Helsepartiet forhandler ikke bort psykiatri

Hver fjerne nordmann har psykiske helseplager. Under og etter pandemien har mange opplevd økte, psykiske lidelser.

Helsepartiet er det eneste partiet som har et helt eget kapittel for psykiatri (under revisjon av Helsepartiets utvalg for bedre psykiske helsetjenester). Alle partier har politikk for helse, noen også for psykiatri, men ofte forhandler de vekk sin politikk i bytte mot mer av egne kjernesaker. Helse er vårt kjernesak!
Her er et lite sammendrag av vår politikk, som presentert i vårt Stortingsprogram for 2021-2025, i kapittel 5 om helse:

Psykiatri i krise

Psykiske lidelser utgjør mer enn en tredjedel av det totale sykdomsbildet i samfunnet. For personer under 44 år, viser statistikken at psykiske lidelser er den viktigste årsaken til uførhet.

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, er nedprioritert over tid. Det rapporteres om stadig flere unge med psykiske problemer og høye selvmordstall, spesielt blant unge menn i tyveårene. Det er en økende rapportering om selvskading, selvmordsforsøk og spiseforstyrrelser.

Dette skjer samtidig som behandlingstilbudet bygges ned i spesialisthelsetjenesten. Pasientene overføres til kommunene, som mangler kompetanse og ressurser. Resultatet er at pårørende blir sittende med ansvaret.

Helsepartiet vil:

 • innføre en nullvisjon for selvmord etter modell fra nullvisjonen for dødsfall i trafikken.
 • opprette sentere for selvmordsforebygging etter modell fra Danmark, der fastleger og annet helsepersonell henviser for akutt- eller forebyggende behandling.
 • at pengene skal følge pasientene som et grunnleggende prinsipp.at kommunene benytter de private spesialistene, slik at de kan gi et likeverdig tilbud på linje med den offentlige spesialisthelsetjenesten.
 • øke grunnbemanningen og opprette flere faste og hele stillinger.
 • etablere kvalitetssikrede, medisinfrie lavterskeltilbud.
 • fjerne ventetider for psykisk helsehjelp.
 • Barn og unges psykiske helse er hele samfunnets ansvar

Derfor må psykososiale helsetilbud bygges opp i tilknytning til skolene, i samarbeid med foresatte og helsetjenesten.  Helsepartiet vil ha bedre tjenester for forebygging av selvmord, selvmordsforsøk, selvskading, rus og psykisk sykdom hos barn og unge. Tidlig innsats er avgjørende, som vi også har beskrevet under kapittel 7. Barn, familie og pårørende.

Helsepartiet vil:

 • vurdere nye behandlingsmodeller innen rus og psykiatri for unge.
 • at den private spesialisthelsetjenesten trekkes inn i samarbeidet med skolene og den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten.
 • at det skal være ambulerende team med «gatepatruljer» og forebyggende enheter i politiet.
 • at ordningen med fritak for egenandel hos fastlegen gjelder opptil 20 år, slik at dårlig økonomi ikke hindrer barn og unge i å oppsøke helsehjelpinnføre egenandelsfritak innen psykiatrisk helsehjelp, for unge opp til 20 år
 • Avskaff «pakkeforløpet» for pasienter med psykiske lidelser.

Alvorlig psykisk syke pasienter skrives i dag altfor raskt ut av sykehusene. Pakkeforløp for psykisk helse og rus er kritisert av mange. Raskt inn og raskt ut, med stadige reinnleggelser, er en tilleggsbelastning, både for pasienter, pårørende, ansatte og samfunnet ellers. Siste evaluering av pakkeforløpet viser at pasienter og pårørende ikke opplever å bli inkludert i behandlingen.

Helsepartiet vil:

 • at Gaustad og andre lokale psykiatriske sykehus skal bestå og videreutvikles.
 • fjerne pakkeforløp for behandling av pasienter med alvorlig psykiatrisk sykdom.stanse nedbyggingen av døgnplasser i psykiatrien.
 • bygge flere psykiatriske sykehus med langtidsplasser.
 • ha bedre oppfølging i primærhelsetjenesten.