Hvilken politisk sak betyr mer for deg enn helse?

Alle politiske områder kan virke viktige i øyeblikket: det er irriterende med dårlige veier og bompenger, kjedelig med manglende kultur, det er krevende å være bedriftseier.

Men alt annet blekner når sykdom og ulykke rammer. De aller fleste av oss kommer dessverre innom dette en eller mange ganger i løpet av livet. Da er det helt avgjørende for resten av livet at helsehjelpen er der, at den er nære nok og at den er av god kvalitet.

På alle disse punktene har Norge i dag stort forbedringspotensiale. Deler av helsetjenestene er utarmet, nedlagt, kuttet og underbemannet. Dette skjer fordi ingen politiske partier har hatt helse som kjernesak.

Mange hundre tusener av pasienter, pårørende, helseansatte, uføre og pensjonister er nå helt avhengige av at demokratiet og velgerne setter helse først. Den politiske viljen til å gjøre noe med dette aller viktigste, kommer ikke av seg selv. Det vokser frem av demokratiets stemmer ved valg.

Helsepartiet har helse som hjertesak -vi forhandler ikke vekk helse, slik alle andre partier har gjort de siste tiårene. Vi har visjoner, ambisjoner og vilje til å styrke helsesektoren!
Har du?

Dette er hentet fra Helsepartiets stortingsprogram 2021-2025, i kapittel 5 om helse:

Helsetjenestene er velferdssamfunnets bærebjelke

Den norske velferdsstaten bygger på tankegangen om at felleskapets ressurser skal omfordeles og forvaltes, slik at det kommer alle innbyggerne til gode, med politisk styring og ansvar.  Velferdssamfunnet er møysommelig bygget opp gjennom generasjoner. Store strukturelle endringer kan resultere i at det som er bygget opp faller sammen og blir vanskelig å gjenreise. De offentlig finansierte helsetjenestene, er blant grunnstenene i velferdsstaten.

Helsepartiet har helse som hovedsak

I sammenlignende undersøkelser av helsetilbud, havner Norge ofte langt ned på statistikken. Det gjelder både tilgang på medisiner og behandling. I Norge står flere hundre tusen pasienter i helsekø. De regionale helseforetakene har ikke lykkes i å få bukt med køene, fordi organiseringer og nedskjæringer prioriteres foran befolkningens behov. Køene øker, sykehjemsplasser og sykehussenger blir lagt ned.

Helsevesenets og regjeringens primæroppgave er å sikre befolkningen et godt helsetilbud.

Å investere i innbyggernes helse, vil lønne seg i form av økt produksjon, økte skatteinntekter og reduserte kostnader til sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd. I tillegg bidrar det til økt livskvalitet for den enkelte.

De offentlig godkjente avtalespesialistene må gis bedre vilkår, slik at de kan ta unna køene for å avlaste sykehusene med for eksempel poliklinisk og dagkirurgisk behandling.

Helsepartiet vil:

  • fjerne helsekøene.
  • modernisere og avbyråkratisere hele helsevesenet.
  • øke antall offentlig finansierte avtalespesialister. Avtalespesialistene er avgjørende for å få køene ned raskt.
  • sikre avtalespesialister regningssvarende takster for poliklinisk og dagkirurgisk behandling på samme nivå som for sykehus.
  • unngå todeling av helsevesenet, ved å satse på flere offentlig finansierte avtalespesialister
  • innføre prinsippet om at pengene følger pasienten, da dette gir større frihet i valg av godkjent behandling.
  • øke tilgangen på tverrfaglige smerteklinikker ved flere sykehus og opprettholde smerteklinikker som drives av avtalespesialister utenfor sykehus.