Norge må ta i bruk flere avtalespesialister - avtalespesialister er viktig kapasitet som kan redusere helseøene

Helsepartiet vil redusere sykehuskøene med flere avtalespesialister

RESOLUSJON NR. 1
VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS EKSTRAORDINÆRE LANDSMØTE
5. SEPTEMBER 2020
Forslagsstillere: Anne Beth Moslet, Lise Askvik og Lene Haug 

Hittil i 2020 har minst 274 000 pasienter fått utsatt pasientavtaler, operasjoner og annen sykehusbehandling fordi våre underdimensjonerte sykehus har måttet prioritere koronarelaterte oppgaver. De fleste av de fortrengte pasientene venter på poliklinisk behandling. Mye kunne ha vært utført av offentlig finansierte avtalespesialister utenfor sykehus. Sykehusene kunne dermed fått sårt tiltrengt avlastning og pasientene kunne fått behandling raskere. Med en mulig ny bølge med koronapasienter nå i høst eller senere, haster det med å ta alle gode krefter i bruk. Det må gjøres nå! Også under normale omstendigheter er det lange køer til behandling og undersøkelser som kunne ha vært gjennomført mer effektivt utenfor sykehus. Mange av sykehusene våre er så overfylte og trange at pasienter stadig skrives ut for tidlig, mens spesialister utenfor sykehusene har ledig kapasitet. Dette er ikke pasientens helsetjeneste. 

Moderne, medisinsk teknologi har gjort det mulig å behandle nærmere 90 prosent av sykehusbehandlingen poliklinisk eller dagkirurgisk – mye av det i spesialistpraksis utenfor sykehus..  

De siste ti årene har årsverk for sykehusleger (somatikk) økt med 4650, til i alt 14130. Antallet avtalespesialister har økt med 22 årsverk til i alt 569. Under koronapandemien ville mange av de 274.000 pasientene fått sine behandlinger, operasjoner og avtaler likevel, dersom vi hadde hatt flere avtalespesialister. 

I Solbergregjeringens erklæring fra 2013 slås det fast at de skal øke antall avtalespesialister. Dette har ikke skjedd fordi de regionale helseforetakene (RHF) ikke har fulgte opp regjeringens helsepolitikk. RHFene styres av økonomiske mål og de ønsker å beholde budsjettene som ville gått til avtalespesialistene. Selv når dette resulterer i lavere kapasitet, lengre ventetid og pasientlidelser.  

I dagens versjon av helseforetaksmodellen har RHFene større makt enn helseministeren. Helsepartiet vil ha vekk helseforetaksmodellen og RHFene. Og heller bruke mer penger på avtalespesialister som kommer pasienter til gode.   

Helsepartiet mener:

  • Norge trenger en utvidet kapasitet både på våre sykehus og i antallet avtalespesialister. 
  • At det iverksettes strakstiltak for å redusere sykehuskøene som en følge av pandemien, ved at all tilgjengelig kapasitet tas i bruk så raskt som mulig, hos avtalespesialistene.
  • Arbeide for en mer hensiktsmessig fordeling av spesialister på og utenfor sykehus for å redusere helsekøene, for å øke kapasiteten for pasientene.  
  • Sikre at en økning av avtalespesialister ikke reduserer sykehusenes mulighet til å utdanne nye spesialister.  
  • Unngå en todeling av helsevesenet ved at våre avtalespesialister er offentlig finansiert, akkurat som ved sykehusene.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *