Multippel sklerose MS

Fra vårt første stortingsprogram 2017 – 2021

MS er en alvorlig kronisk sykdom med mange ulike
forløp. Omkring 11.000 nordmenn lever med diagnosen
MS. Det er trolig store mørketall og det finnes i dag ikke
tilstrekkelig god registrering av pasienter med MS, eller
i hvilken grad MS-pasienter mottar behandling. Mange
som har MS er unge kvinner som ikke blir behandlet. Ubehandlet
er MS en svært alvorlig sykdom og tidlig diagnostisering er viktig.

En MS-diagnose oppfattes fortsatt som
stigmatiserende og det er en skremmende diagnose for
mange å få, særlig i ung alder. Alle som får diagnosen må
få tilbud om tverrfaglig oppfølging og MS-sykepleiere må
være en del av primærhelsetjenestene i hele landet.
Barn kan også rammes av MS. Sykdommen regnes som
sterkt underdiagnostisert på barn. Forskere tror at det er
rundt 500 barn med MS i Norge, men det er bare rundt
20 barn som har fått diagnosen. Oppmerksomheten
rundt barn og MS må økes, disse barna er utsatte for
andre og feilaktige diagnoser, og risikerer derfor feilbehandling.

MS-pasienter trenger et langt bedre behandlingstilbud.
Alle MS-pasienter må få den beste «bremsemedisinen»,
uavhengig av økonomi. De beste medisinene må tilpasses
den enkelte pasient raskere enn i dag.

Stamcellebehandling skal være en del av standardbehandlingen av MS og kapasiteten må utvides kraftig. Et
problem for MS-pasienter er at det er vanskelig å vite
hvor raskt sykdommen utvikler seg og hvor store funksjonstap den syke vil få.
Behandlingen -bremsemedisinene- må pasientene ta uten å ha oversikt over hvor raskt
sykdommen ville ha utviklet seg uten. Dette, kombinert
med at bremsemedisiner for MS-pasienter har store
bivirkninger og medfører risiko, gjør det utfordrende å
velge behandling. Her må pasientene få velge selv hvilken risiko de er villige til å ta. God veiledning og hjelp til å
velge må ytes den enkelte. Kapasiteten innen spesialisert
rehabilitering for MS-pasienter må styrkes og tilgangen
på psykologer, logopeder, nevropsykologer og fysioterapeuter må styrkes. Det samme må likepersonarbeidet.

Helsepartiet vil:
• Etablere to nye rehabiliteringssenter for personer med
MS-diagnose, lik MS-senteret i Hakadal.
• Etablere disse to i varmere strøk for å få best efekt av
rehabiliteringsoppholdet.
• Øke kapasiteten av stamcellebehandling i Norge, unngå
at Norske MS pasienter reiser til utlandet for å få be
handling. De som ønsker skal få behandling, uavhengig
av alder.