Helsesøstre

Helsesøstre (har siden endret navn til helsesykepleiere)

Helsepartiet vil styrke helsestasjonene og helsesøstertjenesten for barn og unge. I dag får mange foreldre med nyfødte barn ikke besøk i hjemmet etter tre dager (som er en forutsetning for tidlig hjemsendelse fra sykehus). Det er også en kjensgjerning at mange unge sliter med psykiske problemer. Helsesøstrene er et lavterskeltilbud for disse, og kan fange opp og avverge at problemene utvikler seg. Per i dag er det for få helsesøstre på skolene. Ved å få ansatt flere helsesøstre, kan det blir færre «tunge» psykisk syke. De vil også kunne være med på å få ned fraværet i skolen, da en del av fraværet sannsynligvis skyldes psykiske problemer av forskjellig art (depresjon, angst, mobbing). Helsesøstrene kan også være en viktig bidragsyter for barn og unge som trenger tilrettelagt undervisning på grunn av sykdom.

Forrige; Sykepleieren – navet i helsetjenesten
Neste: Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og ufaglærte i helse- og omsorgsyrker