Helsepartiet vil revidere pensjonsreformen

Pensjonsreformen var et brudd på den avtalen staten har med våre pensjonister. Forutsetningen for pensjonsreformen var at Norge ikke hadde økonomi til å overholde pensjonsforpliktelsene. Virkeligheten har forandret seg radikalt og Norge har mye mer enn behovet for å dekke pensjoner for lang tid fremover. Å frarøve våre eldre denne økonomiske sikkerheten er fullstendig uakseptabelt.
I dag lever 135.2000 pensjonister på minstepensjon. Denne ligger rett under 200.000 kroner og er langt under EUs nedre grense for fattigdom på ca 242.000 kr.


Helsepartiet har politikk for å gjøre om på uretten. Dette er hentet fra Helsepartiets stortingsprogram 2021- 2025, kapittel 8 om den tredje alder.

En reversering av pensjonsranet

Etter innføring av ny pensjonsordning i 2010 har det foregått en gradvis innfasing av ny pensjonsordning. Ny ordning vil i sin helhet først gjelde for personer født i 1963 og senere. Målet med reformen er å redusere statens utbetalinger til alderspensjon, fordi statens samlede forpliktelser hadde økt mer enn forventet, dels fordi pensjonistene lever lenger og dels fordi de individuelle pensjonsutbetalingene hadde økt mer enn forutsatt – særlig fordi flere kvinner er yrkesaktive sammenlignet med da ordningen med alderspensjon ble etablert.

Muligheten til å velge når man vil starte med å ta ut alderspensjon, mellom 62 og 75 års alder, skulle stimulere befolkningen til å stå lenger i arbeid. Samordning med tjenestepensjoner som garanterer en viss prosent av sluttlønn, har gjort at tjenestepensjonen avkortes hvis man fortsetter å arbeide. Dette oppleves ikke motiverende.

Helsepartiet mener Norge har råd til en like god pensjonsordning som før reformen i 2010. Stortinget kan, etter Helsepartiets vurdering, ikke vedta seg bort fra sine forpliktelser slik de har gjort. Det er åpenbart at Norge har mulighet for å betale ut sine forpliktelser, ettersom Pensjonsfond utland lett vil kunne dekke merkostnadene ved en tilbakestilling av reformen. Vi må ha tiltak som motiverer til å være lenger i arbeid.

De siste fem årene har spesielt minste-pensjonister fått vanskeligere økonomiske kår. Økonomi og helse henger sammen. Minstepensjonistene i Norge ligger under det EU og OECD har definert som fattigdomsgrense.

Helsepartiet vil endre levealder reglene, revidere Samordningsreglene i offentlig tjenestepensjon og fjerne underreguleringen av grunnbeløpet som ble innført med Pensjonsreformen i 2011.

Mange pensjonister opplever en nedbygging av tilbud og tilgang til hjemmehjelp, pleiestøtte, renhold, innkjøp og transport etc. Når det offentlige svikter, øker behovet for private tjenester. Når økonomien ikke tillater kjøp av nødvendige tjenester, blir resultatet økt fortvilelse, dårlig helse og dårlig livskvalitet.

Helsepartiet vil:

  • alderspensjon skal være sammenlignbar med tidligere ordning.
  • innføre en garantipensjon /minstepensjonen på 2.5 G.
  • fjerne underreguleringen av alderspensjonen. Alderspensjonen skal reguleres tilsvarende gjennomsnittlig lønnsvekst i staten.
  • fjerne samordningsreglene i offentlig tjenestepensjon.
  • fjerne samordningsreglene mellom samboere/ektefeller.
  • fjerne kildeskatten for pensjonister med fast bostedsadresse i utlandet.