Helsepartiet vil sikre sårbare barn og familier i et godt barnevern

Hentet fra vårt stortingsprogram for 2021-2025, kapittel 7 om barn, familie og pårørende:

Når barnet ikke får den omsorgen barnet trenger

Alle barn har rett til omsorg, tilpasset sitt behov. Av ulike årsaker, bevisst eller ubevisst, vil noen foreldre ha utfordringer med å gi tilstrekkelig eller riktig omsorg.

Barnevernets oppgave er å bistå foreldre som trenger hjelp til sin omsorgsoppgave. Barnevernets viktigste oppgave, er å sørge for at flest mulig barn får omsorg og trygghet hos sine foreldre. Hvis foreldrene ikke er i stand til å ivareta barnet, skal barnevernet sammen med foreldre og familie, søke å finne andre løsninger, som gir barnet det fundamentet barnet trenger, for å utvikle seg til å bli selvstendig og være en del av samfunnet.

Hvis det oppstår konflikter mellom barnets omsorgspersoner og barnevernet, skal omsorgspersonene fritt få velge advokat. Barnets omsorgspersoner må sikres forsvarlig rettshjelp og få føre de vitnene og bevisene de selv ønsker. Det er viktig at hele journalen blir hensyntatt i barnevernssaker. Helsepartiet vil sikre den private part full innsynsrett i egen sak, forutsatt at det ikke foreligger andre lovmessige forhold i saken som tilsier at det ikke kan skje.

Barn er foreldrenes ansvar, men hvis foreldre og andre nærstående svikter, er det barnehagens, skolens, barnevernets og andre instansers ansvar å gripe inn i samråd med behandlende lege. Foreldre skal ha lovfestet rett til all informasjon i saken, FØR tiltak iverksettes.

Barn skal ikke hentes på skoler, fritidstilbud eller andre arenaer hvor andre barn er til stede. Barn skal skjermes, for å minske traumer og vonde reaksjoner i forbindelse med overtagelse.

Foreldre/familie skal være forberedt og ha rett på adekvat hjelp for å takle overtagelsen.

Barn i fosterhjem/beredskapshjem skal sikres tilbud om god og riktig (psykisk) helsehjelp fra dag 1.

Helsepartiet vil:

  • utvikle autorisasjonsordning og iverksette kompetansetiltak i barnevernet.
  • sørge for at enslige mindreårige asylsøkere sikres samme rettigheter som norske barn.
  • overføre barnevernssaker fra barnevernsnemnda til tingretten med en egen familiedomstol.
  • gi ungdom som barnevernet har hatt omsorg for, et individuelt tilpasset og kvalitativt godt ettervern til minimum fylte 23 år.
  • at fosterbarn og fosterforeldre skal tilbys tett oppfølging og avlastning ved behov.
  • vurdere enslige fosterforeldre på like linje med par i hele landet.