NAV og arbeidsavklaring

Fra Helsepartiets stortingsvalgprogram for 2017-2021  – se hele Stortingsprogrammet – innholdsoversikt

AAP skal sikre inntekt i perioder man på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.

Helsepartiet vil:

At det skal være et mål å få folk fortest mulig ut i jobb eller bli kjapt avklart. Mottakere av AAP, arbeids- avklaringspenger må få bedre individuell oppfølging og komme raskere ut i tiltak enn i dag, slik at brukerne unngår lange perioder i passivitet.At barnetillegget på arbeidsavklaringspenger økes. At arbeidspraksis bør tidsbegrenses slik at stønads-mottakere ikke jobber «gratis» for trygd over flere år.Fjerne sperren i NAVs datasystem som pr i dag gjør at CV’ ene til 131.000 personer med nedsatt arbeidsevne aldri kommer opp når arbeidsgivere søker etter arbeidskraft.Øke minimumssatsen for AAP.Når en bruker får innvilget kompetanseheving mens man mottar AAP må det gis informasjon om f. eks bostøtte, garanti for depositum, støtte til skole- materiell, flyttehjelp, mv. NAV skal da ikke kunne kreve at brukeren tar opp studielån.Sørge for at mottakere av AAP skal avklares innen fire år, samtidig som vi vil hindre at mennesker blir presset over i uføretrygd de ikke ønsker, eller over på sosialstønad til tross for at de oppfyller vilkårene for AAP.

Denne politikken ble vedtatt i 2017. Helsepartiet har i tillegg vedtatt en egen resolusjon om arbeidsavklaringspenger på landsmøtet i 2019.

Resolusjon 8: Arbeids-avklarings-penger skal være til reell hjelp.

RESOLUSJON NR. 8 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 11-12 MAI 2019 AAP – Arbeidsavklaringspenger skal være til reell hjelp. AAP er en tidsbegrenset, statlig ytelse i form av en inntektssikring til folk med nedsatt arbeidsevne. Ved inngangen av 2018 ble regelverket strammet inn for både tidsrom og vilkårene for AAP. Dette har ført til at mange mennesker har havnet … Fortsett å lese

Forrige: SosialhjelpNeste: Hvordan NAV bedre kan ivareta mennesker som mottar AAP, arbeids- ledighetstrygd eller sosialstønad

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021

Helsepartiet-stortingsprogram for 2017-2021  Last ned