Involvering gir bedre samfunn

For å få gode liv, behøver du og jeg å være en del av gode samfunn. Både familien, nærmiljøet, arbeidslivet og nasjonen er samfunn som de fleste av oss er en del av. I dag fungerer deler av samfunnet dårlig for sårbare mennesker og grupper. Helsepartiet har politikken for å forbedre dette.
Hentet fra vårt stortingsprogram, kapittel 1 om våre verdier:

Involvering – ikke bare inkludering

Helsepartiet mener gode samfunn bygges, når mennesker tar godt vare på hverandre. For å ivareta verdighet, omsorg og respekt for enkeltmennesket, trenger Norge mer åpenhet, inkludering og demokratiske systemer, som ikke diskriminerer mennesker med ulike oppfatninger.

Staten må ta ansvar og lage systemer tuftet på menneskeverdet. Enkeltmennesket må bli inkludert, og har også selv et ansvar for å være deltagende. Vi har alle et felles ansvar for å inkludere og involvere.

Norge er et godt land å bo i for mange, men ikke for alle. Jo mer privilegert du er, jo bedre fremstår Norge. Privilegier kan blant annet komme i form av arv, god økonomi og en sterk helse.

Selv om nordmenn er relativt gode på likestilling, forekommer fremdeles diskriminering på bakgrunn av etnisitet, religion, seksuell orientering, hudfarge, funksjonsevne eller alder m.m.

Mennesker med funksjonsnedsettelser, kan fremdeles ikke delta fullt ut i samfunnet på grunn manglende tilrettelegging. Eldre, syke og innvandrere, blir utsatt for uverdig behandling, og får ikke delta på like vilkår som friske, etnisk norske. Noen innvandrere i Norge, får ikke selv velge sin livspartner.

Sykdom og fattigdom fører også til utenforskap og ensomhet.

På noen områder blir menn diskriminert. Undersøkelser avdekker at gutter i skolen blir systematisk nedvurdert i alle fag, bortsett fra i gymnastikk. Noen menn opplever diskriminering i barnevernssaker. På andre arenaer blir fremdeles kvinner diskriminert. Kvinners lønn er kun 87,6% av mannens. Diskriminering er uakseptabelt.

Diskriminering og tap av mestring, felleskap og inntekt, kan gi fysiske og psykiske lidelser. Helsepartiet vil at myndighetene skal ta aktive grep for å forebygge ensomhet, ungdomskriminalitet, vold i nære relasjoner, psykiske problemer, utenforskap og selvmord.

Helsepartiet jobber for å fremme rettferdighet, frihet og trygget for alle, uavhengig av etnisitet, religion, kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alder, diagnose eller funksjonsnivå. Inkludering, involvering og toleranse for ulikheter, vil hindre diskriminering.

Likestilling, likeverd og inkludering, skal gjelde også internt i ulike trossamfunn. I Norge gjelder norsk lov. Vi vil ikke akseptere utdanninger, arbeidssteder eller aktiviteter, som ikke arbeider for de norske verdiene; likestilling, verdighet for alle og retten til å velge utdanning, yrke og partner selv.

Inkludering, involvering og fellesskap, er viktig for fysisk og psykisk helse. Helsepartiet har null-toleranse for mobbing og diskriminering. Det er også myndighetenes oppgave å stimulere til aktiv involvering, slik at enkeltmennesket selv kan ivareta egne og samfunnets interesser.

Helsepartiet vil jobbe for økt likestilling i minoritetsmiljøer der kvinner og jenter blir utsatt for negativ, sosial kontroll.

Mennesker med funksjonsnedsettelser skal få leve aktive og selvstendige liv, og ikke ekskluderes fra samfunnet. Funksjonshemmede skal anerkjennes som likeverdige innbyggere.

