Hjemmeomsorg av høy faglig kvalitet

Hjemmeomsorg av høy faglig kvalitet

Mennesker med funksjonsnedsettelser, alvorlig sykdom, barn og eldre mottar – og vil også i fremtiden motta- mange av sine omsorgstjenester i hjemmet.

Mennesker som ønsker dette, skal så langt som mulig få bli boende i sine egne hjem. Også pårørende, som bor sammen med pasienten, skal få ivaretatt sine behov for privatliv, fritid og avlastning. (Se også kapittel om pårørendepolitikk). Mange hjemmeboende pasienter har behov for spesialisert omsorg, Dette krever bedre tilrettelegging enn i dag.

Helsepartiet vil:

Organisere hjemmeomsorgen i spesialiserte team med ansvar for et bestemt antall hjemmeboende pasienter. I disse teamene skal det være ansatte med ulik fagkompetanse som samarbeider om pasientene og de pårørende. Hjemmeomsorgsteamene skal ha sykepleiere, helsefagarbeidere, psykiatriske sykepleiere, fysioterapeuter, logopeder, sosionomer, ergoterapeuter, leger og så videre.
De ansatte kan gjerne være tilknyttet sykehusene.
Teamene skal ha ansvar og beslutningsmyndighet for medisinskfaglige vurderinger og tilrettelegging for sine pasienter.
Hver person med omsorgsbehov skal ha rett til å ha en fast helsekoordinator i teamet.

Forrige: En moderne fastlegordning
Neste: Bedre tilgang på BPA (Brukerstyrt personlig assistanse)