Menneskeverdet er ukrenkelig også i praksis

Menneskeverdet er ukrenkelig også i praksis

Menneskeverdet er vår fremste verdi og skal aldri underlegges økonomi.

Fra Helsepartiets stortingsvalgprogram for 2017-2021  – se hele Stortingsprogrammet

Norge forpliktet seg til den internasjonale menneskerettserklæringen allerede i 1948. Den har vært bærende for utviklingen av verdiene i det norske samfunnet og for mye av den etikk både staten, forvaltningen og folket har båret med seg. At menneskeverdet er vår fremste verdi ligger godt forankret.

Etter innføringen av foretaksmodellen 1.1.2002 ser vi en gradvis dreining vekk fra menneskeverdet og over til økonomi, fordi målstyringen forankrer sine mål i økono- miske størrelser og ikke i vanskelig målbare verdier som helse, forebygging, livskvalitet og omsorg. Innen helse- sektorene kneler menneskeverdet under vekten av en, ironisk nok, stadig mer kraftfull økonomi. Istedenfor å la våre økte ressurser gå til å styrke individene og innbyg- gerne, har vi knepet inn på de tjenestene som skal støtte og styrke befolkningen. Det er ikke slik at folks behov for helsetjenester minker selv om tilbudet strammes inn. Det eneste som forsvinner er menneskeverdet.

Helsesektoren – en sparesektor

De siste årenes to prioriteringsrapportene er et utslag av under- og feilfinansieringen av helsetjenestene; fordi helsesektoren er blitt en sparesektor bites hestene ved krybben. Behovet for retningslinjer øker. Det verken skal eller bør være påkrevet å sette svake grupper opp mot hverandre fordi vi som samfunn prioriterer blant annet 1000 milliarder til vei de neste 12 årene, fremfor å sikre helsesektoren. Vi har nok til alle, med en bedre organise- ring, systemkutt og noe økt finansiering.

Menneskeverdet er ukrenkelig

Helsepartiet går til valg på at menneskeverdet er ukrenkelig, også i praksis. Eldre og barn, syke og friske, funksjonsnedsatte, rusavhengige, smertepasienter og kreftpasienter -og alle andre mennesker- er like mye verd. Innbyggerne betaler skatt etter evne, og disse innbeta- lingene er knyttet opp til en samfunnskontrakt om at vi skal få hjelp etter behov. Etter foretaksreformen ser vi en forsøksvis nedskalering av statens gjenytelser, spesielt innen eldreomsorgen og der kreftspredningspasienter i

dag ikke får immunterapi når tilsvarende pasientgrupper i nesten alle andre europeiske land får det.

NÅ ER DET NOK!

Helsepartiet godtar ikke at denne utviklingen fortsetter. Våre systemer og økonomi er til for mennesket, det er ikke mennesket som er til for system og økonomi. Og det finnes bedre løsninger.

Helsepartiet er partiet for alle som mener at økonomi skal være et virkemiddel, og ikke selve målet med driften av våre helsetjenester. Vi går til valg på et offentlig finansiert helsevesen, men tjenesten må for vår del gjerne være ut- ført av ideelle, offentlige, private eller utenlandske aktører – så lenge pasientene får god behandling av høy kvalitet. Vi må investere i helsesektoren og tilbudet til pasientene. Ingen offentlig investering vil kaste mer av seg enn disse.

I dag er tjenestetilgangen minsket i flere ledd, men ikke etterspørselen. Dette er en svært dyr, lidelsesfull og krenkende måte å drifte helsevesenet, og store delerav offentlig sektor, på. Men det finnes håp og bedre løsninger! Helsepartiet har reelle visjoner, løsninger og gjennomførbare nyordninger som i større grad enn i dag vil styrke befolkningens helse, arbeidsevne, livskvalitet og ivaretakelse.

Menneskelig omsorg

Alle trender peker mot et helsevesen der automatisering, roboter og kunstig intelligens vil får en større rolle. All tek-nologi som vil kunne styrke innbyggernes helse ønskes velkommen, men ingenting kan erstatte den menneske-lige omsorg, nærhet og empati. Derfor må disse styrkes, også mens vi tar til oss teknologiske nyvinninger.

Neste: Europas friskeste befolkning i et menneskevennlig samfunn