Helsepartiet klager NRK inn til OSSE

På bakgrunn av gjennomgående, manglende tilgang til NRKs ulike plattformer for flere av landets nye og riksdekkende partier, har Helsepartiet i dag klaget NRK inn for OSSE – Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, som nå inkluderer 57 land.
Les hele klagen her

Den viktigste forutsetningen for et velfungerende demokrati er godt informerte velgere. Her har alle medier -og NRK spesielt- et stort ansvar i å vise frem de ulike alternativene og stille kritiske spørsmål til alle partier, både de etablerte og de politiske utfordrerne. Dette er spesielt viktig før valg, men også i tiden mellom valg.

Prinsippet om retten til synlighet i statlige medier følger også av retningslinjene for valg, utformet av Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE), hvor Norge er medlem. Kravet skal sikre demokratiske og rettferdige valg for alle velgere og partier.

OSSE observerer gjennomføring av valg i medlemslandene. Helsepartiet sendte 8. sept 2021 vedlagte klage til OSSE. Helsepartiet mener NRK manipulerer og påvirker valget ved systematisk og bevisst informasjonsskjevhet, i strid med OSSEs retningslinjer. NRKs dekning er i strid med prinsippet om politisk pluralisme og kravene til mediedekningen i statseide medier. Helsepartiet ber OSSE om vurdering av NRKs dekning ved årets stortingsvalg.   

Helsepartiet opplever at de ni stortingspartiene blitt gitt nær på all plass i NRKs ulike programmer og flater. Små partier har samme rett til synlighet, ref OSSE, for at velgerne skal få god kjennskap til alle parter. Partienes størrelse er ikke avgjørende for sendetid eller synlighet. Prinsippet rommer krav om at alle partier skal løftes frem, uavhengig av størrelse.

NRK er norske velgeres statseide kringkaster. NRK har i valgkampen systematisk utelukket partier som ikke allerede er representert på Stortinget; Ni av de 16 riksdekkende partiene blir holdt utenfor NRKs journalistiske produkter på TV, radio, nett og podcaster. Velgerne har heller ikke fått nødvendig kjennskap til partiene gjennom NRKs valgomat eller partiguiden. Dette oppleves som udemokratisk og diskriminerende.

I tillegg er det Helsepartiets oppfatning at NRKs diskriminering av de nye partiene er i strid med Grunnlovens § 100 siste avsnitt: «Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte.»

NRKs skjeve dekning av valget 2021 er et demokratisk problem, som i sum sementerer makten slik at de store partiene forblir store og de politiske utfordrerne holdes nede.

Helsepartiet opplever at NRK verken har respektert Grunnloven, OSSE eller samfunnsoppdraget i sin dekning. Vi imøteser en objektiv ettergåelse ved OSSE.