Ivaretakelse av den enkelte i NAV-systemet

Ivaretakelse av den enkelte i NAV-systemet

Hvordan NAV bedre kan ivareta mennesker som mottar AAP, arbeids- ledighetstrygd eller sosialstønad.

Fra Helsepartiets stortingsvalgprogram for 2017-2021 – se hele Stortingsprogrammet – innholdsoversikt

Helsepartiet vil:

Heve de laveste trygdeytelsene opp på et forsvarlig nivå, slik at det gir rom for livsopphold på minimum Statens institutt for forbruksforsknings satser.Ha flere ansatte og økt kompetanse ved lokalkontor i NAV, slik at brukerne får individuell oppfølging og enkelt kan få bistand til å komme i arbeid.At NAVs førstelinje skal ha fagutdanning og relevant kompetanse slik at brukeren får rask og korrekt veiledning.At NAVs saksbehandlere skal ha fagutdanning som sikrer forsvarlig, individuell kompetanse, for eksempel psykologisk, juridisk eller pedagogisk kompetanse.Sørge for at tiltak gjennom NAV i større grad skal sikre ,0formell kompetanse. Formell kvalifisering gjennom videregående skole, voksenopplæringen og høyere utdanning, fremfor kortvarige kurs.Jobbe for at flere inkluderes i arbeidslivet ved styrking av ordninger som varig tilrettelagt arbeid og lønnstilskuddsordninger.At dersom midlertidig lønnstilskudd benyttes skal det innebære en plikt for arbeidsgiver til å ansette brukeren i tre år. Dersom vedkommende sies opp før det er gått tre år, vil arbeidsgiver måtte betale tilbake deler av lønnstilskuddet. Dersom vedkommende sies opp det første året etter at lønnstilskuddet er avsluttet, vil arbeidsgiver måtte betale tilbake 80 % av tilskuddet, etter to år 50 % og etter tre år 25 %.Sørge for at grunnbeløpet økes så mye at AAP, uføretrygd og andre ytelser utregnet etter G, følger den generelle prisveksten i samfunnet slik at man unngår negativ kjøpekraft for en ellers svak gruppe.At både styring og rapportering i større grad må legge vekt på resultater for brukerne og mindre på telling av gjennomførte aktiviteter.At NAV samarbeider med den enkelte bruker, arbeids- givere, helsevesenet, skoler og forskningsmiljøer for å sikre brukervennlige og effektive tjenester.Sikre at NAV gir gode nok tjenester til brukere med sammensatte problemer eller behov for ekstra bistand. Det er viktig at saksbehandlere blir skolert til å se helheten i disse sakene, og NAV må bli bedre på å møte brukere med sammensatte behov.Sørge for at alle som får AAP eller arbeidsledighetstrygd ikke mister ytelser fra NAV når de prøver seg i arbeidslivet og kommer over 60% i arbeid. De som prøver seg i arbeidslivet må få mulighet til å jobbe etter evne uten slik begrensning. Ytelsen kommer uansett i utprøvingsperioden.Forrige: Arbeidsavklaring og NAVNeste: Uføretrygd

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021

Helsepartiets stortingsprogram 2017-2021   Last ned