Helsepartiets etisker regler

Alle partier har et sett etiske regler som alle medlemmer sier seg enige i ved medlemskap, så mål og samarbeidsform er tydelige for alle.

Helsepartiet vedtok våre etiske regler på landsmøtet i 2018.

Takk til deg som er aktiv i Helsepartiet!
Vi som er Helsepartiets tillitsvalgte er valgt med nettopp tillit som utgangspunkt. Det stilles med rette høye krav til hvordan vi forvalter den tilliten.
Våre etiske regler er ment som hjelp, støtte og info for at vi sammen skal kunne jobbe best mulig for å nå vårt hovedmål – å få norsk helsesektor høyere prioritert.

Overordnet:

 1. I Helsepartiet arbeider vi for saker som er større enn oss selv. Å være medlem av Helsepartiet
  -og spesielt som aktiv- er å være lojal med organisasjonen, prinsipprogrammet og stortingsprogrammet. Når vi klarer å trekke samlet og i samme retning kan vi oppnå gode resultater.
 2. Medlemskap i Helsepartiet forutsetter at du har lest prinsipprogrammet. Det er frivillig å være medlem, samt å være tillitsvalgt.
 3. Som tillitsvalgt må du sette deg godt inn i Helsepartiets vedtekter og gjeldende norske lover.
 4. For å kunne bidra til Helsepartiets politikk må fylkeslagsstyrene sette seg inn i grunnleggende politisk drift, der lover og økonomi inngår. En egen håndbok som støtte skal utarbeides.
 5. Helsepartiet inngår ikke i en tradisjonell høyre-venstreakse. Resultatet av Helsepartiets innsats er hele tiden viktigere enn ideologi; praksis og resultat fremfor metode. Hvordan vi skal nå våre mål fremgår av vår politikk. Om andre partier «stjeler» vår politikk er det ok.
 6. Vi har alle et særlig ansvar for å være lojale mot Helsepartiets mål. Ved overtredelse av våre regler motarbeides først og fremst dem vi jobber for: pasienter, pårørende og helseansatte.
 7. Fylkeslagets arbeidsoppgaver vil variere fra år til år. For 2018 er dannelsen av lokallag og sammenslåinger til nye regioner blant oppgavene, samt utforming av mer lokal politikk.

  Omgangstone eksternt og internt
 8. Som mulig, fremtidig folkevalgt blir vi befolkningens ombudsmenn. Det krever at vi hele veien behandler medmennesker med respekt, varsomhet og rettferdighet, og at vi ikke under noen omstendighet bruker politisk posisjon til å fremme personlige eller økonomiske
  interesser.
 9. Som tillitsvalgt i Helsepartiet vil du kunne få innsikt i forhold som krever taushetsplikt, ansvarsfølelse og diskresjon. Særlig personlige forhold må behandles konfidensielt og som om de var personalsaker. Taushetserklæring vurderes.
 10. Vi har alle et personlig ansvar for å være gode rollemodeller og ambassadører for Helsepartiet. Å omtale partifeller og kandidater på en negativ måte er ikke akseptert i
  Helsepartiet. Hver og en skal bidra til en positiv og inkluderende partikultur, oppmuntre til gode og ryddige tilbakemeldinger og avstå fra negative personkarakteristikker.
 11. For at vi skal klare å nå Helsepartiets viktige mål kan det innimellom kreves at vi må sette egne, personlige ambisjoner til side, av hensyn til felleskapet og saken. Helsepartiets natur er opposisjon til de deler av helsesystemet som ikke fungerer, men for at partiet skal fungere
  må vi alle være lojale til våre demokratiske prosesser, strukturer og avgjørelser.
 12. For å ha en mest mulig åpen og oppbyggende dialog må vi ha stor takhøyde for ideer og nye løsninger. I Helsepartiet debatterer vi sak og ikke person. Den tillit, respekt og verdighet vi
  ønsker inn i helsesektoren, må vi også vise hverandre i utformingen av politikk. Dersom du har noe å utsette på enkeltmedlemmer ta det opp direkte med vedkommende -eller med ledelsen- og ikke i felleskap. Å ta opp personsaker i felleskap er konfliktskapende og
  splittende, et ønske om å så splid. Et ønske om svar og oppklaring krever klokskap.
  Diskusjoner om enkeltmennesker skal under ingen omstendighet tas opp i fellesfora.
  Konflikter løses mellom de involverte parter, evnt med fylkeslagsledelsen / partiledelsen.
 13. I Helsepartiet fører vi en åpen politisk debatt, bryner argumenter og fatter deretter vedtak sammen. Når demokratiet har avgjort saken, forplikter det alle medlemmer -også den som
  har tapt debatten. Ved eventuell uoverkommelig uenighet er det akseptabelt og naturlig å trekke seg fra partiet.
 14. I tråd med partiregler, god etikk og sedvane frarådes sterkt å innlate seg på seksuell omgang med partifeller, kandidater og andre som kan oppleve at maktforholdet mellom partene er ulikt og ikke jevnbyrdig. Ulike maktforhold er underliggende drivere av all politisk virksomhet,
  og dette kan sublimt, men effektivt, gi seg utslag i aktivitet som bærer preg av maktmisbruk, overgrep, utpressing eller annen umoralsk eller ulovlig handling.
 15. I Helsepartiet er det nulltoleranse for trakassering av alle slag.
  Ved varsel, ta kontakt med Arbeidsutvalgets (AU) varsler- og etikk-kontakter. Det skal være trygt å varsle i Helsepartiet. AU skal utarbeide rutiner for hvordan varsling skal håndteres.
  Fylkesledere og andre som er kjent med overtramp skal varsle kontaktene uten ubegrunnet forsinkelse.

  Økonomi og frivillighet
 16. Å delta i politisk virksomhet er ulønnet frivillighetsarbeid. I noen partier betaler medlemmene partiskatt, i Helsepartiet betaler vi kun medlemsavgift. Etter vedtak i sentralstyret lønnes enkelte sentrale, administrative oppgaver.
 17. Utgifter til deltakelse i Helsepartiet dekkes i utgangspunktet av hver enkelt. Etter som partiet får større økonomisk handlingsrom er det naturlig at fylkeslag og lokallag styrkes gradvis.
  Landsmøtet 2017 vedtok at halvparten av innbetalt kontingent tilfaller fylkeslaget. Utgiftene med inndriving dekkes i hovedsak av sentralorganisasjonen, men ringerunder til medlemmene må fylkes – og lokallagene stå for.
 18. Ingen utgifter kan påføres fylkeslaget uten etter vedtak, fattet av beslutningsdyktig styre -dvs 50% oppmøte jmf. vedtektene. Slike saker skal føres opp på sakskart før møtet og vedtak føres inn i referat etter møte.

  Arbeid mot korrupsjon
  Oppmerksomhet rundt mulig forsøk på bestikkelser er spesielt viktig for kandidater til og representanter i folkvalgte verv, men gjelder også for tillittsvalgte.
  Antikorrupsjonsarbeidet i Helsepartiet følger vedtatte anbefalinger.
  Følgende gaver må avslås
  • Gaver som tilbys i en forhandlingssituasjon
  • Penger eller annet som lett kan innløses i penger
  • Gaver, arbeid eller materialer levert i representantens hjem
  • Gaver det er knyttet betingelser til, med mindre dette har sammenheng med representasjon
  for veldedige organisasjoner eller andre samfunnsnyttige formål
  Antikorrupsjonsarbeidet i Helsepartiet hviler i hovedsak på Stortingets anbefalinger.
  www.stortinget.no/stortinget-og-demokratiet/representantene/gaveveileder-forstortingsrepresentantene/
  De etiske reglene for Helsepartiet er utarbeidet av etisk utvalg nedsatt av sentralstyret på oppdrag
  fra sentralstyret. Utvalget har bestått av Sveinung Lien fra Aust-Agder (leder), Helene Spro fra Østfold
  og Helsepartiets leder, Lise Askvik. Utkast har blitt behandlet i sentralstyret både 26. oktober 2017 og 19 .mars 2018 og det har også blitt sendt til alle medlemmer for kommentarer og tilbakemeldinger.

  Det endelige utkastet ble behandlet og vedtatt av Helsepartiets landsmøte i 2018.
 19. mai 2018,
  Etisk utvalg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *