Kultur kan bidra til psykisk og fysisk velvære og helse

Les vår politikk, nedfelt i Helsepartiets stortingsprogram 2021-2025, kapittel 9:

Kultur

– for folkehelse, livskvalitet, tilhørighet og samhold

Kultur berører oss alle, indirekte eller direkte. Vi finner kultur i hele vår historie, i naturen og i våre daglige omgivelser. Kultur har sterk påvirkning på helse, livskvalitet og næringsvirksomhet.

Likevel er hovedtyngden av kultur drevet frem av frivillige, sterkt engasjerte personer i våre lokalmiljøer. Kulturens betydning for vår eksistens, blir stemoderlig behandlet i et samfunn som styres etter tall og i mindre grad etter trivsel. Kulturområdet, et av våre viktigste helseforebyggende tiltak, er utsatt når kommuner og stat skal effektivisere og spare penger.

Unge mennesker sliter med utenforskap, lav mestringsfølelse og dårlig selvbilde. Mange mennesker kjenner på verdiløshet og ensomhet. Skolene har vært rensket for læring som handler om følelser, opplevelser og aktiviteter hvor vi kan bruke sansene, bevegelser og skaperånd.

Dugnadsånden og frivilligheten er utnyttet og misbrukt i kommunale og statlige budsjetter, i en tid hvor det forventes at begge foreldrene skal være i 100% jobb, barna skal jakte karakterer og karrierer og i tillegg være aktive på fritiden. Takket være dyktige og engasjerte frivillige i by og land, har vi et mangfoldig og rikt kulturliv i Norge. For noen få, er det mulig å leve av kulturelle aktiviteter, for de fleste må drømmen og ønsket om å bruke mer tid på kulturelle evner og ferdigheter settes til side, fordi det ikke finnes nok jobber eller muligheter for amatører uten gode kontakter og tilgang på økonomiske midler.

Kultur bidrar med inkludering, integrering, mangfold og samfunnsutvikling.  Kultur gir oss mulighet til å bruke alle sider av oss selv, til å uttrykke følelser og meninger som er vanskelig å sette ord på, eller som tydeliggjøres bedre gjennom kulturen.  Kulturen kan samle oss i sorg og i glede.

For Helsepartiet er det en selvfølge at kultur er et nasjonalt og statlig anliggende. Tilgang til kultur er et kollektivt gode. Kulturforbruk har mange positive virkninger for fysisk og psykisk helse og velvære. Kulturen skal ha gode rammebetingelser, både som næring og frivillig aktivitet.  Alle offentlige organisasjoner skal ha en egen budsjettpost for kulturelle aktiviteter.

Investering i kultur er å investere i forebyggende helse og god rehabilitering

Kultur skal være tilgjengelig for alle.  Kultur skal være en naturlig og selvfølgelig del for barn og unge i barnehage og skole. Kultur skal være en del av omsorgssektoren og inngå i alle behandlingsopplegg der kultur har positiv effekt på helsesituasjonen.  Kultur er for mange avgjørende for god livskvalitet.

Helsepartiet ønsker mer forskning, for å underbygge og dokumentere betydningen av kultur på helse.

Helsepartiet vil at kultur skal:

  • ha en naturlig plass i samfunnet på grunn av sin store betydning for vår helse, som forebygging, men også ved behandling og rehabilitering.
  • være en naturlig del av det forebyggende helsearbeid og brukes på alle behandlingsområder hvor mennesker opplever at det påvirker helsen positivt.
  • benyttes som medisinfritt behandlingstilbud i det offentlige helsetilbudet.
  • brukes aktivt for lindring og helseforebygging.
  • få tilgang til forskningsmidler for å dokumentere kulturens effekt på helse.