Helsepartiets politikk fra A-Å

Her finner du Helsepartiets stortingsprogram

Se også våre vårt prinsipprogramstortingsprogrammet for 2017 og våre vedtatte resolusjoner

A

Akson
Akuttberedskap
Ambulansetjenesten
Alternativ behandling
Alvorlig syke barn
Arbeidsavklaring og NAV
Arbeidsavklaringspenger 
Arbeidsledighet – dagpenger og NAV
Arbeid for ungdom
Avtalespesialister
Autisme
Avhengighet
Avkriminalisering av rusmisbruk

B

Barndom som er trygg
Barnepalliasjon
Barnevern og barns rettigheter
Barselomsorg
Beredskap
Beslutningsforum
Bestiller-utførermodellen
Blæstad
Boliger for folk med spesielle behov
Bompenger
BPA brukerstyrt personlig assistanse

C

Cannabisolje

D

Dagpenger
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

E

Eldre koronapasienter
Eldreomsorg
ESA og EØS
Etikk i helse og omsorg
EØS og Nav-skandalen
Europas friskeste befolkning

F

Fastlegene
FNs miljømål
Folkehelse
Forbrytelser mot barn
Foreldrepermisjon
Forsvar
Forsørgertillegg i utlandet
Fosterhjem
Frafall i skolen
Fri rettshjelp i helsesaker
Funksjonsnedsettelser
Fylkespolitikk
Fysioterapi
Fødselsomsorg

G

Glemte pasientgrupper
Granheim lungesykehus

H

Habilitering
Helseberedskap
Helseforetaksmodellen
Helse og forebygging i skolen
Helselovgivning
Helsefagarbeidere og hjelpepleiere
Helsesykepleiere
Heroinassistert behandling
Hjemmeomsorg

I

Immunterapi
Internasjonale forpliktelser
Investering i helse
Ivaretakelse av den enkelte i NAV

J

K

Kildeskatt
Kommunepolitikk
Korona 
Koronakomisjonen
Kosthold
Krisesentre
Kroniske sår
Kroppspress
Kultur i koronakrise

L

Landbruk
Landbruksutdannelse – Blæstad
Lokalsykehus
Lymfødem

M

Maggies for kreftpasienter
ME-pasienter
Miljømål
Minstepensjonister
Moria-leiren i Hellas
MS – Multippel sklerose
Multiresistente bakterier
Muskel- og skjelletlidelser
Myter om helse og omsorg
Mål- og resultatstyring

N

Nakke- og kjeveskadde
NAV og velferdsstaten
NAV-skandalen
New Public Management
Nye medisiner

O

Oljefondet
Omsorgsovertagelse av barn
Oslosykehusene 

P

Palliativ omsorg
Pasient- og brukermedvirkning 
Pasientreiser og kollektivtilbud (samordning)
Pasientsikkerhet
Pensjon 
Persontilpasset kosthold
Pleiepengeordningen
Pleiepenger må komme raskere
Prestasjonspress hos unge
Prinsipprogram
Prioriteringer i helsetjenesten
Prioriteringer i samfunnet
Psykiatri og psykisk helsevern
Psykisk helse hos barn og unge
Psykose og alvorlige psykiske lidelser
Pårørende – pårørendepolitikk

Q

R

Redd Ullevål Sykehus
Rehabilitering
Resolusjoner – alle vedtatte
Rusproblemer hos barn og unge
Rusomsorg

S

Samfunnssikkerhet
Samfunnsøkonomi
Samhandlingsmodellen
Samlokaliserte boliger
Selvmordsforebygging
Seniorpolitikk
Skadebegrensning i rusomsorgen
Sosialhjelp
Stener Kvinnsland
Stoffskiftesykdommer
Stortingsprogram 2017-2021
Sukkeravhengighet
Sykehus i hele landet
Syke barn
Sykepleiere
Sårbehandling

T

Tannhelse
Tillitsrefom
TRUST-modellen
Tvungen psykisk helsevern

U

Uavklarte lidelser
Ufaglærte i helsetjenesten
Uføretrygd
Ungdom og helse
Utenlandsbehandling

V

Vaksiner
Vindkraft? Nei takk

W

X

Y

Z

Zoonoser

Æ

Ø

Å