Helsesektorens egen NAV-skandale?

Helsepartiet ser med stor uro på hvordan Stortinget, med regjeringen som initiativtakere, har krympet pasienters rett til helsehjelp – både i Norge og utenlands. Vi har vært i møte med ESA i Brüssel om saken og Norge blir nå stevnet for brudd på EØS-reglene.
Å nekte egen befolkning tilgang til helsehjelp er både lovbrudd og brudd på menneskerettighetene.
Helsepartiet ser frem til ETFA-domstolens behandling av saken, trolig i løpet av 2021.

Pasienters behov for helsehjelp må være førende for helsetilbudet

Helsepartiet mener at det er pasienters behov for, eller nytte av, helsehjelp, som må være førende for hva som innvilges og dekkes av undersøkelser, behandling og rehabilitering. De som har behov for helsehjelp, eller kan ha helsemessig nytte av å få prøve ut en allment akseptert behandling, må få muligheten til dette – uavhengig av om det tilbys i Norge. I dag må mange betale store deler av helsehjelpen, som gir dem livreddende helsehjelp, eller bedre livskvalitet. Helsepartiet vil at staten skal betale for slik helsehjelp.

Norges tilknytning til Europa gjennom EØS-avtalen, gir oss muligheter for å få dekket undersøkelser og behandlinger innenfor EØS-området. Erfaring viser at norske myndigheter er svært restriktive med å innvilge søknader om helsehjelp i utlandet. I desember 2019 besluttet kontrollorganet ESA, som overvåker om Norge og andre land følger EØS-avtalen, å bringe Norge inn for EFTA-domstolen, for regler som begrenser pasienters rettigheter til å søke sykehusbehandling i andre EØS-stater.

Helsepartiet og jurister som har spesialisert seg på EØS-retten, frykter en ny trygdeskandale.

Søkeordningen har store svakheter, og ivaretar ikke befolkningens pasientrettigheter.

Helsepartiet ser at de ulike pasientrettighetene kan være vanskelig å få innfridd.

For å styrke realiseringen av pasientrettigheter, går Helsepartiet inn for at det innvilges fri rettshjelp i helsesaker.

Helsepartiet vil:

  • pasienter og brukeres behov for helsehjelp må være førende for tilbud om helsehjelp.pasienter og brukeres behov og nytte av helsehjelp må være førende for hva staten dekker.
  • pasienter og brukere skal få realisert sine lovfestede rettigheter. For å styrke og sikre brukerne, skal det innvilges fri rettshjelp.
  • at der hvor det er mangelfullt tilbud i Norge, skal helsevesenet ha en aktiv rolle i å finne frem til allment akseptert tilbud om utredning, behandling og eventuelt rehabilitering i utlandet.