- og omsorgsvesen, med stor takhøyde og toleranse for ulike tilnærmingsmåter, for å oppnå Europas friskeste befolkning innen 2030.