Helsepartiet vil hjelpe til ved fødsel og adopsjon

Hentet fra vårt stortingsprogram for 2021-2025, kapittel 7 om barn, familie og pårørende:

Økonomisk støtte ved fødsel og adopsjon

Antall fødsler i Norge går ned, og gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende går opp. Den økonomiske støtten i forbindelse med svangerskap og fødsel, favoriserer kvinner med høy inntekt. Økonomi har i dag fått stor betydning ved planlegging av svangerskap. Helsepartiet mener støtteordningene ikke er i overensstemmelse med vår biologi, og bidrar til økt alder hos de fødende, med de konsekvenser det kan ha for barns og kvinners helse. Helsepartiet mener, selvfølgelig, at det er den enkeltes rett å avgjøre når tidspunkt for svangerskap er riktig, samtidig skal ikke staten med sine støtteordninger stimulere adferd, som er til hinder for å følge den naturlige biologiske utviklingen.

Helsepartiet vil:

  • innføre 18 mnd. svangerskapspermisjon med 80 % lønn.
  • øke engangsstønaden betydelig, for å gi kvinner den nødvendig hvile og restitusjon etter en fødsel.