Helsepartiets vedtekter

Helsepartiets vedtekter
Vedtekter for Helsepartiet gjeldende fra 21.12.2016
Vedtatt av konstituerende årsmøte 20.12.2016
Vedtatt redigert Landsmøte 26. – 28. juni 2021.

Innholdsfortegnelse
§ 1 Navn, formål, hensikt, prinsipper og programmer………………………………………………..3
§ 1.1 Navn………………………………………………………………………………………………..3
§1.2 Formål……………………………………………………………………… ……………………..3
§ 1.3 Ideologisk fundament og prinsipprogram……………………………………………… …….3
§ 1.4 Stortingsvalgprogram og lokalprogrammer……………………………………………… …..4
§ 2. Medlemskap, valgbarhet og kontingent………………………………………………………….4
§2.1 Medlemskap ………………………………………………………………………………….… ..4
§2.2 Kontingent…………………………………………………………………………………………4
§ 3 Vedtektsendringer……………………………………………………………………………….….4
§ 4 Organisasjon. ………………………………………………………………………………… . …..5
§ 4.1 Organisasjonsledd…………………………………………………………………………….…..5
§ 4.2 Hovedorganisasjonen. ……………………………………………………………………… ..…5
A. Landsmøtet……………………………………………………………………………………… .…6
B. Sentralstyret. ……………………………………………………………………………………..….7
§ 4.3 Fylkeslag. ………………………………………………………………………………………….8
A. Fylkesårsmøtet ……………………………………………………………………………………….9
B. Fylkesstyret………………………………………………………………………………………… . 10
§ 4.4 Lokalforeninger/kommuneforeninger. ………………………………………………………… 11
§ 4.4 Sideorganisasjoner. ………………………………………………………………………….….. 12
§ 5. Valgprosedyrer. …………………………………………………………………………………….. 12
§ 5.1 Skriftlig/hemmelig valg skal gjennomføres:…………………………………………………….. 12
§ 5.2 Valgprosedyrer ved skriftlig og hemmelig valg…………………………………………… ………12
§ 6. Programbehandling. ……………………………………………………………….………….….. 13
§ 7. Varsling……………………………………………………………………………………….…..… 14
§ 8. Eksklusjon……………………………………………………………………………………….…. 14
§ 9. Oppløsning, sammenslutning og deling. ………………………………………………….…..… 15
§ 9.1 Oppløsning…………………………………………………………………………………………15
§ 9.2 Oppløsning av lokallag og fylkeslag ………………………………………………………….….15
§ 9.3 Sammenslutning med andre partier eller deling ………………………………………… ………16

3
§ 1 Navn, formål, hensikt, prinsipper og programmer.

§ 1.1 Navn.
Navnet på partiet er Helsepartiet, med forkortelsen HP. Den engelske
utgaven av navnet er The Health Party.
Lokallagenes navn er Helsepartiet + fylkes-, kommune eller andre
stedsnavn, for eksempel Helsepartiet Oslo. Helsepartiet forkortes HP
[fylkes-, kommune- eller andre stedsnavn]. Med lokallag menes alle
underliggende lag.
Eventuelle sideorganisasjoner som studentlaget.

§1.2 Formål.
Helsepartiet vil arbeide for pasientenes, de pårørendes og de ansatte i
helsevesenets interesser slik det kommer frem i Helsepartiets
Prinsipprogram. Liv og helse er viktigst og må derfor settes øverst på
dagsorden.
Helsepartiet vil arbeide for å spre kunnskap og informasjon om og for å
skape politisk gjennomslag for sine visjoner om et helsevesen
som ikke styres etter kontroll og prinsippene knyttet til New Public
Management, men mer tillitsbasert ledelse. Økonomi er og skal være et
middel og ikke et mål.
Helsepartiet vil delta aktivt i samfunnsdebatten på ulike arenaer og delta i
kommune-, fylkes- og Stortingsvalg.
Helsepartiet vil arbeide for å sikre og å styrke velferden.

§ 1.3 Ideologisk fundament og prinsipprogram
Helsepartiets verdibaserte syn skal ligge til grunn i all politikk.
Helsepartiet er et blokkuavhengig parti som primært skal arbeide for et
bedre helsevesen i Norge, der pasientenes behov og ikke systemet er det
avgjørende. Fagfolkene er Helsepartiets sjel.
En klokere organisering og en styrket finansiering må til. Kraftige kutt i
byråkratiet vil også frigi midler til investeringer i bedre pasientbehandling.
Det politiske fundamentet for partiet er Helsepartiets Prinsipprogram.
Helsepartiets prinsipprogram skal danne grunnlag for medlemskap og
opprettelse av lokallag. Prinsipprogrammet kan revideres når foregående
landsmøte har bestemt det og nedsatt programkomité spesielt for dette
formålet. Ved endring av prinsipprogrammet blir det brukt vanlig flertall
underveis i behandlingen, men programmet som helhet skal vedtas med
2/3 flertall.
Stortingsvalgprogrammer og delprogrammer som kommune- og fylkesvalgprogrammer skal vedtas innen rammene av prinsipprogrammet.

§ 1.4 Stortingsvalgprogram og lokalprogrammer
I tillegg til prinsipprogrammet skal Helsepartiet ha et
Stortingsvalgprogram som vedtas av partiets årsmøte/Landsmøtet de
årene det er Stortingsvalg. Foregående landsmøte velger programkomité.
Stortingsvalgprogrammet kan innenfor rammene av prinsipprogrammet
vedtas med alminnelig flertall.
Lokal- og fylkeslag kan utarbeide egne valgprogrammer for kommune- og
fylkestingsvalg innen de rammene prinsipprogrammet gir. Lokale fylkesog kommuneprogrammer skal godkjennes av Sentralstyret.

§ 2. Medlemskap, valgbarhet og kontingent.

§2.1 Medlemskap
Medlemskap er åpent for enhver som støtter Helsepartiets formål og
prinsipprogrammer, og som ikke er medlem av et annen politisk parti.
Medlemmene plikter å oppdatere endringer i adresse, telefonnummer og
e-postadresser. Endringer/utmeldinger skjer til medlemsansvarlig i
hovedorganisasjonen.
Nedre aldersgrense er 15 år.

Kun betalende medlemmer er valgbare og har stemmerett. Nye
medlemmer som betaler kontingent etter betalingsfristen er valgbare og
har stemmerett tre uker etter at kontingenten er mottatt.
Eksisterende medlemmer som betaler kontingent etter betalingsfristen, er
valgbare og har stemmerett 1 uke etter at kontingenten er mottatt.

§2.2 Kontingent
Størrelsen for neste års kontingent, samt fordelingsnøkkelen, fastsettes av
landsmøtet/årsmøtet. Sentralstyret skal stå for innkreving av
kontingenten. Kontingenten gjelder for et kalenderår og forfaller 15.1.
gjeldende år.
Nye medlemmer som tegner seg i november eller desember slipper å få ny
kontingent i januar, etter bare 1 til 2 måneder. Deres faktura kommer eter
13 eller 14 måneder.
Kun betalende medlemmer har stemmerett i partiets møter og er valgbare
i organer. Medlemmer i eventuelle sideorganisasjoner har stemmerett og
er valgbare når medlemskapet er gyldig etter sideorganisasjonens egne
vedtekter.

§ 3 Vedtektsendringer
Ordinært eller ekstraordinært Landsmøte/årsmøte kan beslutte
vedtektsendringer. For endring av Helsepartiets vedtekter kreves 2/3
flertall av de avgitte stemmene. Forslag om vedtektsendringer må være
sendt Sentralstyret innen 6 uker før ordinært Landsmøtet.

§ 4 Organisasjon

§ 4.1 Organisasjonsledd
Helsepartiet kan ha følgende organisasjonsledd:
Hovedorganisasjonen
• Fylkeslag.
• Lokallag/bydelslag.
Sideorganisasjoner:
• Seniorlag med lokallag/bydelslag.
• Studentlag med lokallag/bydelslag.
• Ungdomsorganisasjon med lokallag/bydelslag.
• Kvinneforum med lokallag/bydelslag.
Opprettelse av sideorganisasjoner og lokal- og bydelslag skal godkjennes
av Sentralstyret.
Disse organisasjonsleddene er å anse som selvstendige rettsobjekter og
økonomiske enheter. Styret er i hvert tilfelle ansvarlig for økonomiske
disposisjoner og inngåtte avtaleforhold, frem til årsmøtet har godkjent
regnskapet. Det er ikke anledning til å stifte ekstern gjeld.
Ovennevnte organisasjonsledd er å anse som selvstendige rettsobjekter og
økonomiske enheter, der styret i hvert tilfelle er ansvarlig for økonomiske
disposisjoner og inngåtte avtaleforhold, inntil vedkommende årsmøte har
godkjent regnskapet og fritatt styret for et slikt ansvar. Det er ikke
anledning til å stifte ekstern gjeld.
Hovedorganisasjonen skal alltid eksistere. Fylkeslag, lokallag/bydelslag og
sideorganisasjoner opprettes og nedlegges etter hva medlemsgrunnlaget
og aktivitetsnivået tilsier. Ved eventuelle tvister om dette, er Sentralstyret
overordnet.
Sentralstyret er hovedorganisasjonens utøvende organ som er fungerende
inntil nytt er valgt. Dersom Sentralstyret beslutter at Landsmøtet ikke
avholdes, kan 25 prosent av medlemmene kreve Landsmøtet avholdt.
Sentralstyret må da arrangere Landsmøtet innen åtte uker.

§ 4.2 Hovedorganisasjonen.
Helsepartiets hovedorganisasjon har følgende organer:
A. Landsmøtet.
B. Sentralstyret.

A. Landsmøtet.
Landsmøtet er Helsepartiets øverste organ og myndighet. Landsmøtet
avholdes innen utgangen av mai hvert år og innkalles med minimum fire
ukers varsel. Innkalling sendes medlemmene direkte eller til fylkeslagenes
styrer.
Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet må sendes Sentralstyret
senest tre uker for Landsmøtet avholdes. Forslag innkommet etter denne
fristen kan likevel besluttes behandlet av Landsmøtet med simpelt flertall.
Saksliste og øvrige dokumenter skal sendes ut senest to uker før
Landsmøtet.
Dersom Sentralstyret har vedtatt at det skal velges delegater til
Landsmøtet i fylkeslagene, skal følgende være delegert til Landsmøtet med
forslags-, tale-, og stemmerett:
• Sentralstyrets medlemmer.
• Stortingsgruppen.
• Regjeringsgruppen.
• Fylkesordførere eller gruppeledere i fylkestingsgruppene.
• To delegater fra hvert fylkeslag valgt på fylkeslagets årsmøte.
• En delegat fra hvert fylkeslag valgt på fylkeslagets årsmøte for hvert tiende betalende medlem i fylkeslaget tre uker før Landsmøtet.
• To delegater fra hver sideorganisasjon valgt på sideorganisasjonens
årsmøte.
• En delegate fra hver sideorganisasjon valgt på sideorganisasjonens
årsmøte for hvert 10. betalende medlem i sideorganisasjonen tre uker
før Landsmøtet.
(For fylkeslagene og sideorganisasjonene gjelder i så fall at færre enn 10
medlemmer gir én delegat, 11 medlemmer gir to delegater, osv.)
Dersom Sentralstyret ikke har fattet vedtak om at det skal velges delegater
i fylkeslagene til Landsmøtet, har alle medlemmer som har betalt
kontingent møte- stemme- og talerett på Landsmøtet.
Landsmøtet skal:
• Godkjenne innkalling og saksliste. Landsmøtet vedtar en
forretningsorden etter innstilling fra Sentralstyret
• Velge ordstyrer(e), referenter, tellekorps, protokollunderskrivere og
eventuelt redaksjonskomité.
• Behandle Sentralstyrets årsmelding, med regnskap og
revisjonsberetningen.
• Behandle forslag til endringer i Helsepartiets vedtekter.
• Vedta størrelsen på kontingenten og dens fordelingsnøkkel.
• Drøfte aktuelle politiske spørsmål.
• Behandle og vedta Helsepartiets politiske programmer etter reglene i
§1.3 og §1.4.
• Velge eventuelle programkomiteer.
• Velge Sentralstyret, eventuelt med varamedlemmer, velge revisor, og
en valgkomité med fem medlemmer og tre varamedlemmer.
Landsmøtet er beslutningsdyktig når innkallingen har skjedd etter korrekt
fremgangsmåte til medlemmene, fylkeslagene og sideorganisasjonene
dersom Sentralstyret har vedtatt at landsmøtet skal ha delegater.
Ekstraordinært landsmøte eller årsmøte
Ekstraordinært landsmøte/årsmøte avholdes når Sentralstyret,
halvpartene av medlemmene eller halvparten av fylkeslagene krever det.
Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst to ukers varsel og behandler
kun saker som er angitt i innkallingen.
For øvrig gjelder samme regler for tale-, stemme- og møterett og
valgbarhet som for ordinære landsmøter/årsmøter.

B. Sentralstyret.
Sentralstyret er partiets høyeste myndighet og utøvende organ mellom
landsmøtene. Sentralstyret velges for to år av gangen.
Sentralstyret består av minst leder og en eller to nestledere, og kan ha
inntil åtte medlemmer valgt av Landsmøtet eller av ekstraordinært
landsmøte/årsmøte. Leder, nestleder/e og medlemmer til Sentralstyret
velges av ordinært eller ekstraordinært landsmøte/årsmøte.
Medlemmene velges for to år av gangen. Det avholdes valg til Sentralstyret
i år som ikke er valgår.
Sentralstyret kan suppleres av ordinært og ekstraordinært
landsmøte/årsmøte også i valgår ved behov. Landsmøtet kan bestemme
at det skal velges varamedlemmer.
I tillegg til de medlemmer som Landsmøtet/årsmøtet velger skal en
representant for hvert fylkeslag og en representant for studentlaget, en
representant for ungdomsorganisasjonen, en representant for seniorlaget
og en representant for kvinneforumet bli gitt plass som medlemmer i
Sentralstyret. Det er Sentralstyret som avgjør tidspunktet for en slik
inkludering. Det er lokallagene eller sideorganisasjonene som velger
representantene på sine årsmøter. Lokallagene og sideorganisasjonene
skal også velge et varamedlem for hver av sine representanter.
Dersom Helsepartiet er representert på Stortinget er parlamentarisk leder
og nestleder automatisk medlem av Sentralstyret. Dersom Helsepartiet
deltar i regjering, blir regjerings gruppens leder og nestleder automatisk
medlem av Sentralstyret.
Ved frafall blant medlemmene i Sentralstyret kan Sentralstyret supplere
seg selv frem til neste ordinære landsmøte.

Sentralstyrets oppgaver er å:
• Vedta partiets arbeidsplaner.
• Foreslå saksliste og innstille til Landsmøtet.
• Vedta budsjett og godkjenne regnskap.
• Velge økonomistyre og andre faste komiteer og styrer.
• Lede det daglig arbeidet i Helsepartiets hovedorganisasjon dersom det
ikke blir besluttet å opprette et arbeidsutvalg som leder dette på
delegert myndighet fra Sentralstyret.
Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene
er til stede.
Sentralstyret følger aktivt opp arbeidet i fylkeslagene og skal i samarbeid
med disse legge til rette for at partivirksomheten blir drevet effektivt i alle
deler av landet. Finner Sentralstyret at arbeidet i et fylke er
utilfredsstillende, kan det kreve at ekstraordinært årsmøte blir innkalt og
forelagt sentralstyrets forslag til tiltak.

Opprettelse av arbeidsutvalg.
Dersom Sentralstyret totalt har mer enn 15 medlemmer, kan Sentralstyret
selv beslutte å opprette et arbeidsutvalg med 3-10 medlemmer fra
Sentralstyret som skal forberede saker til behandling i Sentralstyret og
lede det daglige arbeidet i Helsepartiets hovedorganisasjon. Sentralstyret
konstituerer seg selv og velger selv størrelse og medlemmer til et
eventuelt arbeidsutvalg. Dog skal leder og nestleder/e være representert i
arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget leder det daglige arbeid i partiet og kan avgjøre alle saker
som ikke er tillagt Sentralstyret eller Landsmøtet. Arbeidsutvalget foreslår
saksliste og innstiller til Sentralstyret.

§ 4.3 Fylkeslag.
Fylkesorganisasjonene har ansvaret for Helsepartiets arbeid i fylkene.
Fylkesorganisasjonene skal søke å gjennomføre de programmer og planer
som hovedorganisasjonens organer har vedtatt.
Avtaler om valgsamarbeid med andre partier må godkjennes av
Sentralstyret, som også kan pålegge fylkesorganisasjonene slike
samarbeidsavtaler.
Medlemmer av fylkeslaget er i utgangspunktet medlemmene av
Helsepartiet som har folkeregistrert adresse innenfor fylkets grenser.
Sentralstyret kan likevel bestemme at medlemmer som er folkeregistrert i
fylker uten fylkeslag, kan tilsluttes eksisterende fylkeslag. Som et minimum
skal leder og nestleder være bosatt i fylket de skal representere.
Ved dannelse av nye fylkeslag skal det først dannes et interimsstyre som
skal arbeide frem mot et konstituerende årsmøte. Det konstituerende
årsmøtet skal være godkjent på forhånd av Sentralstyret, og det skal helst
være en representant fra Sentralstyret til stede, Sentralstyret kan også
vedta, og gi skriftlig tillatelse til, at slikt møte holdes.

Fylkeslaget skal ha følgende organer:
A. Årsmøtet/nominasjonsmøtet
B. Fylkesstyret
A. Fylkesårsmøtet
Årsmøtet som er fylkets øverste organ i Helsepartiet, skal avholdes i
januar/februar hvert år og innkalles av Fylkesstyret med minst to ukers
varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være Fylkesstyret i
hende innen en uke før årsmøtet. Forslag innkommet etter denne frist kan
likevel besluttes behandlet av årsmøtet med simpelt flertall.
Dersom styret har vedtatt at det skal velges delegater til årsmøtet fra
lokallagene, skal følgende være delegert til årsmøtet:
• Fylkesstyrets medlemmer.
• Helsepartiets representanter i fylkestinget.
• Ordførere eller byrådsledere fra Helsepartiet i fylkets kommuner.
• Leder og nestleder av partigruppene i fylkets kommunestyrer og
Fylkesting.
• To delegater fra hvert lokallag valgt på lokallagets årsmøte.
• En delegat fra hvert lokallag valgt på lokallagets årsmøte for hvert 5.
betalende medlem – kontingent mottatt 1 uke før årsmøtet.
• To delegater fra hver sideforening valgt på sideforeningens
fylkesårsmøte dersom en sideforening har fylkeslag i fylket.
• En delegate fra hver sideforening valgt på sideforeningens
fylkesårsmøte for hvert 5. betalende medlem – kontingent mottatt 1
uke før årsmøtet.
(For lokallagene og lokale sideorganisasjoner gjelder i så fall at fem eller
færre medlemmer gir en delegat, seks medlemmer gir to delegater osv.)
Dersom Fylkesstyret ikke har fattet vedtak om at det skal velges delegater i
lokallagene til årsmøtet, har alle medlemmer som har betalt kontingent for
kalenderåret møte-, tale-, og stemmerett på årsmøtet, medlemmer i
sideorganisasjoner, enten disse har fylkeslag eller ikke, har tale- møte- og
stemmerett på lik linje med andre medlemmer. Medlemmer av
sideorganisasjoner er ellers valgbare til alle verv i Fylkeslaget og har
samme rettigheter som andre medlemmer på programmøter og
nominasjonsmøter.

For nye medlemmer må kontingenten være mottatt 3 uker før årsmøtet.
Fylkesårsmøtet skal:
• Godkjenne innkalling og saksliste.
• Årsmøtet vedtar forretningsorden etter innstilling fra styret.
• Velge ordstyrer(e), referenter, tellekorps, eventuelt redaksjonskomité
og protokollunderskrivere.
• Behandle styrets årsmelding.
• Behandle fylkeslagets regnskap og revisjonsberetning.
• Vedta fylkeslagets budsjett for kommende periode.
• Behandle styrets årsplaner.
• Drøfte aktuelle politiske spørsmål.
• Vedta fylkesprogram i forbindelse med fylkestingsvalg.
• Eventuelt velge programkomité.
• Velge styre, revisor, og valgkomité.
• Velge delegater til Helsepartiets Landsmøte dersom sentralstyret har
vedtatt at Landsmøtet skal avholdes med fylkesdelegater.
Ekstraordinært fylkesårsmøte.
Ekstraordinært årsmøte avholdes når Sentralstyret, fylkesstyret,
halvparten av medlemmene eller halvparten av lokallagene i fylket krever
det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst to ukers varsel og
behandler kun saker som er angitt i innkallingen.

