Kampen om sykehusene

Visste du at Norge i 1964 hadde flere enn 24.000 sykehussenger til befolkningen på 3,5 millioner nordmenn?

Eller at Norge i 2021 har under 11.000 sykehussenger til oss som nå teller 5,4 millioner?

Jovisst har helsefagene blitt bedre med tiden, så like lang innleggelse kanskje ikke er nødvendig. Men Norge har kuttet til beinet -og litt til- så nå har vi Europas laveste sengeantall per 100.000 innbyggere. Mange pasienter skrives ut lenge før det er forsvarlig. Dette koster både pasienter og pårørende, arbeidsliv og samfunnsliv enorme ressurser.

Dette går på både på økonomi og helsa løs. Norge kan mye bedre – men det skjer ikke før velgerne viser at de vil prioritere helse – gjennom valg.

Dette er hentet fra Helsepartiets stortingsprogram 2021-2025, kapittel 5 om helse:

I dag legges lokalsykehus ned og det bygges nye regionsykehus – som er for små!

Dette er feilslått politikk og viser i praksis at de regionale helseforetakene ikke løser oppgavene ut fra det oppdraget de har fått. Fra nord til sør planlegges og bygges regionsykehusene for små og plasseres utenfor knutepunktene og ikke slik loven krever, nemlig ved knutepunktene hvor blant annet infrastrukturen er. En historie fra det nye Kalnes sykehus, som ligger mellom Fredrikstad og Sarpsborg, illustrerer dette godt: Der ble en hjertepasient gjemt bort på vaskerommet da kong Harald kom for å åpne sykehuset, nettopp fordi dette skulle være et sykehus hvor det ikke skulle ligge korridorpasienter. Allerede første året hadde Kalnes sykehus 4000 korridorpasienter. Slike eksempler finner man fra nord til sør i det nye sykehus-Norge. Ved å legge ned lokalsykehusene, fratar man lokalsamfunnet livsnerven, ved å berøve dem akutthjelp, som fødsel og førstehjelpsinstansen ved ulykker etc.

Helsepartiet vil:

  • at lokalsykehusenes betydning i sykehusorganiseringen må utredes på nytt.
  • at rollefordelingen mellom lokalsykehus og regionsykehus må avklares.
  • bygge nye regionsykehus som er store nok til å dekke det reelle behovet. pusse opp eldre sykehus der det er den beste løsningen.
  • at planene i forbindelse med Aker/Gaustad prosjektet i Oslo, nedleggelsen av Ullevål sykehus, utbyggingen på Rikshospitalet og flytting av psykiatribehandling fra Gaustad til Aker, må utredes på nytt.at endringen i sykehusstrukturen i Oslo, vil påvirke sykehusprosjekter negativt i hele regionen, som omfattes av Helse Sør-Øst.
  • at sentraliseringstankegangen skal revurderes.at utbygging av nye sykehus ikke skal belastes sykehusenes driftsbudsjett, men fullfinansieres over statsbudsjettet.
  • når det beregnes bemanningsbehov på barselavdelinger, da skal også den nyfødte telle som pasient.

Helseforetaksmodellen må avvikles

Et av Helsepartiets viktigste mål, er å arbeide for å fjerne helseforetaksmodellen og New Public Management (NPM) i offentlig sektor.

Helseforetaksmodellen ble hasteinnført av Stoltenbergregjeringen i 2001 og ble vedtatt med støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet. Staten tok over ansvaret fra fylkeskommunene som eide og forvaltet sykehusene. Det ble opprettet 5 helseregioner (nå 4). Hensikten var at de skulle overta statens oppgaver og ansvar. Det ble opprettet et nytt forvaltningsnivå med de fire regionale helseforetakene, som skulle ha et uavhengig og selvstendig ansvar for å styre spesialisthelsetjenesten.

Hensikten var å få bedre kontroll på økonomien i sykehusene. I praksis har denne modellen vist seg å øke byråkratiseringen. Helseforetaksmodellen har resultert i manglende innsyn for politikere i kommunene, fylkene og Stortinget. Helsesaker lander ikke på politikernes bord, som igjen resulterer i fravær av offentlig debatt om forvaltningen og styringen av helsesektoren. Dette er et demokratisk problem. Helsekøene øker, privat helsebehandling øker og vi er på vei inn i et to-delt helsevesen. Politikerne har overlatt styring og ansvar til de fire regionale helseforetakene. Dette har blant annet ført til nedleggelse av mange lokalsykehus og at nye sykehus bygges for små.

Når økonomi alene blir en målestokk, blir andre verdier fortrengt. Verdien av håp, verdighet og omsorg synes å ha gått tapt i økonomisk tankegang. Styringsmodellen New Public Management (NPM), er ikke egnet for å styre helsesektoren.

Helsepartiet vil:

  • utrede og foreslå en ny form for organisering av spesialisthelsetjenesten.
  • at sykehusene må drives etter en forvaltningsmodell, underlagt demokratisk styring, i fylkene.
  • ha flere faste stillinger og mindre bruk av konsulenter.