Helsepartiet sender bekymringsmelding

Sykehuset Kalnes har vært mye omtalt på grunn av sitt rekordstore overbelegg på 4000 korridorpasienter i året samtidig som ansatte forteller om svært hektiske vakter,store utskiftninger av ansatte og lav bemanning,-man skulle tro at ledelsen ville omfavne enhver ansatt som er lojal og vil jobbe mer ? I en tid hvor vi er mer avhengige av ansatte i helsevesenet enn noensinne så velger altså Kalnes å angripe ansatte som vil jobbe mer. At Kalnes saksøker fire sykepleiere som har fått rett i krav om hele stillinger finner Helsepartiet uakseptabelt. Vi har derfor nå sendt understående brev.   Til Adm.dir, Hege Gjessing Bemanningsansvarlig, Fiona Skjennem Kommunikasjon, Bjørn Hødal HR-ansvarlig Ane Grimsrud Kopi NSF, media, HOD, HSØ, Bent Høie, Erna Solberg Oslo, 5. mars 2020 Bekymringsmelding fra Helsepartiet Helsepartiet finner det svært bekymringsfullt at ledelsen ved Kalnes sykehus velger å ta ut stevning mot fire intensivsykepleiere som har fått medhold i Tvisteløsningsnemda om at de har fortrinnsrett til hele stillinger, ref artikkel i Sykepleien. https://www.nsf.no/…/Stevner-sykepleiere-for-retten-fordi-d… Dette søksmålet synes så brutalt, uforståelig, inhumant og meningsløst at vi finner det nødvendig, på offentlighetens vegne, å be som svar i tråd med praksis i offentlig forvaltning. Prinsipielt mener Helsepartiet det er oppsiktsvekkende at helseforetaksledelsen finner seg hevet over den foreliggende kvalifiserte, juridiske avveiningen i saken. Mener sykehusets ledelse det er uten betydning at deres egne ansatte har fulgt demokratiske, lovlige veier å få spørsmålet avklart? Helsepartiet mener at ved å gå til søksmål mot egne ansatte utvises en brutalitet som ikke er norsk helsevesen verdig. Bruken av offentlighetens ressurser i kampen mot egne ansatte vekker sterke, negative reaksjoner i befolkningen. Ser heller ikke kommunikasjonsavdelingen problemene som oppstår når innbyggerne mister ytterligere tillit til Kalnes sykehus? Når sykehuset har behov for intensivsykepleiere, synes det uforståelig at sykehuset heller enn å favne og takke disse pleierne, går til krig mot dem. Disse fire som altså ønsker å yte mer for både sykehuset og felleskapet skal altså forfølges og ikke favnes? At sykehuset ei heller har gått i dialog med de fire ansatte, ble kritisert av Tvisteløsningsnemda. Hvorfor er ikke dette forsøkt? Dersom denne saken reelt hadde handlet om manglende egnethet hos de fire sykepleierne -som i flere år har jobbet i 75 til 80 prosent stillinger- må vi anta at sykehuset hadde ordnet opp på helt andre måter enn dette uverdige spillet. Vi konkluderer dermed at alle de fire er godt, faglig kvalifisert. Det gjør sakens realiteter enda mer uforståelige. Når sykehuset anfører at de fire kan jobbe 25% i bemanningsenheten, når de samtidig vet at dette er en mulighet for de to som allerede jobber 80% i nyfødtintensiv avdeling, kommer en uredelighet til syne. Hva har HR-avdelingen her gjort for å tilpasse turns, stillinger og arbeidsmuligheter for disse fire? At en så mektig part som sykehusets ledelse velger å angripe egne ansatte, med de økonomiske krefter og ressurser sykehusledelsen besitter, er egnet til dyp uro, både hos helseansatte og offentligheten. Dessverre følger dette grepet opp en utvikling vi har advart mot, og som Helse Sør-Øst har synliggjort gjennom mange prosesser, der trusler, skremsler, splitt og hersk, har blitt modus operandi. Helsepartiet ber om et ærlig svar på om dette er det egentlige målet med Kalnes-ledelsens søksmål; å skremme andre ansatte fra å motsi ledelsen? Til slutt påpeker Helsepartiet at det oppleves som støtende for den allmenne rettsoppfatning at et mektig helseforetak går til angrep på en klart svakere part, som i tillegg har innbyggernes sympati og forståelse. At dette i tillegg skjer i en tid der koronaviruset truer og behovet for erfarne sykepleierkompetanse øker, gjør denne saken komplett uforståelig. Løsningen på saken er selvsagt en høyere grunnbemanning, slik at verken turnus eller bemanningsknapphet ble et problem som ledelsen måtte forsøke å vegre seg mot ved søksmål. Vi ser frem til svar på overstående spørsmål og i tillegg: Er dette søksmålet tatt ut etter pålegg fra Spekter / HSØ eller er dette Kalnes-ledelsens egen initiativ? Klarer ikke ledelsen ved Kalnes å utøve styringsretten uten gjennom norsk rettsvesen? Hva tror sykehusledelsen kommer ut av å iverksette et så negativt, uforholdsmessig kraftfullt og så dårlig timet virkemiddel mot egne ansatte? Hva betyr det for sykehuset at omdømmet og tilliten til sykehuset nå får en unødvendig hard medfart? Hvordan forsvarer sykehusledelsen å bruke av våre knappe helseressurser til kamp mot egne ansatte, heller enn å investere i drift og flere ansatte? Vurderer sykehusets ledelse å trekke søksmålet og be om unnskyldning? Mvh (sign.) Lise Askvik leder Helsepartiet Lene Haug nestleder Helsepartiet Lena Haugsnes leder Helsepartiet Viken Helene Spro Helsepartiet Østfold

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *