Helsepartiet vil sikre babyens start på livet

Hentet fra vårt stortingsprogram for 2021-2025, kapittel 7 om barn, familie og pårørende:

Økt valgfrihet i foreldrepermisjon

Lovfestet rett på 14 ukers svangerskapspermisjon for mor.

Ifølge EUs barseldirektiv, som via EØS-avtalen og EU-domstolens praksis, også gjelder for Norge, skal en egen barselpermisjon ivareta særlige behov hos moren og spedbarnet. Den kan ikke inngå som en del av foreldrepermisjonen. Norsk rett og regler for permisjon etter fødsel tilfredsstiller dermed ikke våre EØS-rettslige forpliktelser. EU krever 14 ukers barselpermisjon reservert kvinnen som har født, før den delbare, felles foreldrepermisjonen begynner.

Fedrekvoten er viktig for å gi far mulighet til å etablere god kontakt med barnet i første leveår.  Foreldrepermisjonen må først og fremst ivareta det nyfødte barnets og morens særskilte behov for vern, i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Det er mange grunner til at amming er en viktig del av permisjonsdebatten. Ikke minst handler det om å anerkjenne ammende kvinners enestående innsats for folkehelsen i Norge. Morsmelk har fordeler og egenskaper, som morsmelkerstatning aldri kan få. Derfor anbefaler Helsedirektoratet, basert på en bred gjennomgang av forskning, at barn bør få morsmelk i minimum ett år. Den nye, tvungne delingen av permisjonen, underminerer Helse-Norges offisielle råd om fortsatt amming hele første leveår.

Det er pr i dag lovfestet at far skal ha 15 uker permisjon, og mor skal ha 15 uker permisjon ved fødsel. Helsepartiet mener det er ønskelig med lovfestet permisjon for far/medforelder, men ikke så mange uker som det er i dag.

Helsepartiet vil:

  • at Norge, i tråd med EUs barseldirektiv, innfører en lovfestet rett til 14 ukers barselpermisjon for kvinnen som har født. Først deretter starter foreldrepermisjonen som skal deles mellom foreldrene.
  • ha økt valgfrihet i foreldrepermisjonen.
  • at medforelder skal ha egne opptjeningsrettigheter.