NAV- Arbeidsledighet

NAV- Arbeidsledighet

Fra Helsepartiets stortingsvalgprogram for 2017-2021  – se hele Stortingsprogrammet – innholdsoversikt

Arbeidsledige og dagpenger

Hovedvilkårene for å få dagpenger i dag er at du:

har fått redusert arbeidstiden din med minst halvparten (50 prosent) har hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i året som gikk, eller minst 3 G i løpet av de 3 siste avsluttede kalenderårene er registrert som arbeidssøker og sender meldekort hver 14. dag er reell arbeidssøker, noe som betyr at du er villig og i stand til (arbeidsfør/frisk) å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge bor eller oppholder deg i Norge.

Helsepartiet vil:

Forenkle dagpengeregelverket ved at gjennomsnitts- beregningen av tidligere arbeidstid blir slik at det lønner seg å jobbe, det vil si at man får arbeidsledighetstrygd også dersom man jobber ut over 50 % av tidligere arbeidstid, gradert etter hvor mye man jobber. Styrke individuell oppfølging av arbeidsledige slik at de kommer fortere ut i ordinært arbeid. Øke grensen for å motta arbeidsledighetstrygd fra to år til tre år som følge av det stramme arbeidsmarkedet. AAP-perioden på fire år opprettholdes. Lovfeste at offentlige virksomheter forplikter seg til å ansatte minst 20 % med redusert arbeidsevne. Å forplikte offentlig sektor i langt større grad enn i dag (2,5 %) er nødvendig for å snu den urovekkende utviklingen. Dette vil føre til at flere mennesker får mulighet til å jobbe. I offentlig sektor er det mange deltidsstillinger som fylles av mennesker med redusert arbeidsevne. Det er ikke akseptabelt å skyve ansvaret over på næringslivet.

At arbeid skal tilbake i NAV ved at:

Arbeidslivssentrene skal inn i NAVs lokalkontorer. Arbeidslivssentrene er opprettet som en del av IA- avtalen og har bred kontakt med arbeidsgivere i forbindelse med sitt arbeid med å forebygge syke- fravær. Denne arbeidsgiverkontakten bør også brukes til å formidle NAVs brukere uten arbeid. NAV-kontorene bør i tillegg til økt kontakt med arbeidslivet, få ansvar for en større del av de arbeidsrettede tiltakene i ordinært arbeidsliv. Dette for å styrke NAVs samlede markedsarbeid ut mot arbeidsgivere. Tiltak som krever spesiell fag- kompetanse eller tilrettelagte produksjonsmiljøer bør NAV fortsatt sette bort. NAV skal sikre en nasjonal base med data for stillingsmarkedet og grunndataene skal være tilgjengelig for offentlige og private foretak. NAV skal ikke konkurrere med private foretak som tilbyr arbeidsmarkedstjenester. Blåse liv i arbeidsmarkedsloven §7 om arbeidsgiveres plikt til å melde ledige stillinger til NAV. NAV har med dette en unik mulighet til å gi gode tjenester til brukere og arbeidsgiver, samt å få kunnskap om utviklingen på arbeidsmarkedet. Forrige: NAV og velferdsstatenNeste: NAV Sosialhjelp

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021

Helsepartiets stortingsprogram 2017-2021 Last ned