B. Fylkesstyret
Fylkesstyret velges av fylkesårsmøtet for to år av gangen fylkesstyret skal
minst ha leder og nestleder og to nummererte varamedlemmer, det er
ønskelig at styrene har 4-8 medlemmer hvorav en velges som kasserer og
en som sekretær og at det velges inntil fire nummererte varamedlemmer.
Dersom det finnes sideorganisasjoner med fylkeslag i fylket bør disse være
representert i styret som medlemmer eller observatører.
Nominasjon til Stortingsvalg og Fylkestingsvalg
Fylkeslagenes årsmøter eller fylkesstyret skal sette ned en
nominasjonskomité. Fylkeslagene avholder nominasjonsmøter enten i
forbindelse med årsmøtet eller som separat møte i januar/februar i år med
Stortings- eller Fylkestingsvalg. Alle betalende medlemmer i fylket bør
inviteres til å delta på nominasjonsprosessen, eventuelt kan det velges
delegater etter samme system som for delegater til fylkesårsmøtet.
Lokallag og sideforeninger bør oppfordres til å gjennomføre
prøvenominasjoner som leveres fylkesstyret eller nominasjonskomitéen i
forkant av nominasjonsmøtet. Nominasjon til valglister må foretas i
henhold til fristene som fremkommer i valgloven. Det skal avholdes
skriftlige og hemmelige valg dersom noen på nominasjonsmøtet ber om
det.

Nominasjonsmøtet skal også velge tillitsvalgt for listen med
vararepresentant. Disse skal være medlemmer av fylkesstyret og må ha
stemmerett i fylket.
Ved behov kan Sentralstyret beslutte å nedsette et nominasjonsråd som
bistår fylkeslagene med nominasjonsprosessen.

§ 4.4 Lokalforeninger/kommuneforeninger.
Medlemmene i en kommune kan danne en kommuneforening som også
kan deles i krets- eller bydelsforeninger. Foreningene vedtar selv sine
lover, som må godkjennes av Sentralstyret hvis de avviker fra
Helsepartiets retningslinjer for lokalforeninger. Kommunestyregruppen og
sideorganisasjonene bør være representert i styret. Foreningene har
ansvaret for Helsepartiets arbeid i kommunene. Foreningene skal søke å
gjennomføre de programmer og planer som hovedorganisasjonens og
fylkesorganisasjonenes organer har vedtatt. Avtaler om valgsamarbeid
med andre partier må godkjennes av Sentralstyret, som også kan pålegge
foreningene slike samarbeidsavtaler.

Årsmøte.
Lokalforeninger bør avholde sine årsmøter i november.
Årsmøtet skal/bør behandle følgende saker:
• Valg av styre.
• Behandle styrets årsberetning og regnskap.
• Planer for kommende års arbeid
• Vedta kommunevalgprogram.
• Vedta innspill til Fylkes- og Stortingsvalgprogram.
• Velge valgkomité.
• Velge nominasjonskomité.
Alle betalende medlemmer som er bosatt i en kommune eller innen et
annet geografisk område som foreningen representerer har møte-, tale. og
stemmerett på lokalforeningens årsmøter, programmøter og
nominasjonsmøter. Dette gjelder også for medlemmer i sideorganisasjoner
som er bosatte i området/kommunen. For nye medlemmer må
kontingenten være betalt senest en uke før årsmøtet.
Lokalprogrammer.
Kommuneforeningene bør vedta kommune-valgprogram på årsmøtet i
november året før eller på eget programmøte i januar i år med
kommunestyrevalg.

Nominasjoner til kommunestyrevalgene.
Kommuneforeninger avholder sine nominasjonsmøter i forbindelse med
valg til kommunestyrene etter at kommune-valgprogrammet er vedtatt
slik at kandidatene kan forplikte seg til programmet. Nominasjonsmøtet
skal også velge tillitsvalgte for listen med vara. De tillitsvalgte bør være
medlem av styret og MÅ ha stemmerett i kommunen.
Ved behov kan Sentralstyret beslutte å nedsette et nominasjonsråd som
bistår lokallagene med nominasjonsprosessen.

§ 4.4 Sideorganisasjoner.
Sideorganisasjoner kan vedtas opprettet av Sentralstyret.
Sideorganisasjonene skriver sine egne lover/vedtekter i samarbeid med
Sentralstyret. Sideorganisasjonene kan bestå av en nasjonal
hovedorganisasjon og fylkes- og lokallag, de kan avholde egne årsmøter
eller landsmøter og vil ha rett til å stille med delegater på Helsepartiets
Landsmøte. Medlemmer av sideorganisasjonen er valgbare til alle verv i
alle partiledd og har møte- tale- og stemmerett etter samme regler som
øvrige medlemmer.

§ 5. Valgprosedyrer.
Valgprosedyrene gjelder for alle valg i på alle plan i Helsepartiet.
§ 5.1 Skriftlig/hemmelig valg skal gjennomføres:
• Når det er flere kandidater enn verv.
• Når minst ett betalende medlem krever det.

§ 5.2 Valgprosedyrer ved skriftlig og hemmelig valg
• Der flere enn én kandidat skal velges:
På stemmeseddelen skal det føres opp like mange navn som det
antallet som skal velges. De kandidatene som har fått flest stemmer,
anses som valgt. Ved stemmelikhet mellom to eller flere kandidater,
foretas omvalg mellom disse. Ved fortsatt stemmelikhet, foretas
loddtrekning.
• Der kun en skal velges, men der det er to eller flere kandidater:
Den som oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmene blir
valgt. Blank stemme regnes ikke som avgitt stemme. Dersom ingen
kandidat i første valgomgang oppnår flere enn halvparten av de
avgitte stemmene, foretas omvalg. Er det flere enn to kandidater,
strykes kandidatene med minst antall stemmer helt til den
gjenværende kandidaten med flest antall stemmer har over 50
prosent av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet i siste omgang
avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 6. Programbehandling.
Helsepartiet ønsker en demokratisk programprosess i alle ledd av partiet.
Helsepartiet kan ha flere ulike programmer. Prinsipprogrammet kan
vedtas endret av Landsmøtet etter prosedyrer beskrevet i §1.3
§6.1 Behandling av Stortingsvalgprogrammer.
Stortingsvalgprogrammet vedtas av Landsmøtet med simpelt flertall i år
med Stortingsvalg. Det nedsettes en programkomité som skal arbeide
demokratisk med forslag til program av Landsmøtet et år før valg til
Storting.
Programkomitéen skal bestå av fem medlemmer og tre rangerte
varamedlemmer. Programkomitéen skal søke innspill til programmet i alle
partiledd og også utenfor Helsepartiet, spesielt i helsefaglige miljøer og
hos foreninger for pasienter og pårørende. Førsteutkast til program skal
være ferdigstilt 15. september året før Stortingsvalg og sendes på høring
til medlemmene, lokallag, fylkeslag og andre interessenter med frist for
endringsforslag på fire uker. Programkomitéens andreutkast og endelige
forslag sendes til medlemmer, fylkeslag og lokallag innen 30. oktober til
behandling på lokallagene og fylkeslagenes årsmøter eller i egne
programmøter.

Enkeltmedlemmer, lokallag og fylkeslag må sende endringsforslag til
Sentralstyret innen den fristen som den valgte redaksjonskomiteen
bestemmer, og denne frist meddeles medlemmene sammen med
endringsforslagsskjema.
Sentralstyret nedsetter en redaksjonskomité som vurderer innkomne
endringsforslag og innstiller til Landsmøtet på om de anbefaler dem
vedtatt eller ikke. Endringsforslag med redaksjonskomitéens innstilling
sendes medlemmer/delegater og lokal- og fylkeslag med innkallingen til
Landsmøtet.

§6.2 Behandling av fylkesting- og kommunestyreprogrammer
Fylkes- og kommunelag som stiller lister ved kommune- og fylkestingsvalg
vedtar egne programmer på programmøter eller på årsmøtet, enten på
høsten året for valget eller innen utgangen av februar i valgåret.
Programmene vedtas med simpelt flertall på årsmøtene eller på egne
programmøter.
I lokallagene har alle betalende medlemmer møte- og stemmerett. Dette er
også foretrukket praksis i fylkeslagene. Programmene som skal
godkjennes av Sentralstyret må være i samsvar med Helsepartiets
Prinsipprogram og gjeldende Stortingsvalgprogram.

Både fylkeslag og lokallag oppfordres til å gjennomføre en
programbehandling som ligner den som hovedorganisasjonen
gjennomfører for Stortingsvalgsprogram, med fokus på høring blant alle
medlemmer og i lokalsamfunnet, fortrinnsvis i to runder.
Programbehandlingsrutinene vedtas på årsmøtet et eller to år før valget
der det samtidig velges programkomité. Foreningens styre setter ned en
eventuell redaksjonskomité.

§ 7. Varsling
Varsling om kritikkverdige forhold er nærmere beskrevet (ved revisjon) i
Helsepartiets etiske retningslinjer. Vedtektene definerer hvordan varsling i partiet
håndteres.
• Hvem kan varsle?
Alle som er medlemmer og/eller har verv i HP kan varsle om kritikkverdige
forhold, som er personlige eller skader partiet.
• Hva kan det varsles om?

 • diskriminering, mobbing, trakassering/seksuell trakassering, maktmisbruk eller
  nedlatende adferd mot partimedlemmer og tillitsvalgte
 • uhøvelig adferd overfor personer fra andre partier
 • brudd på partiets retningslinjer og vedtekter, illojalitet mot partiets formål og
  politikk
 • brudd på taushetsplikt eller annen uetisk adferd
 • økonomisk mislighold
 • brudd på offentlige lover og regler og uansvarlig adferd som kan medføre fare for
  liv og helse
  • Hvordan håndteres varsling i Helsepartiet?
  Organisasjonsutvalget skal ha utpekt en ansvarlig som formelt skal håndtere
  varslene som sendes inn til Helsepartiet. Innsendte varsler behandles konfidensielt
  og under taushetsplikt.
  Varsler kan fremmes til nærmeste tillitsvalgt i lokallaget eller direkte til den
  ansvarlige i organisasjonsutvalget. Varsler skal håndteres innen 1 uke etter at de
  er sendt inn, med tilbakemelding til varsleren. Varsler kan be om å få en
  støttekontakt i partiet og gjøres oppmerksom på tilsvarsretten. Varsling kan enten
  gjøres muntlig eller skriftlig til nærmeste tillitsvalgte leder.
  • Hvordan skal varselet følges opp?
  Dersom varselsaken ikke kommer til en løsning, skal saken legges frem for
  Sentralstyret der man kommer frem til hvilke tiltak som skal i iverksettes.
  Alle varselsakere behandles i partiet under konfidensialitet og taushetsplikt. I
  saker som gjelder brudd på offentlig lov og rett skal de rette instanser uten unødig
  opphold kontaktes.

  § 8. Eksklusjon
  Forslag om eksklusjon av medlemmer fremmes av styret i lokallaget eller
  fylkeslaget hvor vedkommende er medlem, eller av Sentralstyret.
  Eksklusjon av en som innehar tillitsverv eller medlemskap i Helsepartiet
  fører til bortfall av medlemskap, tillitsverv og mulighet til å være ansatt i
  Helsepartiet. Det samme gjelder også alle organisasjonsledd i Helsepartiet.
  Vedtak om eksklusjon kan bare fattes av Sentralstyret med 2/3 flertall av
  minst 50% av de stemmeberettigede i Sentralstyret. Vedtaket trer i kraft
  umiddelbart.
  Eksklusjoner kan fattes ut fra vedtektsbrudd eller alvorlig brudd mot
  partiets etiske retningslinjer, usømmelig adferd som skader Helsepartiet
  eller grunnleggende politiske prinsipper.
  Søknad om å få eksklusjonsvedtaket opphevet skal rettes til Sentralstyret
  senest 14 dager etter at vedtaket ble mottatt. Vedtaket kan oppheves med
  2/3 flertall av minst 50% av de stemmeberettigede i styret. Det samme
  kreves dersom søknaden skal avvises.
  Innkalling til møter i Sentralstyret som behandler eksklusjoner skal skje
  med minst 10 dagers varsel.
  Ekskluderte medlemmer kan søke ordinært Landsmøte etter tre år for å
  bli gjenopptatt som medlem.

  § 9. Oppløsning, sammenslutning og deling.
  § 9.1 Oppløsning
  Oppløsning av partiet kan bare behandles på ordinært Landsmøte. Blir
  oppløsning vedtatt med minst 3/4 flertall, innkalles ekstraordinært
  landsmøte minst seks måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må
  vedtaket her gjentas med 3/4 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre
  som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til
  avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet annet valg
  foretas.
  Partiets formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle et
  veldedig formål bestemt av ekstraordinært landsmøtet. Ingen medlemmer
  har krav på foreningens midler eller andel av disse.

  § 9.2 Oppløsning av lokallag og fylkeslag
  Lokallag og fylkeslag oppløses etter vedtak om dette med minst 3/4
  flertall blant de stemmeberettigete på to påfølgende årsmøter med minst
  seks måneders mellomrom, hvorav minst ett av disse må være ordinært
  årsmøte.

  § 9.3 Sammenslutning med andre partier eller deling
  Sammenslutning med andre partier eller deling av partiet anses ikke som
  oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige
  vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
  bestemmelsene om vedtektsendring, jfr § 3. Sentralstyret skal i denne
  forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som
  landsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det
  innhentes samtykke fra partiets kreditorer.