BPA (Personlige bruker assistenter), er et viktig likestillingstiltak for mennesker med funksjonsnedsettelser. BPA blir dessverre ofte kun sett på som helsehjelp og omsorg. BPA er nødvendig for sikre funksjonshemmede rett og mulighet til å leve uavhengige liv, og delta i samfunnet. Mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha lik rett til bistand fra BPA (personlig bruker assistent), uavhengig av hvor i landet de bor.

Helsepartiet vil:

 • innarbeide FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i norsk menneskerettighetslov, og ratifisere tilleggsprotokollen som sikrer mennesker med funksjonsnedsettelser individuell klagerett.
 • gi funksjonshemmede over 67 år rett til BPA (personlig bruker assistent).øke kunnskapen om hvordan mennesker med funksjonsnedsettelser diskrimineres i samfunnet, og motarbeide dette aktivt.
 • sikre finansieringen av aktivitetshjelpemidler, slik at mennesker med funksjonsnedsettelser kan delta i idrett og andre aktiviteter.
 • at staten fortsatt tar sitt økonomiske ansvar for ressurskrevende tjenester.sikre kunnskap i kommunene om funksjonshemmedes menneskerettigheter.
 • sikre at universell utforming er en del av all samfunnsplanleggingen, slik at ikke dører, fortauskanter og lignende, hindrer deltagelse.
 • Vi vil blant annet:
  • øke bevilgningene til ettermontering av heiser i lavblokker.
  • stoppe uthulingen av plan- og bygningsloven som nasjonalt lovverk.
 • gjøre det mulig å ferdes med bil for bevegelseshemmede, ved å gi mennesker med funksjonsnedsettelser rett til å kjøre på ellers bilfrie områder, samt opprette flere parkeringsplasser for denne gruppen. Vi vil også senke terskelen for at innbyggerne kan få HC-bevis som gir rett til kjøring og parkering.
 • at barn og unge ikke skal tas ut av ordinær undervisning, mot egen og foresattes vilje. Alle, også barn med funksjonsnedsettelser, skal som utgangspunkt ha tilbud om å gå på sin nærskole.
 • evaluere krisesentermodellen med sikte på å styrke den. Vi vil sikre at voldsutsatte ikke møtes med tidsbegrensning for opphold. Det skal være gratis å bo på krisesenter.
 • sikre nødvendig helsehjelp, oppfølging og bistand til mennesker som lever med en kjønnsidentitet, som ikke er i overenstemmelse med biologisk kjønn.
 • stille krav om at religiøse ledere i trossamfunnene behersker norsk språk.
 • hindre at foreldre sender norske barn til utlandet, der barna utsettes for brudd på norsk lov, og intensivere innsatsen med å sikre at barn ikke blir sendt til utlandet, for å læres opp i kultur, som bryter med norsk lov og norske verdier.
 • at alle som bor i Norge, skal få tilgang til opplæring i norsk språk og norsk lov.
 • at enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere, også skal få mulighet til å ta utdannelse, og kunne bidra i samfunnet.
 • sikre at alle som oppholder seg i Norge, enten de kan dokumentere rett til gyldig opphold eller ikke, har rett til nødvendig helsehjelp, uavhengig av andre omstendigheter. Dette er også for å beskytte den norske befolkningen mot eventuelle smittsomme lidelser.
 • at barn av norske foreldre skal ha samme krav på beskyttelse gjennom norske myndigheter, uansett hvor i verden de befinner seg.forby kjønnslemlestelse av barn, både jenter og gutter.
 • arbeide internasjonalt for å bekjempe menneskehandel.
 • gjøre byer og tettsteder hyggeligere og tryggere med opplyste gater, plasser og parker, inviterende benker og sosiale arenaer. Veier, fortau, gang- og sykkelveier, skal være godt vedlikeholdt hele året. Det skal være framkommelig og trygt å ferdes for alle.

Omsorg for hverandre er lønnsomt, for enkeltmennesket, samfunnet, arbeidslivet og for økonomien.

Helsepartiet vil skape et friskere Norge. Det lønner seg for alle.