NAV, Bufetat og helseforetakene fungerer ikke godt

Offentlige systemer er til for innbyggerne. I dag opplever altfor mange at det virker som om innbyggerne er til for systemene.

Helsepartiet har politikk for alle områder som berører folks liv og helse. For den som kommer i kontakt med NAV, Bufetat eller helsevesenet står det om store, menneskelige verdier.

Samfunnsansvaret og lovgivningen pålegger politikere og byråkratiet å forvalte menneskers sårbarhet med kunnskap, lovlydighet og med respekt. Her syndes det utilgivelig grovt. Helsepartiet har tro på at bedre og billigere løsninger finnes. Og vi har vilje til å gjennomføre dem, fordi fokus for vår politikk er menneskers liv og helse – ikke partiets eller systemenes overlevelser.

Derfor står dette i Helsepartiets stortingsprogram, kapittel 4 om offentlig styring:

Omstrukturering av offentlige oppgaver

Vi har nettopp hatt en stor og kostbar regionreform, med sammenslåing av fylkene.

Helsepartiet vil flytte oppgaver fra kommune og stat til fylkene. Mange kommuner i Norge er for små til å drive primærhelsetjeneste, barnevern, familievern og omsorgstjenester, på en optimal måte. Disse funksjonene bør vurderes flyttet til fylkene.

Staten har ikke lykkes med NAV, helseforetakene eller Bufetat. Vi har fått store, kostbare byråkratier, med lag på lag av overbetalte direktører og informasjonsrådgivere, mens hensynet til innbygger, pasienter og klienter er dårligere ivaretatt.

Det bør vurderes overføring av ansvar for drift av sykehus, barnevern, familievern, veier og arbeidsmarkedsetaten, til fylker og kommuner. Staten skal påse at helse og velferdstjenester driftes etter nasjonale og internasjonale faglige standarder.

Helsepartiet vil omstrukturere spesialisthelsetjenesten, til mer demokratisk styring, desentralisere offentlige arbeidsplasser og bidra til redusert press på det sentrale østlandsområdet. Slik kuttes unødig stats- og helseforetaksbyråkrati, samtidig som vi sikrer lokal politisk styring og politisk ansvar. Kommunene kan bestå, uansett størrelse.

Helsepartiet vil:

  • gi fylkesreformen reelt innhold ved å overføre oppgaver som i dag utføres av både kommune og stat, over til de enkelte fylker
  • organisere tjenestene slik at alle får individuelt tilpasset hjelp

NAV

Mål- og resultatstyringen har vært svært uheldig i NAV, som i resten av offentlig sektor.

Fokus på alt som kan telles, antall saker per konsulent per time og kostnadsstopp er svært dårlig forenlig med NAVs egentlige hensikt: NAV skal hjelpe mennesker i kriser og vanskelige livssituasjoner. NAV har som kjent gjennom media, også hatt måltall på hvor mange de skal ta for trygdesvindel! Sågar på hvor mange som skal politianmeldes. Med NAV-skandalen friskt i minne er det grunn til å spørre om noen har vært litt vel ivrige med å levere på nettopp disse målene. Mål satt ovenfra dekker systemets behov, ikke mottagerens. Slike mål undergraves hensikten med tjenesten.

Helsepartiet vil ha en omstrukturering av NAV. Bruker skal oppleve at Nav gir god veiledning og støtte i alle spørsmål som NAV har ansvaret for.

Organisering av offentlige tjenester må ta utgangspunkt i brukerens behov.