Helsepartiet styrker foreldrerollen

Hentet fra vårt stortingsprogram for 2021-2025, kapittel 7 om barn, familie og pårørende:

Tid og økonomi – nødvendige goder for barn og foreldre

Helsepartiet er opptatt av at foreldre skal ha mulighet til å være gode omsorgspersoner og at barna får nødvendig tid med sine foreldre, spesielt i den viktige tilknytningsperioden 0-3 år. Vi ser ikke at kontantstøtten bidrar til integrering, sosialisering, nødvendig avlastning og utvikling, verken av barn eller foreldre. Helsepartiet ønsker andre ordninger, som blant annet barnetrygd, utvidet foreldrepermisjon og bedre ordninger i arbeidslivet for foreldre med små barn.

Helsepartiet vil sørge for at arbeidsgivere må tilrettelegge arbeidsoppgavene, slik at foreldre som har barn mellom ett og to år, kan kombinere arbeid og omsorg slik at opphold i barnehagen ikke utgjør mer enn 50% av vanlig arbeidstid pr uke.

Fattigdom bekjempes ikke med kutt i velferdsordninger til foreldrene. Barn med fattige foreldre, blir fattige barn. Det viktigste for å forhindre fattigdom, er at foreldrene er i arbeid. Når det ikke er tilgang på arbeid eller foreldre ikke kan jobbe på grunn av sykdom, vil krevende økonomi gjøre det enda vanskeligere å yte god omsorg til sine barn. Dagens samfunn gjør det nødvendig å ha en god grunninntekt, for å ivareta forpliktelser og forventninger fra samfunnet.

Helsepartiet vil:

  • innføre gratis barnehage for alle barn i lavinntektsfamilier.
  • innføre gratis skolelunsj med tilbud om variert, sunn og varm mat til alle skoleelever.
  • innføre gratis halvdags barnehage for alle ettåringer (1 – 2 åringer). beholde og styrke barnetrygden for familier med husstandsinntekt under 1,5 millioner.at barnetrygd ikke skal medregnes, når foreldrenes behov for økonomisk hjelp beregnes.at barns arbeidsinntekt ikke blir lagt til foreldrenes inntekt ved søknad om sosialstøtte.
  • sikre god ivaretakelse for hele familien, når en eller flere har store helseutfordringer.
  • avvikle kontantstøtten.